اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : بیهوشی و مراقبت‌های آن
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی، پرسش و پاسخ و نمایش می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس و واحد Skill Lab انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه تکالیف بصورت منظم
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تاریخچه بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه اولین اقدامات جهت کنترل درد بدون استفاده از دارو را بیان کند.
2 تاریخچه گازهای بیهوشی را شرح دهد.
3 تاریخچه هوشبرهای وریدی را شرح دهند.
4 تاریخچه بیحس‌کننده های موضعی را توضیح دهند.
5 تاریخچه شل‌کننده‌های عضلانی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش‌های بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بیهوشی عمومی را مقایسه نمایند.
2 بیحسی نخاعی و اپیدورال را مقایسه نمایند.
3 بیحسی داخل وریدی را شرح دهند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با روش‌های بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیحسی کودال را شرح دهند.
2 بیحسی زینی را توضیح دهند.
3 ترکیب بیحسی نخاعی و اپیدورال را شرح دهند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویزیت قبل از بیهوشی را توضیح دهند.
2 وضعیت فیزیکی را طبقه‌بندی نمایند.
3 معاینات و مشاوره‌های قبل از بیهوشی را نام ببرند.
4 اهمیت و کاربرد پیش‌دارو را شرح دهند.
5 نحوه اخذ رضایت عمل را توضیح دهند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با داروهای بیهوشی وریدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای هوشبر وریدی را نام‌ببرند.
2 کاربرد و مزایا انواع هوشبرهای وریدی را نام ببرد.
3 عوارض و معایب انواع هوشبرهای وریدی را شرح دهند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروهای بیهوشی استنشاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای هوشبرهای استنشاقی را نام‌ببرند.
2 کاربرد و مزایا انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد.
3 عوارض و معایب انواع هوشبرهای استنشاقی را شرح دهند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با داروهای شل‌کننده عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای شل‌کننده عضلانی را نام‌ببرند.
2 کاربرد و مزایا انواع شل‌کننده عضلانی را نام ببرد.
3 عوارض و معایب انواع شل‌کننده عضلانی را شرح دهند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با داروهای بیحس‌کننده موضعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای بیحس‌کننده موضعی را نام‌ببرند.
2 کاربرد و مزایا انواع بیحس‌کننده موضعی را نام ببرد.
3 عوارض و معایب انواع بیحس‌کننده موضعی را شرح دهند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمون میان ترم
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات و روش‌های پایش بیمار در حین و پس از بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخشهای اصلی مانیتورینگ همودینامیک را نام ببرد.
2 انواع مانیتورینگهای همودینامیک را بیان کند.
3 اندازه‌گیری فشار ورید مرکزی را توضیح دهد.
4 اندازه‌گیری فشار دهلیز چپ را شرح دهد.
5 اندازه‌گیری فشار شریان ریوی را توضیح دهد.
6 مانیتورینگ برون ده قلبی را شرح دهد.
7 مانیتورینگ اشباع اکسیژنی خون مخلوط وریدی را شرح دهد.
8 اندازه گیری فشار خون شریانی را توضیح دهد.
9 نحوه انجام تست آلن را شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات و روش‌های پایش بیمار در حین و پس از بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فشار متوسط شریانی و فشار نبض را تعریف کند.
2 مانیتورینگ های تنفسی را نام ببرد.
3 پالس اکسی متری و موارد استفاده آن را توضیح دهد.
4 کو- اکسی متری و موارد استفاده آن را بیان کند.
5 نحوه انجام کاپنوگرافی و موارد استفاده آن را شرح دهد.
6 انواع کاپنوگراف را بیان کند.
7 تفسیر گازهای خون شریانی را توضیح دهد.
8 اختلالات تعادل اسید – باز را شرح دهد.
9 روش خونگیری از شریان رادیال را توضیح دهد.
10 عوارض گرفتن نمونه خون شریانی را بیان کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با روش‌های اداره راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اداره راه هوایی را شرح دهد.
2 موارد استفاده راه های هوایی مصنوعی را بیان کند.
3 موارد استفاده راه های هوایی دهانی – حلقی و بینی – حلقی را بیان کند.
4 موارد استفاده لوله داخل تراشه را بیان کند.
5 نحوه انجام لارنگوسکوپی را توضیح دهد.
6 شایعترین عوارض لارنگوسکوپی را شرح دهد.
7 مراقبت های لوله تراشه را ذکر کند.
8 موارد استفاده تراکئوستومی و مراقبت های آن را بیان کند.
9 نحوه انجام ساکشن اندوتراکئال را شرح دهد.
10 عوارض ساکشن و مراقبت های حین ساکشن را ذکر کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: انجام دادن تهویه با ماسک و گذاشتن ایروی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماسک مناسب را جهت تهویه انتخاب نماید.
2 مانورهای لازم برای بازکردن راه هوایی و تهویه مناسب را انجام دهند.
3 تعداد، حجم و ریتم مناسب جهت تهویه را انتخاب نماید.
4 ایروی مناسب از نظر نوع و سایز را انتخاب نماید.
5 اصول صحیح گذاشتن ایروی را رعایت نماید.
6 مانورهای لازم برای بازکردن راه هوایی را انجام دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: انجام لوله‌گذاری داخل تراشه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نوع و سایز مناسب لوله تراشه را انتخاب نماید.
2 نوع و سایز مناسب تیغه لارنگوسکوپ را انتخاب نماید.
3 محل مناسب لوله تراشه را چک نماید.
4 لوله تراشه را بطور مناسب فیکس نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: گذاشتن ماسک حنجره‌ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نوع و سایز مناسب ماسک حنجره‌ای را انتخاب نماید.
2 ماسک حنجره‌ای را با ژل زدن آماده نماید.
3 نحوه صحیح قرار دادن ماسک حنجره‌ای در دهان بیمار و هدایت آن و پر کردن کاف را انجام دهد.
4 محل مناسب ماسک حنجره‌ای را چک نماید.
5 لارنژیال ماسک را بطور مناسب فیکس نماید.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با عوارض بیهوشی عمومی، اپیدورال و اسپاینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل کاهش فشارخون را نام ببرید.
2 عوامل افزایش فشارخون را نام ببرید.
3 اختلالات ریتم شایع پس از عمل جراحی را لیست نماید.
4 علل و درمان تهوع-استفراغ را نام ببرید.
5 عوارض اسپاینال را لیست نماید.
6 درمان هایپوتانسیون پس از اسپاینال را توضیح دهد.
7 درمان سردرد پس از اسپاینال را نام ببرد
8 عوارض اسپاینال و اپیدورال را مقایسه نماید.


رفرنس ها :
Ronald D. Miller. Millers Anesthesia, 8th edition. Elsevier; 2015.