اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیماستاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، مطالعه براساس موضوعات تعیین شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعضای استریل و غیراستریل تیم جراحی را نام ببرد.
2 وظایف پرستار سیرکولار را در مراحل قبل، حین و بعد از جراحی بیان کند.
3 وظایف پرستار اسکراب را در مراحل قبل، حین و بعد از جراحی شرح دهد.
4 ویژگی ها و وظایف جراح را توضیح دهد.
5 ویژگی ها و وظایف کمک جراح را ذکر کند.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با امکانات و فضای فیزیکی اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرار گیری اتاق عمل در بیمارستان را توضیح دهد.
2 استاندارهای بین المللی را در طراحی و منطقه بندی محیط اتاق عمل شرح دهد.
3 بخش های اصلی یک واحد جراحی را نام ببرد و موقعیت، خصوصیات و تجهیزات هر قسمت را بیان کند.
4 ویژگی ها و استاندردهای فیزیکی یک واحد جراحی را ذکر کند.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مسائل اخلاقی و قانونی در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول اخلاقی اعضای تیم جراحی را بیان کند.
2 انواع خطاها و بی توجهی های پزشکی را نام ببرد.
3 سهل انگاری های رایجی که ممکن است در اتاق عمل رخ دهد، را نام ببرد.
4 مهترین اشتباهاتی که در اتاق عمل منجر به نقص اصول اخلاقی می شود را توضیح دهد.
5 وجدان جراحی را تعریف کند و اهمیت آن را شرح دهد.
6 حقوق مددجو را بیان کند.
7
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با پوزیشن بیمار در جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک پوزیشن مناسب جراحی را بیان کند.
2 نکات ایمنی و مراقبتی یک پوزیشن جراحی را شرح دهد.
3 مددجویان آسیب پذیر برای پوزیشن جراحی را نام ببرد.
4 انواع پوزیشن جراحی را نام ببرد و کاربرد، عوارض بالقوه و نکات ایمنی و مراقبتی هر پوزیشن را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انتقال بیمار در جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف انتقال مددجویان را توضیح دهد.
2 روش انتقال مددجو از تخت به برانکارد را توضیح دهد.
3 روش انتقال مددجو از برانکارد به تخت جراحی را شرح دهد.
4 روش انتقال مددجو از صندلی چرخ دار به تخت جراحی را بیان کند.
5 نکات مراقبتی مهم در نقل و انتقال مددجو را ذکر کند.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با آمادگی بعد از جراحی بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات و مراقبت های حین و بعد از جراحی الکتیو را به ترتیب نام ببرد.
2 مراحل مراقبت های بعد از عمل جراحی و بعد از بیهوشی را ذکر کند.
3 اقدامات و مراقبت های حین و بعد از جراحی الکتیو را به ترتیب نام ببرد.
4 نحوه ی آمادگی پرسنل اتاق عمل را بعد از ورود به اتاق جراحی شرح دهد.
5 معیار آلدرت جهت ترخیص بیمار از ریکاوری را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با منابع بالقوه آسیب دیدن پرسنل و بیمار در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت خطر را تعریف کند.
2 مخاطرات شغلی در اتاق عمل را نام ببرد و برحسب عوامل ایجاد کننده آن ها را با هم مقایسه کند.
3 مخاطرات زیست شناختی یا بیولوژیکی در اتاق عمل را توصیف کند.
4 توجهات ایمنی بعد از مواجهه با مخاطرات بیولوژیک را شرح دهد.
5 مخاطرات فیزیکی و محیطی در اتاق عمل را نام ببرد.
6 مخاطرات شیمیایی در اتاق عمل را نام ببرد.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با آمادگی قبل از جراحی بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات و مراقبت های قبل از جراحی الکتیو را به ترتیب نام ببرد.
2 نحوه ی پذیرش مددجو در اتاق عمل را شرح دهد.
3 نحوه ی انجام معاینات قبل از عمل را بیان کند.
4 طبقه بندی اعمال جراحی را از نظر فوریت و هدف ذکر کند.
5 نحوه ی اخذ رضایت جراحی را به طور کامل بیان کند.
6 نحوه ی آماده کردن مددجوی کاندید جراحی را از نظر روحی و جسمی شرح دهد.
7 راهکارهای کاهش اضطراب مددجو قبل از جراحی را توضیح دهد..
8


رفرنس ها :
ساداتی، لیلا؛ گلچینی، احسان. تکنیک اتاق عمل اعمال جراحی بری و کهن جلد اول (اصول کار در اتاق عمل). چاپ اول. تهران: انتشارات جامعه نگر؛ 1393.