اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 11
سابقه تدریس درس مورد نظر : 11
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : مبانی نمونه برداری ازآلاینده های هوا
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:65درصد
حل تمرین تحقیق و پژوهش پاسخگویی به سوالات شرکت در بحث های گروهی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-سخنرانی و استفاده از بحث گروهی -مشارکت دادن دانشجویان در مباحث کاربردی با ارائه مثالهای کاربردیاستاد محور و دانشجو محور حل تمرین تحقیق و پژوهش پاسخگویی به سوالات شرکت در بحث های گروهی شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با روش هاي مختلف طبقه بندي مواد شیمیایی محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مواد شیمیایی مختلف را در گروههای مختلف طبقه بندی کند
2 روش های مختلف شناخت مواد شیمیایی در صنعت را نام ببرد
3 ویزگی های گاز ها و بخارات خفه کننده، بیهوشی آور، محرک و سموم سیستمیک را بر شمارد.
4 اصطلاحات رایج درباره مواد معلق ذره ای را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با استراتژی های نمونه برداری آلاینده های هوا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نمونه برداری هوا را طبقه بندی نماید.
2 اهداف نمونه برداری هوا را برشمارد
3 محل های نمونه برداری را نام ببرد.
4 مسئولیت های فرد نمونه بردار را نام ببرد
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: ادامه آشنایی با استراتژی های نمونه برداری آلاینده های هوا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حداقل و حداکثر حجم مورد نیاز برای نمونه برداری را تعیین نماید
2 حداقل مدت زمان نمونه برداری را تعیین نماید
3 تصحیحات لازم برای حجم نمونه برداری شده را محاسبه نماید
4 استراتژی های نمونه برداری را بیان کند
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با وسایل کالیبراسیون حجم و قلو در نمونه برداری هوا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل وسایل کالیبراسیون فلو و حجم را شرح دهد
2 وسایل مختلف موجود در استاندارد های اولیه، میانی و ثانویه را برشمارد.
3 وسیله مناسب را برای کالیبراسیون حجم و فلو انتخاب کند
4 روابط موجود در تصحیحات حجم و فلو را محاسبه کند.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با قوانین فیزیکو شیمیایی گاز ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قانون گازهای ایده آل را بیان کند
2 قانون شارل گیلوساک را بیان کند
3 قانون دالتون را در مورد فشار گازها بیان کند
4 لزوم آشنایی با این قوانین را دریابد و کاربرد هر یک از قوانین را در نمونه برداری بیان کند
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با خطا های نمونه برداری و روش های آماری در نمونه برداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خطاها و تعاریف آنها را بیان کند
2 مفهوم دقت و صحت و تورش در نمونه برداری و آنالیز را بیان کند
3 تعداد نمونه مورد نیاز را از لحاظ آماری تعیین کند
4 مفهوم اصطلاحات آماری رایج در نمونه برداری از آلاینده ها را درک و بیان کند
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از گاز ها و بخارات- نمونه برداری آنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف نمونه برداری از گاز ها و بخارات را برشمارد
2 نمونه برداری آنی را توضیح دهد
3 دانشجو بتواند نمونه شاهد و و انواع آن را توضیح دهد
4 دانشجو بتواند وسایل مختلف نمونه برداری آنی و کوتاه مدت از گاز ها را بدرستی برشمارد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از گاز ها و بخارات- نمونه برداری طولانی مدت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف نمونه برداری از گاز ها و بخارات به روش اکتیو را برشمارد
2 نمونه برداری Integrated را توضیح دهد
3 تفاوت نمونه برداری اکتیو و پسیو را بیان کند
4 مکانیسم عمل وسایل و روش های مختلف نمونه برداری طولانی مدت از گاز ها را بدرستی برشمارد.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امتحان میان ترم
2
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از گاز ها و بخارات به روش جذب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل روش جذب آلاینده ها را توضیح دهد.
2 انواع مختلف جاذب ها و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
3 شرایط نمونه برداری با استفاده از ایمپینجر ها را شرح دهد.
4 فاکتور های موثر بر جذب آلاینده ها در جاذب ها را بر شمارد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از گاز ها و بخارات به روش جذب سطحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل روش جذب سطحی آلاینده ها را توضیح دهد.
2 انواع مختلف جاذب های سطحی و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
3 شرایط Break through را در جاذب های سطحی شرح دهد
4 فاکتور های موثر بر جذب سطحی آلاینده ها را بر شمارد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری قرائت مستقیم از گاز ها و بخارات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضرورت و شرایط استفاده از نمونه برداری قرائت مستقیم را توضیح دهد.
2 تعریف فضاهای بسته و محدود (Confined space) و نحوه نمونه برداری در چنین شرایطی را بیان کند
3 مکانیسم عمل وسایل قرائت مستقیم مختلف را بیان کند
4 نحوه قرائت و خطاهای احتمالی را در نمونه برداری قرائت مستقیم بیان کند
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با روش های پسیو در نمونه برداری از گازها و بخارات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منظور از روش پسیو را در نمونه برداری از گاز ها و بخارات شرح دهد
2 مکانیسم های انتشار و نفوذ را توضیح دهد.
3 عوامل تاثیر گذار در افزایش راندمان جاذب های پسیو را شرح دهد.
4 مسائل مربوط به تعیین غلظت آلاینده ها در جاذب های پسیو را حل کند.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از ذرات- کلیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم و تعاریف ذرات معلق و آئروسل ها را بیان کند
2 طبقه بندی ذرات معلق در هوا را بیان کند
3 مکانیسم های مختلف بدام افتادن ذرات و رفتار ذرات در هوا را شرح دهد.
4 روش های مختلف نمونه برداری از ذرات را بر شمارد
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از ذرات- فیلتراسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم فیلتراسیون را شرح دهد
2 انواع مختلف فیلتر ها و مکانیسم بدام اندازی آنها را شرح دهد
3 موارد کاربرد و معایب و مزایای هر یک از فیلتر ها را شرح دهد
4 انواع هولدر های Open face و Closed face را شرح دهد.
5 وسایل نمونه برداری ذرات توسط فیلتر ها را بشناسد
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با روش های نمونه برداری از ذرات- نمونه بردار های Size- selective
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل سیکلونها را شرح دهد
2 مکانیسم عمل ایمپکتور ها را شرح دهد
3 مکانیسم عمل الوتریاتور ها را شرح دهد
4 وسایل قرائت مستقیم نمونه برداری از ذرات را برشمارد و مکانیسم آنها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با استاندارد ها و مقادیر مجاز آلاینده ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع استاندارد ها و سازمانهای ارائه کننده این استاندارد را بیان کند
2 انواع TLV را شرح دهد.
3 TLV مخلوط مواد معدنی را محاسبه کند
4 TLV مخلوط گازها و مایعات مختلف را تعیین کند.
5


رفرنس ها :
• Fundamental of air sampling • Air monitoring for toxic exposure • روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (دکتر بهرامی)جلد 1، 2 و3 آشنایی با روشهای کالیبراسیون در نمونه برداری هوا