اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا رضاپور آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: مهندسی بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بافت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : آسیب شناسی و بافت شناسی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 26
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
مشارکت فعال در کوئیزهای کلاسی:10درصد
حضور به موقع در کلاس :5درصد
اجرای قوانین کلاس:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و تخته وایت بورد، پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور مشارکت فعال در کوئیزهای کلاسی، حضور به موقع در کلاس و اجرای قوانین کلاس
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
اینترنت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی‌های بافت پوششی و بافت همبند
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وظایف و اعمال بافت پوششی را توضیح دهند.
2 اشکال و مشخصات سلول های پوششی را بشناسند.
3 با مفهوم لایه پایه آشنا شده و اجزای آن را بشناسند.
4 انواع بافت پوششی را شناخته و در مورد آن ها توضیح دهند.
5 اجزای بافت همبندی را بشناسند.
6 وظایف بافت همبند را توضیح دهند.
7 انواع بافت همبند را شناخته و توضیح دهند.
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی‌های بافت غضروف و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بافت غضروف را بشناسند.
2 اجزای بافت غضروف را بیان کنند.
3 خصوصیات بافت غضروفی را توضیح دهند.
4 اعمال بافت غضروف را دانسته و توضیح دهند.
5 انواع مدلهای غضروف سازی را نام برده و توضیح دهند.
6 انواع غضروف ها را شناخته و بیان کنند.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بافت استخوان و استخوان سازی و ترمیم شکستگی و مفاصل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بافت استخوانی را بشناسند.
2 اجزای بافت استخوان را شناخته و توضیح دهند.
3 بافت های پوشاننده استخوان را بشناسند.
4 انواع بافت های استخوانی را شناخته و توضیح دهند.
5 مراحل سیر تکاملی استخوان ها را بدانند.
6 با مفهوم کال استخوانی آشنا باشند.
7 مفاصل را شناخته و انواع آن ها را توضیح دهند.
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های بافت عصبی و دستگاه اعصاب محیطی و انتهای اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 باید بافت عصبی را بشناسند.
2 بتوانند سلول های بافت عصبی را شرح دهند.
3 با نورون آشنا شده و بتوانند اجزای آن را توضیح دهند.
4 انواع نورون را بیان کنند.
5 با تقسیم بندی بافت عصبی آشنا شده و آن را توضیح دهند.
6 لایه های اعصاب را شناخته و شرح دهند.
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با ویژگی‌های بافت عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بافت عضلانی را شناخته و درباره آن توضیح دهند.
2 انواع بافت عضلانی در بدن را بیان کنند.
3 عضلات صاف را شناخته و خصوصیات آن ها را شرح دهند.
4 در مورد عضلات اسکلتی توضیح دهند.
5 لایه های عضلات اسکلتی را بشناسند.
6 عضله قلبی را شناخته و خصوصیات آن را بیان کنند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با ویژگی‌های بافت خون و خون‌سازی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دستگاه گردش خون را شناخته و اجزای آن را نام ببرند.
2 سلول های خونی را نام ببرند.
3 ساختمان عروق را بشناسند و توضیح دهند.
4 مغز استخوان را شناخته و انواع آن را نام ببرند.
5 مبانی و اصول خونسازی را یاد گرفته و توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم کلی پاتولوژی سلولی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مفهوم پاتولوژی و معنی لغوی آن آشنا شوند.
2 تقسیم بندی پاتولوژی را بیان کنند.
3 روند مسیر پاتولوژی و آسیب شناسی (Patology involves) را شرح دهند.
4 پاسخ های سلولی به استرس و محرک های مضر را بدانند.
5 فرآیند سازگاری سلول در برابر آسیب را توضیح دهند.
6 مکانیسم های سازگاری یا آداپتیو را دانسته و نام ببرند.
7 در مورد آسیب و مرگ سلولی توضیح دهند.
8
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مکانیسم های فرایند التهاب و عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نکروز سلولی را نام ببرند.
2 انواع التهاب را نام ببرند.
3 حوادث عروقی در زمان التهاب را شرح دهند.
4 سلول های دخیل در التهاب را نام ببرند.
5 با مفهوم اسکار و فیبروز آشنا باشند.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تومورها و اختلالات مایع و همو دینامیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات همودینامیک را بشناسند.
2 ترمبوز را شرح دهند.
3 بتوانند ادم را توضیح دهند.
4 با مفهوم نئوپلازی آشنا باشند.
5 انواع تومورها را نام ببرند.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با زخم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع زخم ها را شناخته و در مورد آن ها توضیح دهند.
2 عوارض زخم ها را شناخته و شرح دهند.
3 با اصطلاحات التیام زخم آشنا باشند.
4 ساختار و عملکرد پوست سالم را توضیح دهند.
5 پوست آسیب دیده و علت های آسیب پوستی را شرح دهند.
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با انواع و فرایند ترمیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ترمیم های زخم را نام ببرند.
2 مراحل ترمیم زخم را بیان کنند.
3 عوامل موثر در ترمیم زخم را شرح دهند.
4 فرایندهای ترمیم زخم را نام ببرند.
5 هر مرحله از فرایندهای ترمیم زخم را شناخته و توضیح دهند.
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با انواع زخم های جراحی و عفونت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک های پایه مراقبت از زخم را بدانند.
2 اقدامات لازم در مواجهه با انواع زخم را شرح دهند.
3 علائم عفونت زخم را بشناسند و بیان کنند.
4 انواع خونریزی را نام ببرند.
5 انواع زخم های جراحی را نام ببرند.
6


رفرنس ها :
1.آخرین ویراکتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا (JUNQUERA) 2.کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (ROBBINS)