اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیک پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
فعالیت‌های کلاسی، تحویل تمرین های تعیین شده:10درصد
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- شرکت فعال در کلاس 3- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با پرتوهای فرابنفش و فرو سرخ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت بین پرتوهای یونساز و غیریونساز را بیان نماید
2 تقسیم بندی امواج فرابنفش را بیان نماید
3 جذب پرتوهای فرابنفش را در چشم توضیح دهد
4 تقسیم بندی امواج فروسرخ را بیان نماید
5 جذب پرتوهای فروسرخ را در چشم توضیح دهد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های نور مرعی و اجزاع اپتیکی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در باره خاصیت نور آبی در پزشکی توضیح دهد
2 درمان آکنه با نور آبی را توضیح دهد
3 مفهوم نور قطبیده و کاربرد آن را توضیح دهید
4 نقش هریک از عناصر متمرکز کننده نور در چشم را بنویسد
5 توان عدسی و چشم را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ناهنجاری های مرتبط با چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ابیراهی رنگی را شرح دهد
2 ریشه کورنگی و آستیگماتیسم را بیان نماید
3 علل دوربینی، نزدیک بینی و پیرچشمی را توضیح دهد
4 طرح کار و اجزاع آفتالمسکوپ، رتینوسکوپ بیان نماید
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک لیزر و کاربرد آن در پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت های نور لیزر و نور معمولی را بیان نماید
2 اجزاع اصلی یک دستگاه لیزر را شرح دهد
3 انواع لیزرهای قابل استفاده در پزشکی را نام ببرد
4 طبقه بندی لیزرها را بیان نماید
5 خطرات کار با لیزر و موارد ایمنی مرتبط با آن را بیان نماید
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک صوت و امواج اولتراسوند
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امواج فراصوت را تعریف نماید
2 ویژگی های امواج فراصوت را بیان نماید
3 برهمکنش امواج فراصوت با بافت را نام ببرد
4 امپدانس صوتی را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اجزاع دستگاه مولد اولتراسوند
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شدت صوت را تعریف نماید
2 اثر پیزوالکتریک را توضیح دهد
3 اجزاع تشکیل دهنده پروب دستگاه اولتراسوند را نام ببرد
4 قدرت تفکیک پذیری محوری و جانبی را شرح دهد
5 ناحیه نزدیک و ناحیه دور را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تشکیل تصویر در دستگاه های سنوگرافی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای کانونی کردن مکانیکی و الکترونیکی را توضیح دهد
2 مفهوم بهره زمانی را بیان نماید
3 نحوه ایجاد تصویر بلادرنگ را توضیح دهد
4 نحوه سنجش سرعت توسط اثر داپلر را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اواج پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثر افزایش فرکانس جریان الکتریکی بر میزان تحریک پذیری عصب و عضله را بیان نماید
2 فیزیک تولید جریان پرفرکانس را شرح دهد
3 انواع دستگاهای دیاترمی و ویژگی های هریک را توضیح دهد
4 نحوه کار دستگاه الکتروسرجری و مزیت استفاده از ان را بیان نماید
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ارزیابی دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری آزمون میان ترم
2
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک تولید اشعه ایکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوهای یونیزان را تعریف نماید
2 تشعشع عمومی و اختصاصی را توضیح دهد
3 علت ایجاد طیف پیوسته و گسسته در اشعه خروجی از دستگاه اشعه ایکس را شرح دهد
4 اجزاع تیوب اشعه ایکس را نام ببرد
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک عوامل موثر در کیفیت تصویر خروجی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش کولیماتور و گرید را در بهبود تصویر رادیوگرافی بیان نماید
2 کمیت و کیفیت اشعه را تعریف نماید
3 عوامل موثر در کیفت وکمیت اشعه را توضیح دهد
4 برهمکنش اشعه ایکس با محیط مادی را نام ببرد
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عوامل موثر در کیفیت تصویر و کاربرد آن در دستگاههای رادیوگرافی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضریب تضعیف و لایه نیم جذب را تعریف نماید
2 کاربرد مواد حاجب بمنظور ایجاد جذب افتراقی را شرح دهد
3 عوامل موثر در کنتراست تشعشع را بیان نماید
4 عوامل موثر در کیفت تصویر در رادیولوژی را نام ببرد
5 چگونگی ایجاد تصویر در دستگاه سی تی اسکن را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک مواد رادیواکتیو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشعشع را تعریف نماید
2 تفاوت اشعه های گاما، آلفا و بتا را بیان نماید
3 استحاله مواد رادیواکتیو را توضیح دهد
4 رابطه بین نیمه عمر و ثابت استحاله را بنویسد
5 نیمه عمر موثر تعریف نماید
6
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تولید مواد رادیواکتیو و آشکارسازی آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف تولید مواد رادیواکتیو در پزشکی را بیان نماید
2 تولید رادیونوکوئید ها ی با عمر کوتاه با استفاده از ژنراتور را شرح دهد
3 مکانیزیم عمل آشکارسازهای گازی را توضیح دهد
4 نحوه کار و اجزاع اشکارسازهای سوسوزن را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با دستگاههای پرتونگاری در پزشکی هسته ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیزیم عمل و اجزاع دوربین گاما را بیان نماید
2 سیستم تصویر برداری SPECT را توضیح دهد
3 روش توموگرافی نشرپوزیترونی را شرح دهد
4 معایب و مزیت های دستگاه PET ، CTاسکن و SPECT را باهم مقایسه نماید
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اثر پرتوهای یونیزان بر سلول (زیست شناسی پرتویی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثر نسبی بیولوژیکی را تعریف نماید
2 اثر پرتوهای یونساز بر DNA را بیان نماید
3 اثر پرتوهای یون ساز بر سلول را توضیح دهد
4 عوامل موثر در آثار پرتویی بر سلول را نام ببرد
5 منحنی بقا را توضیح دهد و برای تشعشع های مختلف ترسیم نماید
6
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با اثر پرتو بر بدن انسان و حفاظ در برابر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ناهنجاری های کرموزمی ناشی از تشعشع که به مرگ سلول منجر می شود را شرح دهد
2 آسیب های غیر کشنده ناشی از پرتوگیری را توضیح دهد
3 آثار تابش گیری در دوران بارداری را شرح دهد
4 راه های محافظت در برابر پرتو را بیان نماید
5


رفرنس ها :
1- فیزیک پزشکی تالیف: دکتر محمد علی عقابیان 2- فیزیک پزشکی تالیف: دکتر عباس تکاور 3- فیزیک پزشکی تالیف : جان کامرون مترجم: عباس تکاوز