اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیک اختصاصی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تحویل تمرین و فعالیت کلاسی:10درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- شرکت فعال در کلاس 3- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با الکتریسته ساکن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پدیده القا را توضیح دهد
2 قانون کلون برای الکتریسته ساکن را بنویسد
3 میدان الکتریکی را بر اساس نیروی بین بارهای ساکن تعریف نماید
4 مسائل مربوط به نیروهای بین بارهای استاتیک را حل نماید
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با میدان الکتریکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میدان ناشی از دو قطبی الکتریکی را محاسبه نماید
2 میدان ناشی از یک حلقه باردار روی محور اصلی را بدست آورد
3 مسئله پرتاب ذره باردار بین یک خاذن باردار شده را حل نماید
4 پتانسیل الکتریکی ناشی از بار استاتیک را بنویسد
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با پتانیسل الکتریکی و انرژی پتانیسل الکتریکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انرژی الکتریکی ناشی از بار استاتیک را برحسب پتانیسل الکتریکی تعریف نماید
2 قادر به محاسبه پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از فضا ناشی از بارهای نقطه ای باشد
3 انرژی پتانیسل را برای پیگربندی چند نقطه ای در فضا بدست آورد
4 مسائل مربوط به انرژی پتانسیل و پتانسیل الکتریکی برای بارهای گسسته حل نماید
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با خازن و مسائل مربوط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرمول مربوط به ظرفیت خازن تخت را بنویسد
2 رابطه بین ظرفیت و بار ذخیره شده در خازنهای سری و موازی را اثبات نماید
3 رابطه انرژی ذخیره شده در خازن را بدست آورد
4 اثر قرار گیری دی الکتریک در خازن را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با قوانین شارش بار در سیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رابطه بین مقاومت و مقاومت ویژه را بنویسد
2 قانون اهم را بیان نماید
3 آهنگ توان تلف شده را در وسیله الکتریکی محاسبه نماید
4 تفاوتهای بین رسانا، نیم رسانا، نارسانا و ابررسنا را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با قوانین جریان الکتریکی در سیم حامل جریان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قاعده حلقه ، مقاومت و نیروی محرکه در یک مدار تک حلقه ای را بیان نماید
2 مقاومت معادل در مقاومتهای موازی و سری را اثبات نماید
3 نحوه شارژ و دشارژ شدن یک مدار RC را توضیح دهد
4 تفاوت جریان AC و DC را بیان نماید
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با چگونگی تولید میدان مغناطیسی و قوانین حاکم بر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منشاء میدان مغناطیسی را بیان نماید
2 فرمول نیروی مغناطیسی وارد بر بار در حال حرکت را بنویسد
3 چگونگی نیروی وارد بر سیم حامل جریان قرار گرفته در میدان مغناطیسی خارجی را توضیح دهد
4 فرمول میدان مغناطیسی درون و بیرون سیم حامل جریان را اثبات نماید
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با قوانین مرتبط با القا میدا ن مغناطیسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قانون القای فاراده را توضیح دهد
2 قانون لنز را بیان نماید
3 فاکتورهای تاثیر گذار در ایجاد جریان القایی را نام ببرد
4 نیروی محرکه القایی را برای سیم پیچ قرار گرفته در میدان خارجی بدست آورد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ارزیابی دانشجو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری امتحان میان ترم
2
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با امواج مکانیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معادله توصیف کننده موج مکانیکی را بنوسید
2 فرکانس، دوره تناوب و فاز برای یک موج ماده توصیف نماید
3 فرمول های سرعت و شتاب عرضی برای امواج مکانیکی را اثبات نماید
4 سرعت موج در ریسمان کشیده را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با برهم نهی امواج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصل برهم نهی موج ها را شرح دهد
2 معادله امواج ایستاده را اثبات نماید
3 بازتاب امواج از مرز را در ریسمان کشیده توضیح دهد
4 شرط تولید شکم و گره در طناب کشیده را بیان نماید
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با امواج صوتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرمول سرعت صوت را توضیح دهد
2 معادله امواج صوتی پیش رونده را بنوسید
3 معادله تداخل امواج صوتی را اثبات نماید
4 شدت صوت را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های امواج صوتی:
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تراز صوت را توضیح دهد
2 شرط ایجاد امواج ایستاده در لوله های صوتی باز و بسته را بنویسد
3 تپش در امواج صوتی را شرح دهد
4 اثر داپلر توضیح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با امواج الکترومغناطیس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوتهای امواج الکترومغناطیس و امواج ماده را بیان نماید
2 معادلات امواج الکترومغناطیس را بنویسد
3 بردار پوینتینگ را تعریف نماید
4 رابطه بین مولفه الکتریکی و مغناطیسی را در امواج الکتومغناطیس توضیح دهد
5 انواع روش های جراحی با جریان های فرکانس بالا را بیان نماید
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با نور بعنوان یک موج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رابطه مربوط به ضریب شکست نور را بنوسید
2 قانون شکست نور را بیان نماید
3 زاویه حد و پدیده بازتاب کلی را توضیح دهد
4 پدیده پراش را شرح دهد
5 آزمایش تداخل یانگ را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با نور پلاریزه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نور پلاریزه را تعریف نماید
2 رابطه مالوس را بنوسید
3 پراش پرتو ایکس را توضیح دهد
4 ویژگی های زاویه بروستر را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با امواج مادی و خاصیت ذره ای نور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم کوانتم نور را را بیان نماید
2 پدیده فوتوالکتریک را توضیح دهد
3 پراکندگی کامپتون را شرح دهد
4 رابطه دوبروی را بنویسد
5


رفرنس ها :
1- فیزیک، جلد اول تالیف:‌ دیوید هالیدی و رابرت رزینک مترجم: : محمد رضاجلیلیان 2- فیزیک جلد اول تالیف: آوهانیان مترجم: ناهید ملکی 3- فیزیک دانشگاهی سرز و زیمانسکی تالیف: یانگ و فریدمن مترجم: فضل‌الله فروتن