اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : رضا فتوحی اردکانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:80درصد
حضور فعال در کلاس و پاسخ دهی به سوالات چالشی و سمینار:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف شناختی به صورت سخنرانی، پرسش و بحث در مورد سوالات چالشی درساستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس و پاسخ دهی به سوالات چالشی و سمینار
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: معرفی اصول آنالیز آزمایشگاهی و آشنایی کامل با لوازم حجم سنجی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک ها و روش های اصلی مورد استفاده در آزمایشگاه های بالینی را نام ببرد.
2 روش های اندازه گیری و جمع آوری حجمی نمونه های بالینی را شرح بدهد.
3 ماهیت انواع وسایل حجم سنجی و نحوه کار و نگهداری آن ها را بیان کند.
4 نحوه شستشو و نگهداری و کالیبراسیون پیپت های اتوماتیک را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول و ساختارهای سانتریفوژها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان و اساس دستگاه سانتریفوژ ها را شرح بدهد.
2 انواع سانتریفوژ ها و نحوه کارکرد آن ها را نام ببرد.
3 ننحوه صحیح اپراتوری و نگهداری انواع سانتریفوژ ها را توضیح بدهد.
4 اصول سانتریفوژ ها را تعریف و نیروهای دخیل در کارکرد و سرعت آن را بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول فنی تکنیک های نورسنجی و کار با فتومترها اسپکتوفتومترها فلورمترها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ااصول فنی تکنیک ها و دستگاه های فتومتری را شرح بدهد.
2 نقش کلیدی تکنیک های نوری را در تشخیص آزمایشگاهی نام ببرد.
3 اصول فنی و نگهداری تکنیک های فتومتری، اسپکتوفتومتری و فلورمتری را بیان کند.
4 قانون بیر-لامبرت را توضیح داده و چگونگی استفاده از این قانون را در محاسبه جذب یا غلظت مواد توضیح بدهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: ادامه آشنایی با اصول و نگهداری تکنیک های نوری ( سیستم فلوسایتومتری و لومینومتری)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس سیستم فلوسایتومتری را بیان کند.
2 اساس روش های لومینومتری را نام ببرد.
3 اهمیت روش های فلوسیتومتری و لومینومتری را شرح بدهد.
4 موارد استفاده و کنترل کیفی آنها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول فنی و نگهداری دستگاه های سلول شمار(Cell Counter)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار و اساس دستگاه های سلول شماری را بیان کند.
2 انواع روش های به کار رفته در طراحی و ساخت دستگاه های سلول شمار را شرح بدهد.
3 روش های معمول کالیبراسیون دستگاه های شمارش گر سلولی را نام ببرد.
4 موارد اساسی در حفظ و نگهداری از دستگاه های شمارشگر سلولی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ساختار و اصول میکروسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار و اساس میکروسکوپ را بیان کند.
2 انواع میکروسکوپ ها را نام ببرد.
3 اصول مراقبت از میکروسکوپ ها را نام ببرد.
4 طرز کار صحیح با انواع میکروسکوپ ها را شرح بدهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اصول فنی و نگهداری اتوآنالیزورهای بیوشیمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس طراحی سیستم های اتوآنالیزور های بیوشیمی را شرح بدهد.
2 اصول فنی و نگهداری سیستم های اتوماتیک بیوشیمی را نام ببرد.
3 روش های کالیبراسیون اتوآنالیزورها را توضیح دهد.
4 عوامل مداخله گر در دقت و صحت نتایج بدست آمده در این دستگاه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با انواع پی پیت، pH متر و یخچال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس کار سمپلر و نحوه کالیبراسیون آن را توضیح دهد.
2 اساس کار pH متر و کالیبراسیون آن را توضیح دهد.
3 انواع یخچال و اصول نگه داری آن را بیان کند.
4 روش محاسبه خطا و دقت دستگاه ها را شرح دهد.


رفرنس ها :
Electornics and instrumentation for clinical Laboratory ( Eggert ) wiley medical Latest ed 2. Textbook of clinical chemistry ( Tietz ) Latest ed 3- اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی، دکتر شهبازی 4- کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، مولفین دکتر امیر سید علی مهبد