اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تستی نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):0درصد
حضور فعال:0درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
حضور فعال:10درصد
ارائه تکالیف از پیش تعیین شده :15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی دستگاه عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی کرانیوم را به زبان خود شرح دهد.
2 آناتومی ستون فقرات را توضیح دهد.
3 آناتومی اعصاب مغزی را با جزئیات بیان کند.
4 آناتومی اعصاب نخاعی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های سیستم عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های مغز» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های مغز» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «اعصاب محیطی» شناسایی کند.
4 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «اعصاب محیطی» تشخیص دهد.
5 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های مغز و اعصاب محیطی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ابزار و تجهیزات مرتبط با جراحی های اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل ارتروسکوپی را به طور صحیح نام ببرد و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
2 ساکشن های مختلف در اعمال جراحی های ENT را بطور صحیح بکار گیرد.
3 ابزار های (شامل اکارتورها، قیچی ها، فورسپس ها و ...) جراحی های اعصاب را همراه با کاربرد بیان کند.
4 ست های جراحی های اعصاب را بطور صحیح نام ببرد.
5 داروها و محلول های رایج جراحی های اعصاب را همراه با جزئیات بیان کند.
6 تجهیزات الکتریکی جراحی های اعصاب را همراه یا کاربرد توضیح دهد.
7 لوازم مصرفی رایج جراحی های اعصاب را ذکر کند.
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اقدامات تشخیصی در نوروسرجری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه پونکسیون کمری و اندیکاسیون های آن را نام ببرد.
2 نحوه گرفتن نوار مغزی را به زبان خود بیان کند.
3 میلوگرافی را همراه با جزئیات شرح دهد.
4 آنژیوگرافی مغزی را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: پاتولوژی مرتبط با جراحی های مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم و مراقبت های مربوط بیماری دژنراتیو دیسک های بین مهره ای را توضیح دهد.
2 پاتولوژی مربوط به آسیب طناب نخاعی را ذکر کند.
3 علائم تغییر در سطح هوشیاری را بیان کند و معیار کمای گلاسکو را توضیح دهد.
4 پاتولوژی و علائم آنوریسم های داخل جمجه ای را شرح دهد.
5 پاتولوژی مننژیت، انسفالیت، اسکلیوز و کیفوز را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با کرانیوتومی و مراقتب های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از کرانیوتومی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی کرانیوتومی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات کرانیوتومی را بیان کند.
4 تفاوت کرانیوتومی و کرانیوپلاستی را بازگو کند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با کرانیوپلاستی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از کرانیوپلاستی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی کرانیوپلاستی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات کرانیوپلاستی را بیان کند.
4 تفاوت کرانیوتومی و کرانیوپلاستی را بازگو کند.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کرانیکتومی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل و بعد از کرانیکتومی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی کرانیکتومی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات کرانیکتومی را بیان کند.
4 تفاوت کرانیوتومی و کرانیکتومی را بازگو کند.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با هیپوفیزکتومی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از هیپوفیزکتومی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی هیپوفیزکتومی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات هیپوفیزکتومی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از هیپوفیزکتومی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با جراحی هیدروسفالی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی هیدروسفالی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی هیدروسفالی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی هیدروسفالی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی هیدروسفالی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با جراحی استریوتاکسی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی استریوتاکسی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی استریوتاکسی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی استریوتاکسی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی استریوتاکسی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با جراحی لامینکتومی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی لامینکتومی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی لامینکتومی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی لامینکتومی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی لامینکتومی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با جراحی لامینوپلاستی و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی لامینوپلاستی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی لامینوپلاستی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی لامینوپلاستی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی لامینوپلاستی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های شکستگی های ستون فقرات و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی های شکستگی های ستون فقرات را شرح دهد.
2 نحوه جراحی های شکستگی های ستون فقرات را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی های شکستگی های ستون فقرات را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی های شکستگی های ستون فقرات را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با جراحی سندرم تونل کارپال و مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی سندرم تونل کارپال را شرح دهد.
2 نحوه جراحی سندرم تونل کارپال را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی سندرم تونل کارپال را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی سندرم تونل کارپال را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با جراحی نورورافی مراقبت های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از نورورافی را شرح دهد.
2 نحوه جراحی نورورافی را توضیح دهد.
3 ابزار و تجهیزات جراحی نورورافی را بیان کند.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی نورورافی را شرح دهد.
5


رفرنس ها :
1- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی اعصاب. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1390. 2- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنیک اتاق عمل: اعمال جراحی (جلد دوم) بری و کهن. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ دوم: 1394.