اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مزده بهادر زاده آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: جراح عمومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین : احمد کچوئی, سید جلال اسحق حسینی, محسن اشراقی, امراله سلیمی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : بیماریهای جراحی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/5 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 8
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، بررسی پرونده های پزشکی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:80درصد
ورود و خروج به موقع:10درصد
شرکت در پرسش و پاسخ های کلاس:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینت، آموزش از طریق مولاژ و بربالین بیمار،دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) -ورود و خروج به موقع -مشارکت در پرسش و پاسخ کلاسی -شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: برخورد با ترومای نافذشکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول برخورد با ترومای نافذ شکم را شرح دهد.
2 روش برخورد با ترومای ایزوله ربع فوقانی و راست در ترومای نافذ را بیان نماید
3 روش برخورد با ترومای نافذ خلف یا فلانک را بیان نماید
4 روش برخورد با ترومای نافذ ناشی از چاقو در قدام تنه را شرح دهد
5 روش برخورد با ترومای نافذ توراکوابدومینال را تفسیر نماید
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: برخورد با ترومای بلانت شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول برخورد با ترومای بلانت شکم را شرح دهد
2 اندیکاسیون های جراحی را در ترومای بلانت شکم را لیست نماید
3 اندیکاسیون سی تی اسکن در ترومای بلانت شکم را فهرست نماید
4 اندیکاسیون انجام لاواژتشخیصی در ترومای بلانت شکم را لیست نماید
5 برخورد مناسب با ترومای کبد و طحال را شرح دهد
6 نحوه ی برخورد مناسب با ترومای احشای تو خالی را نام برده و توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: بیماریهای جدار شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند دیاستازرکتوس را از هرنی جدار شکم افتراق دهد و اصول برخورد با ان را بیان نماید
2 هماتوم غلاف رکتوس و طرز برخورد با ان را توضیح دهد
3 طرز برخورد با تومور دسمویید جدار شکم را لیست نماید.
4 طرز تشخیص و برخورد با فتقهای اولیه شکم را بیان نماید
5 تشخیص و درمان فتقهای برشی را لیست نماید
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: پریتوئن و بیماریهای ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره پریتوئن و اناتومی ان را شرح دهد
2 فیزیولوژی پریتوئن را شرح دهد
3 بیماریهای پریتوئن را نام بده و توضیح دهد.
4 پریتونیت و انواع ان را نام برده و درمان را شرح دهد
5


رفرنس ها :
اصول جراحی شوارتز