اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اسلامی فارسانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: تشریح و بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 17
سابقه تدریس درس مورد نظر : 15
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : جنین شناسی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، کوییز، TBL نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، کوییز
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
کوییز کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی بارسم شکل و استفاده از پاورپوینت طرح پرسش و پاسخ TBL و بحث های گروهی در کلاس ویدیوکلپ وانیمیش های آموزشی استاد محور و دانشجو محور عدم غیبت و مشارکت موثر و به موقع در کلاس درس آمادگی کافی برای پرسش و پاسخ مشارکت در تمام کوئیز های کلاسی ارائه بخشی از مباحث به صورت کنفرانس شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تاریخچه و اهمیت علم جنین شناسی و بیان ژن و پیام رسانی سلولی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه ای از علم جنین شناسی و چگونکی سیر تحولات و نظریات مختلف را بیان کند.
2 اهمیت یادگیری علم جنین شناسی و جنبه های کاربردی آن را توضیح دهد.
3 تعداد زن های انسان در نقشه ژنتیکی و چگونکی بیان ژن در سنتز چند پروتئین را شرح دهد.
4 چگونکی القاء و پیام رسانی سلولی را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با میتوز و میوز و تفاوت آنها و گامتوژنزیس (اسپرماتوژنز و اووژنز)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقایسه بین میتوز و میوز را و فاکتور های دخیل را شرح دهد.
2 ناهنجاریهای نقایص کروموزوم ها را بیان نماید.
3 تولید سلول جنسی مذکر (اسپرماتوژنزیس) را شرح دهد.
4 تولید تخمک(اووژنزیس) را توضیح دهد.
5 فرایندها و اتفاقات دخیل در تقسیم سلول به صورت میتوز و میوز را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با روند تکامل در طی هفته اول و هفته دوم تکامل(دیسک رویانی دو لایه).
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات سیکل تخمدانی و سیکل رحمی را بیان کند و ارتباطات بین آنها را شرح دهد.
2 ظرفیت گیری و واکنش آکروزومی در اسپرم را توضیح دهد.
3 فرایند لقاح و مراحل مهم آن را توضیح دهد.
4 نتایج باروری و کلیواژ و مراحل آن را توضیح دهد.
5 طریقه انتقال سلول تخم در لوله رحمی و تغییرات مهم راشرح دهد.
6 چگونکی ایجاد ناهنجاری های مادر زادی و مشکلات کروموزومی را توضیح دهد.
7 مراحل لانه گزینی توده رویانی را شرح دهد.
8 اتفاقات مهم روز های هشتم تا سیزدهم را بیان کند.
9
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با هفته سوم تکامل (دیسک سه لایه) و گاسترولاسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکل گیری و تکامل شیار اولیه، گره اولیه، نوتوکورد را بیان کند.
2 چگونکی تکامل و منشاء سه لایه جنینی را از لایه اپی بلاست را شرح دهد.
3 فرآیند تشکیل عروق وخونسازی را توضیح دهد.
4 ویژگی های جنین در طی هفته سوم از نظر ظاهری را بیان کند.
5 القائات ژنی و فرایندهای ملکولی موثر در شکل گیری رویان.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تکامل رویان در طی دوره امبریونیک (هفته سوم تا هشتم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشتقات پرده های جنینی ( اکتودرم، مزودرم و اندوردرم) را توضیح دهد.
2 چگونگی شکل گیری لوله عصبی و مشتقات آن را بیان کند.
3 تمایز مزودرم به سه بخش مهم وشکل گیری سومایت و سومیتومر را شرح دهد.
4 تکامل آندودرم و شکل گیری دستگاه های گوارش و تنفس را توضیح دهد.
5 چگونگی روند تغییرات جنین در طی ماه دوم از نظر ظاهری را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تکامل رویان از ماه سوم تا تولد،جفت و بند ناف، دوقلوه ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تغییرات قد، وزن و ظاهرجنین در نیمه اول و نیمه دوم حاملگی را توصیف کند.
2 تعیین زمان تولد و موارد اختلال در رشد را شرح دهد.
3 انواع تشخیص قبل از تولد و موارد کاربرد آنها را نام ببرد.
4 انواع پرزها و روند تشکیل آنها و سد جفتی و چگونگی مبادله عناصر مهم را بیان کند.
5 تکامل بند ناف نافی و تغییرات جفت وبند ناف در اواخر بارداری را توضیح دهد.
6 فرایند تشکیل دوقلو ها و انواع آنها را شرح دهد
7
شماره جلسه: 7
اهداف کلی:
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تکامل حفرات و غشاء های سروزی بدن و دیافراگم و ناهنجاری های مادرزادی، فاکتورهای ایجادکننده و چگونگی اثر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طرز تشکیل سلوم داخل رویانی و حفرات پلور و پریکارد و صفاق را بیان نماید
2 چگونگی شکل گیری دیافراگم و پرده های سروزی را توضیح دهد.
3 انواع ناهنجاری های مادرزادی، عوامل موثر، زمان اثر گزاری را شرح دهد.
4 عوامل فیریکی و شیمیای و دارویی موءثر بر جنین را نام ببرد.
5 تراتولژی و عواملی آسیب رسانی که از جفت عبور می کنند را توضیح دهد.
6 عوامل محیطی ژنتیکی و کرموزومی موءثر در بروز ناهنجاری مادرزادی را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تکامل دستگاه اسکلتی و عضلانی و اندام ها و اختلالات احتمالی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی شکل گیری استخوانهای جمجمه نوروکرانیوم و ویسرو کرانیوم را بیان کند.
2 شروع و انواع استخوانی شدن داخل غضروفی و داخل غشایی بخش های مهم را توضیح دهد.
3 تکامل استخوان های اندام ها و ستون فقرات و دندها و استرنم را شرح دهد.
4 اختلالات تکاملی دستگاه اسکلتی و علل ایجاد آنها را بیان کند.
5 منشاء و چگونگی تشکیل عضلات اسکلتی در دیواره بدن از لایه های مزودرمی توضیح دهد.
6 منشا و تکامل عضلات اسکلتی ناحیه سر و اندام ها توصیف کند.
7 منشا و چگونکی شکل گیری اندام فوقانی را با رسم شکل شرح دهد.
8 منشاء و طرز شکل گیری اندام تحتانی و مکانیسم های مولکولی مربوطه را بیان کند.
9
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با روندشکل گیری دستگاه تنفسی و ناهنجاری های مادرزادی مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منشاء جوانه های تنفسی و چگونکی تشکیل نای و مری و رشد جوانه ریوی را بار رسم شکل بیان نماید.
2 مراحل مهم تکامل ریه را با ذکر زمان وقوع نام برده و تغییرات هر مرحله را شرح دهد.
3 روند شکل گیری ارتباط خونی – هوایی ترشح سورفکتانت و مشکلات دیسترس تنفسی را توضیح دهد.
4 اختلالات تکاملی دستگاه تنفس و تشکیل فیستول های تراکئوفارینژیال و آترزی ازوفاژیال را بیانکند.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با تکامل دستگاه فلبی و عروقی و ناهنجاری های مادرزادی مربوط به آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روند شکل گیری لوله قلبی اولیه تبدیل آن قلب فرد بالغ و ناحیه قلب ساز اولیه و ثانویه و خجوه تکامل این نواحی را شرح دهد.
2 طرز تشکیل سپتوم ها در حفرات قلبی و دیواره بندی دهلیزها و بطن ها را با رسم شکل شرح دهد.
3 چگونگی تشکیل دریچه های سه لتی، دولتی، آئورتی و ریوی را بنویسد.
4 گردش خون جنینی و تغییراتی که بعد از تولد در آن بوجود می آید را توضیح دهد.
5 بارسم شکل چگونگی تشکیل عروق شریانی، وریدی لنفاوی بزرگ بدن را شرح دهد.
6 ناهنجاری های مادر زادی دستگاه قلبی – عروقی را نام ببرد و چگونگی ایجاد آنها را از نظر جنین شناسی را مورد بحث قرار دهد.
7 تکامل قوس های آئوری و سینوس وریدی شکل گیری دستگاه شریانی و وریدی را بیان کند
8
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با رشد و تکامل دستگاه گوارش و ناهنجاری های مادرزادی مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تشکیل روده اولیه از سقف کیسه زرده و آندو درم جنین را شرح دهد.
2 مشتقات روده پیشین روده، میان روده و پسین روده را لیست کند و نحوه تکامل هر یک را توضیح دهد.
3 شکل گیری و چرخش معده و روده ها و تشکیل حفره لسر ساک را شرح دهد.
4 چگونگی تکامل حفره کلوآکی و غشاء کلواکی را با رسم شکل بنویسد.
5 اختلالات مادرزادی ناشی از چرخش اشتباه در روده و معده ودیگر ناهنجاری های گوارشی را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با رشد و تکامل دستگاه ادراری و ناهنجاری های مادرزادی مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روند تکامل دستگاه ادراری از مزودرم حد واسط و تشکیل سه دستگاه پرونفروز، مزونفروز و متانفروز را شرح دهد.
2 تکامل کلیه دائمی از بافت متانفروز و جوانه حالبی را شرح دهد.
3 با رسم شکل تکامل مثانه و پیشابراه را توضیح دهد.
4 ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری را نام ببرد و از نظر جنین شناسی علت بوجود امدن آنها را بحث کند.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنای با تکامل دستگاه تناسلی و ناهنجاری های مادرزادی مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تشکیل گونادهای اولیه و تکامل آنها به تخمدان و بیضه را شرح دهد.
2 تکامل مجاری تناسلی و اعضاء تناسلی خارجی در هر دو جنس را با رسم شکل توضیح دهد.
3 چگونگی تشکیل غدد ضمیمه دستگاه تناسلی را توضیح دهد.
4 با رسم شکل چونگی تشکیل کانال اینگوئینال، نزول بیضه ها و تخمدان ها را شرح دهد.
5 اهنجاری های مادر زادی دستگاه تناسلی را نام برده و دلایل ایجاد آنها را از نظر جنین شناسی بیان کند.
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با تکامل سر و گردن و قوس های برونسیال و ناهنجاری های مادرزادی سر و گردن،
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طرز تشکیل قوس های حلقی، بن بست ها و شکاف های حلقی را با رسم شکل توضیح دهد.
2 مشتقات قوس، بن بست و شیار حلقی را بمتناسب با شماره هر کدام لیست کند.
3 تکامل صورت استخوانها عضلات و عروق و عصاب را بیان کند.
4 تکامل زبان، غدد تیروئید، حفرات دهان بینی و دندان ها را شرح دهد.
5 ناهنجاری های مادر زادی قسمت های مختلف ناحیه سر و گردن را نام ببرد و علل ایجاد کننده آنها را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با رشد و تکامل چشم، گوش و پوست و ناهنجاری های مادرزادی.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تکامل اولیه پوست، چشم و گوش را بیان کند
2 طرز تشکیل عدسی، کوروئید، اسکلرا، قرنیه و عصب بینایی را بنویسد.
3 شکل گیری جام بینایی از بیرون زدگی دیانسفال و تکامل آن به بخش های مهم چشم زا توصیف کند.
4 طرز تشکیل اوتیک وزیکول و تکامل آن به اوتریکول و ساکول و مجاری مجاری نیمدایره و حلزون توضیح دهد.
5 چگونگی شکل گیری اپیدرم، درم و ھیپودرم و تشکیل مو، ناخن، غدد عرق و غدد چربی و تکامل پستان را بیان کند.
6 اهنجاری های مادر زادی مربوط به پوست، چشم و گوش را نام ببرد و علت و چگونگی ایجاد انها را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با منشاء و نحوه تکامل و ناهنجاری های مادرزادی دستگاه عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تشکیل صفحه و لوله عصبی و زمان بسته شدن منافذ سری و دمی لوله را بیان کند.
2 تکامل لوله عصبی و ستیغ عصبی به مغز و نخاع و بافت عصبی را شرح دهد.
3 با رسم شکل تکامل نورون ها و سلول های نوروگلیا را نشان دهد.
4 مشتقات دیواره و حفرات مغز قدامی، میانی و خلفی را نام ببرد.
5 چگونگی تکامل هیپوفیز و بخش های مختلف آن را شرح دهد.
6 ناهنجاری های مادر زادی دستگاه عصبی را نام برده دلایل ایجاد آنها را بیان کند.
7


رفرنس ها :
1- جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش آخرین ویرایش 2-جنین شناسی بالینی مور آخرین ویرایش 3- جنین شناسی انسانی لارسن 4- جنین شناسی انسانی کارسون