اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 21
تعداد ساعات : 43
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
آزمون کتبی و شفاهی کلاسی طی ترم :20درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور -انجام تکالیف (پژوهش و ترجمه) -شرکت در آزمون کتبی و شفاهی کلاسی طی نیمسال -شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با طرح درس و اهمیت و کاربرد درس، مفاهیم سلامت و بیماری و نیازهای اساسی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت درس را توضیح دهند.
2 مفاهیم سلامت و بیماری را مقایسه نمایند.
3 مدل نیازهای مازلو را شرح دهند.
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ارتباطات و اصول آن، مهارتهای ارتباطی با بیمار، حقوق بیمار و توجهات روحی و روانی از بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول ارتباط با بیمار را توضیح دهد.
2 حقوق بیمار را شرح دهد.
3 توجهات روحی و روانی از بیمار را لیست نماید.
4
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با علائم حیاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های بررسی علائم حیاتی را ذکر کند.
2 نحوه ی کنترل هر یک از علائم حیاتی را با جزئیات شرح دهد.
3 دامنه ی طبیعی هر یک از علائم حیاتی را در رده های مختلف سنی بیان کند.
4 عوامل موثر بر درجه حرارت بدن را ذکر کند
5 روش های مختلف کنترل درجه حرارت بدن را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با فشار خون و روش های اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل موثر در فشار خون را توضیح دهد.
2 انواع فشارسنج را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
3 روش های مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری فشار خون را با هم مقایسه کند.
4 خطاهای رایج در بررسی فشار خون را شرح دهد.
5 نحوه ی تحلیل و تفسیر میزان فشار خون را توضیح دهد.
6 فشار خون را بدرستی اندازه گیری نماید.
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با علائم حیاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل موثر بر نبض بیمار را نام ببرند.
2 ویژگی‌های نبض را نام ببرد.
3 محل‌های بررسی نبض را نام ببرند.
4 عوامل موثر بر تنفس را نام ببرد.
5 نحوه کنترل وضعیت تنفسی را ذکر کند.
6 اشکال مختلف تنفس را از نظر تعداد و عمق توضیح دهد.
7 نحوه کنترل نبض اپیکال و رادیال را شرح داده و انجام دهد.
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با پرونده بیمار، اصول ثبت گزارش و اصول پذیرش بیمار به بخش و اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش‌های مربوط به فرم های پرونده بیمار را شرح دهد.
2 اصول صحیح ثبت کردن گزارش در پرونده بیمار را توضیح داده و انجام دهد.
3 نحوه ی پذیرش مددجو در اتاق عمل را شرح دهد.
4 نحوه ی انجام معاینات قبل از عمل را بیان نموده و انجام دهد.
5 نحوه پذیرش بیمار به بخش را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مراحل بستری و آماده‌سازی بیمار جهت عمل جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی آماده کردن مددجوی کاندید جراحی را از نظر روحی و جسمی شرح دهد.
2 نحوه ی اخذ رضایت جراحی را به طور کامل بیان کند.
3 راهکارهای کاهش اضطراب مددجو قبل از جراحی را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی کلی با انواع و طبقه‌بندی اعمال جراحی و اصطلاحات مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی اعمال جراحی را از نظر فوریت ذکر کند.
2 طبقه بندی اعمال جراحی را از نظر هدف ذکر کند.
3 اصطلاحات مربوط به اعمال جراحی را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تاریخچه اتاق عمل، فضای فیزیکی، قوانین و مقررات اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه ی اتاق عمل را شرح دهد.
2 موقعیت کنونی اتاق عمل را توضیح دهد.
3 قوانین و مقررات اتاق عمل را شرح دهد.
4 حقوق مددجو را بیان کند.
5 انواع خطاها و بی توجهی های پزشکی را نام ببرد.
6 بخش های مختلف اتاق عمل را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، استانداردها و اصول ایمنی و حفاظتی کار تیم جراحی و بیهوشی اصول روابط حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و کارگروهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل و تجهیزات اتاق عمل را نام برده و توضیح دهد.
2 اصول ایمنی و حفاظتی کار تیم جراحی را توضیح دهد.
3 اصول ایمنی و حفاظتی کار تیم بیهوشی را شرح دهد.
4 اصول روابط حرفه‌ای و کار گروهی در اتاق عمل را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش‌های ضد عفونی کردن در اتاق عمل را نام ببرد.
2 روش‌های مورد استفاده جهت استریلیزاسیون در اتاق عمل را لیست نماید.
3 اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون در اتاق عمل را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با تغییر وضعیت دادن بیمار برروی تخت و نکات ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک پوزیشن مناسب جراحی را بیان کند.
2 مددجویان آسیب پذیر برای پوزیشن جراحی را نام ببرد.
3 نکات ایمنی و مراقبتی یک پوزیشن جراحی را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با تغییر وضعیت دادن بیمار برروی تخت و نکات ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پوزیشن جراحی را نام ببرد.
2 کاربرد هر پوزیشن را توضیح دهد.
3 عوارض بالقوه هر پوزیشن را توضیح دهد.
4 نکات ایمنی و مراقبتی هر پوزیشن را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مخاطرات شغلی در اتاق عمل را نام ببرد و برحسب عوامل ایجاد کننده آن ها را با هم مقایسه کند.
2 مخاطرات زیست شناختی یا بیولوژیکی در اتاق عمل را توصیف کند.
3 توجهات ایمنی در پیشگیری و کاهش مخاطرات بیولوژیکی را بیان کند.
4 توجهات ایمنی بعد از مواجهه با مخاطرات بیولوژیک را شرح دهد.
5 مخاطرات فیزیکی و محیطی در اتاق عمل را نام ببرد.
6 توجهات ایمنی به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات فیزیکی و محیطی را توضیح دهد.
7 مخاطرات شیمیایی در اتاق عمل را نام ببرد.
8 توجهات ایمنی به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات شیمیایی را بیان کند.
9
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با وظایف کارشناس هوشبری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وضعیت کنونی رعایت وظایف کارشناس هوشبری را شرح دهد.
2 وظایف کارشناس هوشبری را لیست نماید.
3 اهمیت نقش کارشناس هوشبری را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اصول دارودرمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دارو را تعریف نماید.
2 اصول اولیه دارودرمانی و نحوه محاسبات آن را توضیح دهد.
3 اصطلاحات مربوط به دارودرمانی را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با آماده سازی و استفاده از تزریق دارو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه انجام انواع تزریق داخل عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی و داخل وریدی را شرح دهد.
2 وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام انواع تزریق داخل عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی و داخل وریدی را آماده نماید.
3 انواع تزریق را با رعایت نکات ایمنی به نحوه صحیح انجام دهد.
4
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با سنداژ معده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد کاربرد سنداژ معده را شرح دهد.
2 انواع روش‌های سنداژ معده را نام ببرد.
3 سنداژ معده را به دو روش دهانی و نازال به نحوه صحیح انجام دهد.
4
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با سنداژ مثانه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد کاربرد سنداژ مثانه را نام ببرد.
2 نحوه تشخیص سایز مناسب سند فولی را شرح دهد.
3 وسایل مورد نیاز جهت انجام سنداژ مثانه را آماده نماید.
4 سنداژ مثانه را به شکل صحیح انجام دهد.
5
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با وسایل حفاظت فردی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی را شرح دهد.
2 گان، ماسک، کلاه و دستکش استریل را به شکل صحیح بپوشد.
3 اصول استفاده از وسایل استریل را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با پانسمان و اصول آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پانسمان را نام ببرد.
2 وسایل مورد نیاز جهت انجام پانسمان آماده نماید.
3 پانسمان را به شیوه صحیح انجام دهد.
4


رفرنس ها :
Berry and Kohn’s. Operating Room technique. Elsevier. Latest ed. پرورش بتول، آدرویشی سارا، آبوقبیش معصومه. اصول و فنون هوشبری. انتشارات جامعه‌نگر.