اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تستی نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):0درصد
حضور فعال:0درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
حضور فعال:10درصد
ارائه تکالیف از پیش تعیین شده :15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی دستگاه اسکلتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع استخوان را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 انواع مفصل را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
3 آناتومی کمبرند شانه ای، کلاویکل و اسکپولا را همراه با رسم شکل نمایش دهد.
4 آناتومی استخوان های آرنج و استخوان های ساعد را توضیح دهد.
5 آناتومی استخوان های مچ دست، ساعد و هومروس را همراه با نکات تکمیلی توضیح دهد.
6 آناتومی لگن و فمور را شرح دهد.
7 آناتومی استخوان های کشکک، تیبیا و فیبولا و استخوان های پا را توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های ارتوپدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» شناسایی کند.
4 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های غدد» تشخیص دهد.
5 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های ارتوپدی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
6
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ابزار، وسایل و تجهیزات مرتبط با جراحی های ارتوپدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل ارتروسکوپی را به طور صحیح نام ببرد و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
2 ساکشن های مختلف در اعمال جراحی های ENT را بطور صحیح بکار گیرد.
3 ابزار های (شامل اکارتورها، قیچی ها، فورسپس ها و ...) جراحی های ارتوپدی را همراه با کاربرد بیان کند.
4 ست های جراحی های ارتوپدی را بطور صحیح نام ببرد.
5 پروتزهای رایج جراحی های ارتوپدی را همراه با جزئیات شرح دهد.
6 تجهیزات الکتریکی جراحی های ارتوپدی را همراه یا کاربرد توضیح دهد.
7 لوازم مصرفی رایج جراحی های ارتوپدی را ذکر کند.
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های جراحی های ارتوپدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات تشخیصی در بررسی اختلالات اسکلتی را توضیح دهد.
2 مراقبت های کلی قبل از اعمال جراحی ارتوپدی را ذکر کند.
3 مراقبت های کلی بعد از اعمال جراحی ارتوپدی را شرح دهد.
4 پوزیشن های رایج جراحی های ارتوپدی را با هم مقایسه کند.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با شکستگی ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 عوارض ناشی از شکستگی را ذکر کند.
3 فیزیولوژی ترمیم شکستگی را به زبان خود توضیح دهد.
4 درمان کلی شکستگی را بیان کند.
5 نحوه اتل گیری و گچ گیری را بیان کند.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستی های قفسه سینه و کمبرند شانه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی دنده ها را با هم مقایسه کند و روش های جراحی آن ها را توضیح دهد.
2 نحوه جراحی شکستگی استرنوم را به زبان خود بیان کند.
3 روش جراحی شکستگی کلاویکل را ذکر کند.
4 جراحی های ترمیم شکستگی تنه اسکپولا، گردن گلنوئید، زائده آکرومیون، تیغه اسکپولا و زائده کوراکوئید را بیان کند.
5 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستی های قفسه سینه و کمبرند شانه ای را بیان کند.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های هومروس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جراحی شکستگی گردن هومروس را بیان کند.
2 روش جراحی شکستگی تیوبرکل بزرگ هومروس را به زبان خود توضیح دهد.
3 روش های جراحی شکستگی تنه هومروس را شرح دهد.
4 روش های جراحی شکستگی سوپراکوندیلار هومروس را بیان کند.
5 روش های جراحی شکستگی اپی کندیل های هومروس را ذکر کند.
6 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی هومروس را بیان کند.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های آرنج و استخوان های ساعد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی زائده الکرانون را نام ببرد و روش های جراحی آن را توضیح دهد.
2 نحوه شکستگی زائده کرونوئید را بیان کند و روش جراحی آن را بازگو کند.
3 روش های جراحی شکستگی سر استخوان رادیوس را توضیح دهد.
4 روش های جراحی شکستگی تنه استخوان های اولنا و رادیوس را شرح دهد.
5 شکستگی کالز را توضیح دهد و روش های جراحی آن را با جزئیات بیان کند.
6 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های آرنج و استخوان های ساعد را بیان کند.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های مچ و دست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی های استخوان اسکفوئید را نام ببرد و روش جراحی آن را توضیح دهد.
2 شکستگی های متاکارپ را با هم مقایسه کند و روش های جراحی آن ها را بیان کند.
3 شکستگی های انگشتان را توضیح دهد و روش های جراحی آن ها را با هم مقایسه کند.
4 مالت فینگر را شرح دهد و درمان آن را بیان کند.
5 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های مچ و دست را بیان کند.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های لگن و فمور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی های لگن را با هم مقایسه کند و روش های جراحی آن ها را نام ببرد.
2 روش های جراحی گردن فمور را با هم مقایسه کند.
3 نحوه شکستگی تروکانتر استخوان فمور را شرح دهد و روش جراحی آن را بیان کند.
4 روش های جراحی شکستگی تنه فمور را با هم مقایسه کند.
5 روش های جراحی های شکستگی سوپراکوندیلار و کندیل های فمور را به زبان خود شرح دهد.
6 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های لگن و فمور را بیان کند.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های کشکک، تیبیا و فیبولا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جراحی شکستگی های کشکک را با هم مقایسه کند.
2 نحوه شکستگی کندیل خارجی تیبیا را ذکر کند و روش جراحی آن را توضیح دهد.
3 روش جراحی فیبولا را به زبان خود شرح دهد.
4 نحوه شکستگی و دررفتگی مچ پا را توضیح دهد.
5 روش جراحی شکستگی گردن تالوس را بیان کند.
6 روش جراحی شکستگی کالکانئوس را ذکر کند.
7 انواع شکستگی های متاتارس را توضیح دهد و روش های جراحی آن را به زبان خود بیان کند.
8 روش های جراحی شکستگی استخوان های انگشت پا را ذکر کند.
9 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های کشکک، تیبیا و فیبولا را بیان کند.
10
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با آرتروپلاستی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از آرتروپلاستی و همچنین ابزار و تجهیزات آن را بیان کند.
2 نحوه آرتروپلاستی کامل مفصل زانو را به زبان خود شرح دهد.
3 روش آرتروپلاستی مفصل شانه را با جزئیات ذکر کند.
4 نحوه آرتروپلاستی کامل مفصل هیپ را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با آرتروسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از آرتروسکوپی و همچنین ابزار و تجهیزات آن را بیان کند.
2 نحوه آرتروسکوپی زانو را به زبان خود شرح دهد.
3 روش آرتروسکوپی مفصل شانه را با جزئیات ذکر کند.
4 نحوه پارگی منیسک و جراحی منیسکتومی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با تنورافی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از تنورافی و همچنین ابزار و تجهیزات آن را بیان کند.
2 نحوه تنورافی روتاتوئر کاف را به زبان خود شرح دهد.
3 روش تنورافی تاندون آشیل را با جزئیات ذکر کند.
4 عوامل موثر در پارگی تاندون و علائم آن را بیان کند.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با تراکشن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تراکشن را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 نحوه استفاده از تراکشن پوستی را با جزئیات شرح دهد.
3 نحوه استفاده از تراکشن استخوانی را به زبان خود توضیح دهد.
4 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از تراکشن گذاری را بیان کند.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های آمپوتاسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های آمپوتاسیون را ذکر کند.
2 انواع آمپوتاسیون در اندام های مختلف را با هم مقایسه کند.
3 روش میودیزیس و میورافی را در آمپوتاسیون با هم مقایسه کند.
4 مراقبت های کلی قبل و بعد از آمپوتاسیون را به زبان خود شرح دهد.
5


رفرنس ها :
1- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی ارتوپدی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1390. 1- خوش تراش، مهرنوش؛ رستم نیا، لیلی؛ اصغری، الناز؛ قوی، آرزو. درسنامه جامع اتاق عمل (ماکسین گلدمن) جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات صبورا؛ 1394.