اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیک عمومی
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
فعالیت‌های کلاسی، تحویل تمرین های تعیین شده:10درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- شرکت فعال در کلاس 3- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کتاب
کامپیوتر
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با حرکت روی خط راست با شتاب ثابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمیت‌های اصلی و فرعی را را توضیح دهد.
2 معادلات حرکت بیان نماید.
3 قادر به حل مسائل مربوط به شتاب ثابت باشد.
4 حرکت سقوط آزاد را توصیف نماید
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با قوانین نیوتون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول حرکت دایراه ای یکنواحت را توضیح دهد.
2 معادلات حرکت هماهنگ ساده را بنویسد.
3 قادر به حل و تحلیل مسائل مربوط به حرکت هماهنگ ساده و حرکت دایراه باشد
4 قوانین نیوتون در مکانیک را بیان نماید
5 قضیه کار و انرژی را شرح دهد
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نیروی اصطکاک و انرژی مکانیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نیروی اصطکاک جنبشی و ایستایی را شرح دهد
2 قادر به حل مسائل مربوط به دینامیک حرکت باشد
3 انرژی جنبشی و پتانسیل گرانشی را شرح دهد
4 پایستگی انرژی مکانیکی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با علت حرکت دوران اجسام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گشتاور نیرو تعریف نماید
2 شرط ایجاد تعادل ایستا را توضیح دهد
3 معادلات چهارگانه حرکت دورانی با شتاب دایره ای ثابت را بنوسید
4 رابطه بین کمیت های حرکت دورانی و حرکت انتقالی را بیان نماید
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با شاره ها و قوانین آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف شاره و خواص آن را توضیح دهد.
2 تعریف فشار و یکای آن را بیان نماید
3 خاصیت و قوانین اول تا سوم شاره را بیان نماید.
4 فشار جو و فشار پیمانه ای را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با قوانین شاره های ساکن و تفاوت آن با شاره روان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصل ارشمیدس را بیان کند
2 تفاوت شاره روان و شاره ساکن را بنویسد
3 تفاوت جریان شاره ای و اشفته را توضیح دهد
4 چسبندگی را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با قوانین شاره در حالت حرکت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عبور شاره از داخل لوله را توضیح دهد.
2 جریان حجمی شاره و قانون آن را بیان نماید
3 قانون پوازی را توضیح دهد.
4 عوامل موثر در جریان شاره ای درون لوله را شرح دهد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با قوانین مربوط به فشار در شاره در حال حرکت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معادله برنولی را توضیح دهد
2 جریان درون ونتوری را بیان نماید
3 اساس کار انژکتور را شرح دهد
4 فشار جزعی دالتون را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: : ارزیابی دانشجو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امتحان میان ترم
2
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با دما و روش های اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دما را تعریف نماید
2 رابطه دمای سلسیون و فارنهایت را بنوسید
3 روش های اندازه گیری غیر الکتریک دما را نام ببرد
4 روش الکتریکی اندازه گیری دما توضیح دهد
5 چگونگی اندازه گیری دما توسط پرتو مادون قرمز را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با رطوبت و روشهای اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رطوبت نسبی و مطلق را تعریف نماید
2 روش های مختلف اندازه گیری رطوبت را بیان کند
3 فشار بخار را توضیح دهد
4 علت ایجاد شبنم را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی گرما و روشهای انتقال حرارت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گرما را تعریف نماید
2 روش های انتقال گرما را نام ببرد
3 ضریب انتقال حرارت را تعریف کند
4 فرایند انتقال گرما از طریق تابش را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با نور و خواص آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت نور را توضیح دهد
2 پدیده تداخل را شرح دهد
3 ضریب شکست را تعریف نماید
4 سهم اجزاع اپتیکی چشم را شکل گیری بینایی را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اشنایی با فیزیک صوت و خواص آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امواج طولی و عرضی را توضیح دهد
2 تراز صوتی را تعریف نماید
3 عوامل موثر بر سرعت صوت را بیان نماید
4 امپدانس صوتی را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اشنایی با الکتریسته و قوانین مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی را تعریف نماید
2 قوانین کیرشهف را توضیح دهد
3 تفاوت جریان مستقیم ومتناوب را بنویسد
4 جذر متوسط توان دو جریان و ولتاژ را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با پرتوهای یونساز و اشعه ایکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوهای یونیزان را تعریف نماید
2 تشعشع عمومی و اختصاصی را توضیح دهد
3 اجزاع تیوب اشعه ایکس را نام ببرد
4 عوامل موثر در کیفیت و کمیت اشعه را بیان نماید
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی رادیوالکتیویته و مواد رادیواکتیو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اکتیویته را تعریف نماید
2 تفاوت اشعه های گاما، آلفا و بتا را بیان نماید
3 استحاله مواد رادیواکتیو را توضیح دهد
4 رابطه بین نیمه عمر و ثابت استحاله را بنویسد
5


رفرنس ها :
1- کتب معتبر فیزیک عمومی 2- فیزیک عمی جلد 1، 2 و 3 نویسنده: هالیدی 3- فیزیک برای علوم زیستی ترجمه: دکتر بهار