اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد بطحائی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون پرستاری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : تكوينيc نوع امتحان میان ترم: چند گزينه اي نوع امتحان پایان ترم: چند گزينه اي
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
پروژه:10درصد
kkk:87درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش


رفرنس ها :