اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : سیستم های مدیریت یکپارچه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف درسی:20درصد
کوئیز:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال -انجام تکالیف محوله - شرکت در امتحانات
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با استاندارد و جایگاه آن در ارتقای ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند استاندارد را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند تاریخچه استاندارد را بیان نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند اهمیت و نقش استاندارد در بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را تشریح کند.
4 دانشجو بایستی بتواند مهمترین استانداردهای موجود در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: بیان استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی در ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند تاریخچه استاندارد در ایران را بیان نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای داخلی ارائه دهنده استاندارد در زمینه ایمنی را نام ببرد.
3 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای داخلی ارائه دهنده استاندارد در زمینه بهداشت شغلی را نام ببرد.
4 دانشجو باید استانداردهای ملی در حوزه HSE را همراه با حیطه کاربردشان بیان کند.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سازمانهای مرجع در زمینه HSE مانند OSHA، NIOSH، WHO، EPA
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای خارجی فعال در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را نام ببرد.
2 دانشجو بایستی بتواند حیطه فعالیت سازمانهای مرجع در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را بیان کند.
3 دانشجو بایستی بتواند مهمترین استانداردهای ارائه شده توسط سازمانهای خارجی فعال در زمینه HSE را همراه با دامنه کاربردشان نام ببرد.
4 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای خارجی فعال در زمینه محط زیست را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مبانی مدیریت کیفیت،و چرخه دمینگ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مدیریت را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند تعاریف مدیر و وظائف وی در سازمان را بیان کند.
3 دانشجو بایستی بتواند اصول چهارگانه چرخه دمینگ در مدیریت را به درستی تشریح نماید.
4 دانشجو بایستی بتواند اصول مدیریت کیفیت را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی مدیریت راهبردی و جایگاه آن در سیستم HSE
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مدیریت راهبردی را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند رسالت شرکت را با مثال بیان کند.
3 دانشجو بایستی بتواند اهداف خرد و برنامه های عملیاتی شرکت را با مثال بیان کند.
4 دانشجو بایستی بتواند خط مشی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی استاندارد ISO 14001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند هدف استاندارد ISO 14001 را تشریح نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند الزامات قانونی کاربرد استاندارد ISO 14001 را بیان نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 14001 را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی استاندارد ISO 14001 را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی استاندارد ISO 9001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند هدف استاندارد ISO 9001 را تشریح نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند الزامات قانونی کاربرد استاندارد ISO 9001 را بیان نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 9001 را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی استاندارد ISO 9001 را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند هدف الزامات OHSAS 18001 را تشریح نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند لزوم قانونی کاربرد الزامات OHSAS 18001 را بیان نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 9001 را بطور کلی بیان کند.
4 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی استاندارد ISO 9001 را بطور کلی بیان کند.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: پایش میزان فراگیری دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند به درستی اهمیت و نقش استاندارد در بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را تشریح کند.
2 دانشجو بایستی بتواند به درستی حیطه فعالیت سازمانهای مرجع در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را بیان کند.
3 دانشجو باید قادر باشد به درستی اصول مدیریت کیفیت را شرح دهد.
4 دانشجو باید بتواند به درستی اهداف خرد و برنامه های عملیاتی شرکت را با مثال بیان کند.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند الزامات عمومی OHSAS 18000 را تشریح نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند الزامات اجرا و عملیات OHSAS 18000 را تشریح نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند الزامات مستندسازی و کنترل OHSAS 18000 را تشریح نماید.
4 دانشجو باید بتواند به درستی هدف استاندارد ISO 14001 را تشریح نماید.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند واحدهای مسئول در فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18000 را بیان نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند افراد مسئول در فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18000 را بیان نماید.
3 دانشجو بایستی با اصول مستندسازی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی آشنا شود.
4 دانشجو بایستی بتواند یک برنامه اولیه مستندسازی در خصوص الزامات ایمنی و بهداشت شغلی بنویسد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با فرایند ممیزی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ممیزی را بدرستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند انواع ممیزی (داخلی و خارجی) را بدرستی تعریف نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند تفاوت ممیزی های داخلی و خارجی را بدرستی توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی فرایند ممیزی را به درستی شرح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با فرایند ممیزی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مواقع نیاز به ممیزی داخلی را با مثال بیان کند.
2 دانشجو بایستی بتواند مواقع نیاز به ممیزی خارجی را با مثال بیان کند.
3 دانشجو بایستی بتواند یک برنامه اولیه ممیزی ایمنی و بهداشت شغلی بنویسد.
4 دانشجو بایستی بتواند برنامه اوله ممیزی ایمنی و بهداشت شغلی را ارزیابی کند.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند لزوم یکپارچه سازی سه حیطه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در یک سازمان را شرح دهد.
2 دانشجو قادر خواهد بود سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی سیستم PAS99 را شرح دهد.
4 دانشجو با استاندارد ANSI Z10 آشنا میگردد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند الزامات مربوط به مستند سازی در سیستم های یکپارچه بیان کند.
2 دانشجو بایستی بتواند الزامات مربوط به کنترل مدرک و سوابق در سیستم های یکپارچه بیان کند.
3 دانشجو میتواند دستورالعل و فرم مستند سازی در سیستم های یکپارچه را توضیح دهد.
4 دانشجو با قادر خواهد بود فرم مستند سازی در سیستم های یکپارچه را تکمیل نماید.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قائر خواهد بود نحوه نگارش خط مشی HSE را توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند یک خط مشی اولیه در خصوص HSE یک سازمان بنویسد.
3 دانشجو با طرح ریزی در سیستم های یکپارچه آشنا می گردد.
4 دانشجو اهداف کلان و اختصاصی، بلند مدت و کوتاه مدت HSE را در سازمان تشریح خواهد کرد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: فراگیری ارائه علمی و تحلیلی حوزه های مربوط به یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قادر می باشد تفکر انتقادی و سیستمی در خصوص یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی را بکار گیرد.
2 دانشجو مباحث سیستمهای مدیریتی HSE و یکپارچه سازی آنها را مورد بحث و تحلیل قرار میدهد.
3 دانشجو میتواند با دیدی نقادانه به مباحث یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی بپردازد
4 دانشجو میتواند دید کلان نسبت به اصول و قواعد سیستمهای مدیریتی و یکپارچه سازی آنها در حرفه های گوناگون بدست آورد.
5


رفرنس ها :
1. هلاندر، م، مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید 2. ماکس و مایتوس، فیزیولوژی ورزش، جلد 1 و 2 3. کاچا، چالز، ایمنی و ارگونومی ابزارهای دستی 4. موعودی، مهندسی آنتروپومتری 5. ارمکی، عبدلی، مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار 6. تیمونی مونگ، نوبت کاری مشکلات و رهیافت ها، ترجمه دکتر چوبینه 7. Kawowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. CRC Press. 8. Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Taylor and Francis. 9. Tayyari F., Smith S.L. (1997). Occupational Ergonomics : Principles and application. Chapman and Hall. 10. Karwowski W., Editor (2006) . International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. Taylor and Francis. 11. Bridger R.S. (2003). Introduction to Ergonomics. New York. McGraw-Hill