اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمدرضا خاکسار آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: سم شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 12
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : شیمی عمومی(معدنی و آلی)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط
اجزاءنمره نهائی
کوئیزهای کلاسی طی برگزاری جلسات ترم:15درصد
حضور منظم و فعال دانشجو در کلاس:10درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
ارائه مطالب به صورت سخنرانی اطلاعات قبلی دانشجویان با ذکر چند سوال قبل از شروع درس و یا در حین کلاس سنجیده می شود. از دانشجویان خواسته می شود که با ارائه موضوع و بحث توسط استاد یا سایر دانشجویان،با همدیگر مباحثه کنند 1یا 2 جلسه تدریس از روش PBL و TBL استفاده می گردد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال دانشجو در کلاس کوئیزهای کلاسی طی برگزاری جلسات ترم شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختاراتم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه و چگونگی کشف هسته اتم بیان نماید.
2 اجزای دیگر اتم از قبیل الکترون،پروتون و نوترون راتشریح نماید.
3 جرم اتمی و عدد اتمی را تعریف کند وارتباط بین این دو را بیان کند.
4 پدیده الکترون خواهی و الکترون دهی را توضیح دهد.
5 مدل اتمی بوهر را توصیف نماید.
6 طبیعت موجی بودن ماده را تشریح کند.
7 اصل طرد پائولی را شرح دهد.
8 تئوری شرودینگر را توصیف کند.
9
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با پیوند های شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پیوند های شیمیایی را نام ببرد و چند خصوصیت اصلی هر یک را برشمرد.
2 پیوند های قطبی و غیر قطبی را تعریف نماید و ویژگی های بین این دو رامقایسه کند.
3 پیوند های یونی را تعریف کند و نحوه تشکیل آنها را شرح دهد.
4 پیوند های کوئوردینانسی را تعریف کند و نحوه تشکیل آنها را بازگو کند.
5 پیوند های هیدروژنی را تعریف کند و نحوه تشکیل آنها را بیان نماید.
6 انواع پیوند کووالانسی واساس تشکیل پیوند از این مسیر را توضیح دهد.
7 نحوه تشکیل پیوند های کووالانسی را با ذکر مثال بازگونماید.
8 ساختار مولکولی انواع پیوند ها از قبیل کووالانسی،یونی و غیره را رسم نماید.
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختمان الکترونی عناصر و جدول تناوبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قوانین مربوط به تعیین آرایش الکترونی عناصر را برشمرد.
2 تاریخچه و اصول مربوط به تدوین جدول تناوبی عناصر را بازگونماید.
3 ویژگی های مربوط به جدول تناوبی عناصر را شرح دهد.
4 اصول نظریه اوربیتال مولکولی را توضیح دهد.
5 انواع اوربیتال های اتمی را نام ببرد و خصوصیات مربوط به هریک را طبقه بندی نماید.
6 مفهوم انرژی یونیزاسیون را توضیح دهد و عوامل موثر بر آن را برشمرد.
7 اصول نظریه هیبریداسیون مولکولی را شرح دهد.
8 ارتباط بین شکل فضایی مولکول و هیبریداسیون را استنتاج نماید.
9
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با محلول ها و جامدات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم محلول و انحلال را تعریف نمایدو خصوصیات مربوط به آن را برشمرد.
2 انواع محلول ها را نام ببرد و از هریک مثالی بزند.
3 جز مولی،ترکیب درصد مولی و ppm را تعریف کند و نحوه محاسبه آنها را بازگو کند.
4 مفهوم اکی والان را شرح دهد و کاربرد آن را تعیین نماید.
5 نحوه تعیین مولاریته، به عنوان واحد بین غلظت در انواع محلول ها بیان کند.
6 نحوه تعیین مولالیته به عنوان واحد بین غلظت در انواع محلول ها شرح دهد.
7 نحوه تعیین نرمالیته به عنوان واحد بین غلظت در انواع محلول ها توضیح دهد.
8 روش های تبدیل انواع واحد های غلظتی محلول ها را برشمرد.
9 انواع جامدات را برشمرد خواص عمومی آنها را توضیح دهد.
10 انواع پیوندها در جامدات را نام ببرد و ویژگیهای آنها را برشمرد.
11
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با فشار بخار و قوانین گازها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خواص عمومی گازها را برشمرد و قانون گاز ایده آل را توضیح دهد.
2 قانون بویل و چارلز رادر مورد فشار بخاربیان کند و ابعاد آنها را با هم مقایسه کند .
3 قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو رامورد گازها بیان کند و خصوصیات آن را برشمرد.
4 با استفاده از چگالی،جرم مولکولی گازها را محاسبه نماید.
5 ویژگیهای مربوط به قانون فشار های جزیی دالتون را بیان کند.
6 گاز های حقیقی را تعریف نماید وخصوصیات مربوط به آنها را برشمرد.
7 معادلات حالت مربوط به گازهای حقیقی را تفسیر کندو خصوصیات آنها را برشمرد.
8 اصل انحراف از رفتار ایده آل در گازها را شرح دهد.
9
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اسید- باز و حلالیت و رسوب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم مربوط به اسید و باز را تعریف کند.
2 ویژگیهای منتسب به اسید وباز را از لحاظ شیمیایی با هم مقایسه نماید.
3 انواع تعادل های مربوط به سیستم اسید و باز را بیان کند.
4 بافر را تعریف کند و نقش آن را در سیستم های تعادل اسید و باز شرح دهد.
5 نظریه لوئیس در مورد خصوصیات اسیدها و بازها را توضیح دهد.
6 نظریه برونشتد و لوری در مورد خصوصیات اسیدها و بازها را توضیح دهد.
7 نظریه آرینوس در مورد خصوصیات اسیدها و بازها را بیان نماید.
8 حاصلضرب انحلالی و رسوب گیری را با ذکر مثالهایی از تعادلات شیمیایی توصیف کند.
9 عوامل موثر بر حاصلضرب انحلالی و رسوب گیری را برشمردوچند مثال ازمسائل مربوط به آن را حل کند
10
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با استوکیومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاح استوکیومتری را تعریف کند و رابطه آن با واکنش های شیمیایی را بازگوکند.
2 فرمول مولکولی،شیمیایی و تجربی را باهم مقایسه کند و از هرکدام مثالی بزند.
3 مفاهیمی چون وزن مولکولی و مول را با چند موردمحاسبه وزن فرمولی براساس مول و جرم اتمی توصیف نماید.
4 با توجه به درصد اجزای ترکیب و آنالیز شیمیایی یک ترکیب،فرمول تجربی آنها را محاسبه کند.
5 معادله های شیمیایی را براساس نمادها و ترکیبات درگیر من جمله واکنش دهنده ها و فرآورده ها را ترسیم کند.
6 موازنه چند مورد معادله واکنش شیمیایی را براساس توازن اجزای موجود وحالت های فیزیکی مختلف انجام دهد.
7 محاسبه استوکیومتری محلول های مولار بر مبنای حجم و غلظت را باذکر مثال توضیح دهد.
8 چند مورد واکنش استوکیومتری واکنش ها در محلول های مختلف بر حسب اوزان فرمولی را تفسیر کند.
9
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کینتیک شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم سرعت و ثابت سرعت واکنش شیمیایی را توصیف کند.
2 معادله سرعت واکنش و نحوه اندازه گیری آن را بازگو کند.
3 مراتب واکنش از قبیل واکنش درجه صفر،درجه یک و درجه دو را فهرست کند.
4 ویژگیهای اثر غلظت،دما و زمان در سرعت واکنش را برشمرد و با هم مقایسه نماید.
5 معادله آرینوس در مورد اثر دما بر سرعت واکنش را توضیح دهد.
6 انرژی فعال سازی موثر بر واکنش ها را بیان کند.
7 مراحل تعیین کننده سرعت در انجام واکنش ها را شرح دهد.
8 اثر کاتالیزوز و مکانیسم عملکرد آن را بر انجام واکنش ها بازگو نماید.
9
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تعادل شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای مربوط به یک سیستم تعادلی را برشمرد.
2 انواع قوانین حاکم بر تعادل شیمیایی را فهرست کند و خصوصیات اصلی هر یک را بازگوکند.
3 اصل لوشاتلیه را درمورد تعادل شیمیایی بیان کند.
4 قانون اثر جرم بر تعادل شیمیایی را توضیح دهد.
5 با توجه به کینتیک سیستم ها،نحوه تعادل سیستم ها را بازگونماید.
6 چرایی وابستگی ثابت تعادل به دما را شرح دهد.
7 تعادلات هتروژن راتوصیف نماید و خصوصیات آنها را برشمرد.
8
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با فرآیند اکسیداسیون،احیا و الکترولیز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واکنش های شیمیایی در محیط محلول آبی را با ذکر مثال بازگونماید.
2 عدد اکسایش را در مورد واکنش اکسایش و کاهش در محلول آبی بر اساس پیوند مولکولی توضیح دهد.
3 چند مثال از عدد اکسایش را در رابطه با فرمول یونی ترکیبات محاسبه نماید.
4 چند مورد معادله های اکسایش و کاهش را براساس روش یون - الکترون موازنه نماید.
5 رابطه بین واکنش های شیمیایی ورسانش فلزی بر اساس تغییرات بارالکتریکی توضیح دهد.
6 اصول رسانش الکترولیتی را بر اساس خواص الکتروشیمیایی ترکیب تفسیر نماید.
7 مفهوم الکترولیز فلزی و گازی را با ذکر مثال از هرمورد تشریح کند.
8 براساس واکنش های الکترودی،استوکیومتری معادلات الکترولیز راانجام دهد.
9
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترکیبات آلی شامل آلکان ها و سیکلوآلکانها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصلت های کلی مواد آلی و غیرآلی(معدنی)را برشمرد و تفاوت های مابین آنها را مقایسه کند.
2 گروه های عاملی مختلف موجود در ترکیبات آلی را فهرست نماید و هر کدام را تشخیص دهد.
3 الکان ها و گروه های الکیل را تعریف کند و فرمول عمومی آنها را ترسیم نماید.
4 الگوهای مولکولی نامگذاری هیدروکربن های اشباع همراه با خصوصیات مربوطه را بازگونماید.
5 هیدروکربن های اشباع حلقوی(سیکلوآلکانها) را ترسیم نماید و نامگذاری کند.
6 با توجه به خصوصیات حلقه سیکلوآلکانها،پایداری نسبی آنها را تعیین نماید.
7 انواع ایزومرهای فضایی سیس وترانس را نام ببرد و ویژگیهای اصلی آنها را برشمرد.
8 انواع کنفورماسیون های فضایی سیکلوهگزان و پیوندهای موجود را همراه با پایداری نسبی آنها بیان نماید.
9
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترکیبات هیدروکربن های غیراشباع(آلکن ها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرمول عمومی،نحوه نامگذاری و خصوصیات کلی انواع هیدروکربن های غیراشباع(آلکن ها) را بازگوکند.
2 ایزومرهای سیس و ترانس و پایداری آنها را در چند مورد از آلکن ها شرح دهد.
3 مکانیسم واکنش های قطبی ونحوه شکست و تشکیل مجدد پیوند ها را با ذکر مثال بازگونماید.
4 مکانیسم واکنش های غیرقطبی ونحوه شکست و تشکیل مجدد پیوند ها را با ذکر مثال توضیح دهد.
5 واکنش معمول آلکن ها با ترکیبات اسیدی هالوژنه(HX) را ترسیم نماید.
6 مکانیسم افزایش HBr ومولکولهای مشابه به اتیلن رابطور جز به جز تشریح نماید.
7 قواعد مربوط به قانون مارکونیکف در نحوه تغییرات خصوصیات الکتروفیلی هنگام انجام واکنش ها در بین آلکن ها را بیان نماید.
8 نحوه تشکیل،انواع واکنش،پایداری و رزونانس ترکیباتی چون دی ان های مزدوج مانند 1و3 بوتادی ان را بیان کند.
9
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان و با ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک و هالوژنه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم آروماتیسیتی را تعریف نماید و خصوصیات ترکیبات آروماتیک و غیر آروماتیک را برشمرد.
2 ساختار مولکولی بنزن راترسیم نماید و پیشنهاد ککوله،فرضیه رزونانس وپایداری حلقه بنزن را بازگو نماید.
3 انواع واکنش های جانشینی الکتروفیلی آروماتیک من جمله واکنش فریدل- کرافتس را بیان نماید.
4 حالت های ایزومری واکنش اکسایش وکاهش و تغییرات جهت گیری واکنش در حلقه بنزن را توضیح دهد.
5 واکنش های جانشینی اتم هیدروژن ترکیبات آروماتیک توسط هالوژن ها را شرح دهد.
6 خصوصیات اصلی واکنشهای افزایشی هیدروکربن های سیر شده و سیر نشده با هالوژنها را باذکر مثال بیان کند.
7 واکنشهای متقارن افزایشی هیدروکربن های سیر شده و سیر نشده با هالوژنها را باذکر مثال بازگوکند.
8 واکنشهای غیر متقارن افزایشی هیدروکربن های سیر شده و سیر نشده با هالوژنها را باذکر مثال شرح دهد.
9
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با آلدهیدها و کتون ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آلدهید ها را نامگذاری نماید وویژگیهای گروه کربونیل آلدهیدها را شرح دهد.
2 روش های مختلف تهیه آلدهیدها را باذکر مثال توضیح دهد.
3 انواع واکنش های افزایش نوکلئوفیلی آلدهیدها را ترسیم نماید.
4 واکنش معرف گرینیار(آلکیل هالیدها با فلز منیزیوم) ، با آلدهیدها را باذکر مثال ترسیم کند.
5 انواع کتون ها را نامگذاری نماید وویژگیهای گروه کربونیل کتون ها را شرح دهد.
6 روش های مختلف تهیه کتون ها را باذکر مثال بیان کند.
7 فعالیت نسبی آلدهید ها وکتون ها را با هم مقایسه کند و واکنش افزایش نوکلئوفیلی مربوط به کتون ها را ترسیم نماید.
8 واکنش معرف گرینیار(آلکیل هالیدها با فلز منیزیوم) با کتون ها را باذکر مثال نشان دهد.
9
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با الکل ها،فنل ها و اترها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع الکل ها و گروهای عاملی آنها را بشناسد و هرکدام را نامگذاری کند.
2 خصوصیات شیمیایی الکل ها،پیوند هیدروژنی و قدرت اسیدی در آنها را بیان نماید.
3 انواع فنل ها و گروهای عاملی آنها را بشناسد و هرکدام را نامگذاری کند.
4 خصوصیات شیمیایی فنل ها،پیوند هیدروژنی و قدرت اسیدی در آنها را بیان کند.
5 روش های گوناگون سنتزوتهیه الکل ها و واکنش های مختلف آنها را بازگونماید.
6 روش های گوناگون سنتزوتهیه فنل ها و واکنش های مختلف آنها را شرح دهد.
7 انواع اترها و گروهای عاملی انها را بشناسد و هرکدام رانامگذاری نماید.
8 مکانیسم شکسته شدن انواع پیونداتری در محیط اسیدی را باذکر مثال بیان کند.
9 اترهای حلقوی و اپوکسیدها را نامگذاری کند وویژگیهای هریک همراه با واکنش های آماده سازی آنها راتوصیف نماید.
10
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اسیدهای کربوکسیلیک و آمین ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای گروه عاملی اسیدی را برشمرد وانواع اسیدهای کربوکسیلیک را نامگذاری کند.
2 قدرت نسبی اسیدهای کربوکسیلیک را بازگونمایدعوامل موثر بر قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها را برشمرد.
3 نحوه آماده سازی انواع اسیدهای کربوکسیلیک را باذکر مثال بیان نماید.
4 واکنش های مابین اسیدهای کربوکسیلیک را با ذکر مثال توضیح دهد.
5 انواع آمین ها وویژگیهای گروه عاملی آمینی را برشمرد وانواع آمین ها را نامگذاری کند.
6 روش های سنتز و آماده سازی آمین ها را با ذکرمثال بیان دارد.
7 انواع واکنش های مربوط به آمین های مختلف را با ذکرمثال تشریح کند.
8 انواع آمین های هتروسیکل را توصیف کند ویژگیهای آمین های هتروسیکل و واکنش های آنها را با ذکر مثال بیان کند.
9


رفرنس ها :
شیمی عمومی، چارلز مورتیمر ،جلد اول و دوم،ویرایش ششم، ترجمه عیسی یاوری، انتشارات نشر علوم دانشگاهی، تهران، 1387 شیمی عمومی برای رشته های مهندسی، ویرایش چهارم، تالیف دکترغلامعباس پارسافر،دکتر مهدی جلالی هروی، دکترمحمدرضا سعیدی و دکتر مهران غیاثی ، ناشر : نشردانشگاه صنعتی اصفهان شیمی عمومی 1،جان مک موری و رابرت سی فای،ویرایش سوم،ترجمه دکتر عیسی یاوری و دکتر مهدی ادیب،ناشر علوم دانشگاهی شیمی آلی،تالیف موریسون وبوید،ویرایش ششم، ترجمه دکترعلی پورجوادی و دیگران، انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی، تهران شیمی آلی ،تالیف جان مک موری،چاپ هشتم،ناشر نور پردازان،1390