اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ثاراله شجاعی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : اصول مدیریت خدمات پرستاری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی- پرسش و پاسخ - بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور فعال و منظم در کلاس شرکت در بحثهای گروهی انجام تکالیف کلاسی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت و مکاتب آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت را تعریف کند
2 تاریخچه مدیریت را بیان کند
3 مکاتب مدیریت را تبیین کند
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول مدیریت پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهارتهای مورد نیاز رده های مختلف پرستاری را توضیح دهد
2 فراین مدیریت پرستاری را تبیین کند
3 عناصر مدیریت را تشریح کند
4
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با برنامه ریزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برنامه ریزی را تعریف کند
2 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی را تشریح کند
3 یک برنامه استراتژیک برای سازمان خود بنویسد
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تصمیم گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرایند تصمیم گیری را توضیح دهد
2 انواع تصمیم گیری را تشریح کند
3 تصمیم گیری را تعریف کند
4
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با حل مسئله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حل مسئله و روشهای آن را توضیح دهد
2 روش های خلاق حل مسئله را تبیین کند
3
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سازمان دهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار سازمانی را تشریح کند
2 انواع سازمان را تشریح کند
3 نمودار سازمانی را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سازمان دهی در بیمارستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های تقسیم کار در بخش را توضیح دهد
2 جایگاه پرستاری در نمودار سازمانی را تشریح کند
3 شرح وظایف سازمانی را تبیین کند
4
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کارگزینی و امور استخدامی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت منابع انسانی را تشریح کند
2 انواع روشهای استخدامی را تبیین کند
3 روش های محاسبه نیرو در بخش را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با هدایت و رهبری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدایت و رهبری را تعریف کند و تفاوت آن را بیان کند
2 سبک های مختلف رهبری را تشریح کند
3 رهبری در پرستاری را تبیین کند
4 سبک های مختلف رهبری را تشریح کند
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با کنترل و نظارت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کنترل و نظارت را تبیین کند
2 انواع روش های کنترل را تشریح کند
3 کنترل و نظارت در پرستاری را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با ارزشیابی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ارزشیابی را تعریف کند
2 انواع روش های ارزشیابی را توضیح دهد
3 ارزشیابی عملکرد در پرستاری را تبیین کند
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بودجه بندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بودجه بندی را تعریف کند
2 اهمیت بودجه بندی را توضیح دهد
3 بودجه بندی در پرستاری را تشریح کند
4
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مبانی مدیریت اسلامی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نظریه اسلام در خصوص مدیریت و رهبری تبیین کند
2 وظایف مدیران از دیدگاه اسلام را تشریح کند
3 مدیریت و رهبری از نظر اسلام تعریف کند
4
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با مستند سازی در پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت گزارش پرستاری را بیان نماید
2 اصول گزارش نویسی را توضیح دهد
3 موارد قانونی در گزارش نویسی را تبیین کند
4
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اعتبار بخشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعتبار بخشی را تعریف کند
2 اهمیت اعتباربخشی را توضیح دهد
3 فرایند اعتباربخشی بیمارستان را تبیین کند
4
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت بحران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت بحران را تعریف کند
2 مخاطرات بیمارستانی در بحران را تشریح کند
3 ظرفیت افزایی در بیمارستان را تبیین کند
4
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت زمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت زمان را تعریف کند
2 اهمیت مدیریت زمان در پرستاری را توضیح دهد
3 کاربرد مدیریت زمان در پرستاری را تشریح کند
4


رفرنس ها :
کازمایر، لئونارد. اصول مدیریت. ترجمه¬ی اصغر زمرّدیان و آرمن مهروژان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 1368. برومند، زهرا. مدیریت رفتار سازمانی. مرکز چاپ و انتشارت دانشگاه پیام نور. 1377 قابلجو، منیژه. کاربرد مهارت¬های مدیریت در خدمات پرستاری. تهران: آینده-سازان. زمستان 1369. جی، مورهد و آر، گریفین. رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. چاپ هشتم. تهران: انتشارات مروارید. 1383. بلانچارد، کنث. هرسی، پال. مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 1382 هروآبادی.ش و مرباغی.الف. مدیریت پرستاری و مامائی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 1375.