اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : امیر همتا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آمار
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : آمارحیاتی (1)
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:90درصد
حل تمرین های محوله، حضور در کلاس و مشارکت فعالانه:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی کلاس وارونه استاد محور و دانشجو محور مشاهده کلیپ هایی که از قبل در اختیار دانشجو قرار میگیرد و بحث راجع به آن حل تمرین ها و انجام پروژه ها و حضور فعال در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
سایت کامپیوتر
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تعریف علم آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم متغیر را بیان نماید
2 کاربردهای آمار در بهداشت عمومی را با ذکر مثال های کاربردی بیان نماید
3 آمارتوصیفی و امار استنباطی و نحوه ارتباط آن ها توسط احتمال را شرح دهد
4 کاربرد آمار توصیفی در یک جامعه را بیان کند
5 کاربرد آمار استنباطی را در تحلیل نمونه بیان کند و نقش آن را در براورد و آزمون فرض و پیش بینی آینده توضیح دهد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشتباهات رایج آماری در علوم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم نرخ را بیان نماید
2 رشد در یک جامعه را محاسبه کند و مغالطات پیرامون آن را ذکر کند
3 مفهوم متغیر پنهان را بیان کند و از متغیر آشکار بازشناسایی کند.
4 اشتباهات رایج آماری در مطالعات علوم پزشکی ذکر نماید و راه های جلوگیری از آن ها را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مقیاس های اندازه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقیاس های اندازه گیری را بشناسد و مقیاس هر متغیر را بیان کند
2 منظور از قوی بودن مقیاس را توضیح دهد
3 مقیاس اندازه گیری را از ضعیف به قوی نام ببرد
4 مشخصه های مهم مقیاس را نام ببرد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با روش های جمع آوری و خلاصه کردن اطلاعات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اطلاعات را بصورت جدول طبقه‌بندی کند.
2 توزیع فراوانی را برای داده‌های گروه‌بندی شده و گروه‌بندی نشده محاسبه کند
3 نمودار مناسب را برحسب نوع متغیر انتخاب و رسم کند.
4 قاعده استورگس را توضیح دهد و به کار گیرد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: توصیف داده های خام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محاسبه و درک و تفسیر شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات
2 مفوم شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد را بیان کند
3 شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد را محاسبه کند
4 ارتباط بین شاخص های پراکندگی و مرکزی و همچنین نقش آن ها را در تعیین توزیع داده ها بیان کند.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: توصیف داده های خام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محاسبه و درک و تفسیر شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات
2 شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات را محاسبه کند
3 شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات را تفسیر کند.
4 مفهوم نااریبی را بیان کند و برای آماره های متفاوت آن را بررسی کند
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با علم احتمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مبنای تئوریک احتمال بر اساس فراوانی نسبی را بیان نماید
2 مفهوم تجربی و کلاسیک احتمال و ترمینولوژی احتمال را بیان نماید
3 احتمال به مفهوم اعتقاد شخصی و بیز را بیان نماید
4 کاربرد و مفهوم احتمال را در مطالعات دندانپزشکی از نظر آماری و بالینی توضیح دهد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با قوانین احتمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم ترکیب، جایگشت را بیان و محاسبه نماید
2 قانون جمع احتمالات را توضیح دهد و به کار بگیرد
3 قانون ضرب احتمال را توضیح دهد و به کار بگیرد
4 مساله ترتیب و ترکیب را بازشناسد و در عمل به کار گیرد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با پیشامدهای مستقل، احتمال شرطی و قانون بیز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم شرطی کردن احتمالات را توضیح دهد و مثال بزند
2 مفاهیم استقلال دو پشامد را توضیح دهد.
3 احتمال مربوط به پیشامدهای مستقل و وابسته را محاسبه نماید
4 با شرطی کردن یک متغیر نسبت به متغیر دیگر احتمال رخداد آن را محاسبه نماید
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با متغیر تصادفی گسسته و پیوسته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روابط بین توزیع برنولی و دو جمله ای را بیان نماید
2 کاربرد توزیع برنولی را توضیح دهد
3 کاربرد توزیع دو جمله ای را توضیح دهد
4 رابطه بین توزیع دوجمله ای و برنولی را بیان نماید
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با توزیع پوآسن و نرمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد توزیع پوآسن را توضیح دهد
2 کاربرد توزیع نرمال را توضیح دهد
3 احتمال مربوط به توزیع پوآسن و نرمال را محاسبه نماید
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با توزیع نرمال (ادامه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توزیع احتمال نرمال از روی جدول بدست آورد
2 اهمیت توزیع نرمال در مطالعات پزشکی را توضیح دهد
3 مفهوم قضیه حد مرکزی را بیان نماید
4
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم سرشماری و نمونه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توزیع میانگین نمونه‌برداری (توزیع میانگین نمونه) و نمونه‌های تصادفی را توضیح دهد
2 با استفاده از جدول اعداد تصادفی، اعداد تصادفی تولید کند
3 نمونه گیری تصادفی ساده را تعریف کند
4 نمونه گیری طبقه بندی شده را تعریف کند
5 نمونه گیری خوشه ای را تعریف کند
6 نمونه گیری سیستماتیک را تعریف کند
7
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم پارامتر و نحوه براورد نقطه ای پارامترها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 براورد نقطه ای میانگین را محاسبه کند.
2 براورد نقطه ای نسبت جامعه را محاسبه کند.
3 براورد واریانس میانگین نمونه را محاسبه کند.
4 براورد واریانس نسبت در یک نمونه را محاسبه کند.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم رگرسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضریب همبستگی خطی را محاسبه کند.
2 خط رگرسیون را رسم کند.
3 محاسبه عرض از مبدا را محاسبه و آن را تفسیر کند.
4 شیب رگرسیونی را محاسبه و آن را تفسیر کند
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با نحوه مقایسه میانگین دو گروه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقدار آماره t برای میانگین دو گروه مستقل را محاسبه کند
2 مقدار آماره t برای میانگین دو گروه وابسته را مقایسه کند
3 با استفاده از جدول t، معنی داری آزمون دو نمونه ای را تشخیص دهد.
4 با استفاده از app موبایل آزمون فرض انجام دهد
5


رفرنس ها :
روش تحقیق و نگارش مقالات علمی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر دلیری همپا درسنامه طب پبشگیری و پزشکی اجتماعی، جلد اول Banerjee A, Chaudhury S. Statistics without tears: Populations and samples. Industrial psychiatry journal. 2010;19(1):60.