اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : مهندسی فاکتورهای انسانی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
رعایت نظم و مقررات:2درصد
ارائه گزارش فعالیتهای کلاسی در طول ترم:18درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور -رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی -انجام تکالیف محوله
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تشریح مفاهیم پایه بیومکانیک شغلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم مکانیک را لیست مینماید.
2 تفاوتهای مکانیک و بیومکانیک را شرح دهد.
3 کارکردهای بیومکانیک شغلی را شرح دهد.
4 دلایل اهمیت و مزایای بکارگیری بیومکانیک شغلی را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: تعریف صفحات و محورهای حرکتی بدن، و انواع اهرم ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صفحات مختلف بدن همچون ساجیتال را تعریف نماید.
2 محورهای حرکتی بدن را بدرستی شرح دهد.
3 کاربرد صفخات مختلف در آنالیز حرکت را توضیح میدهد.
4 بایستی انواع اهرم ها را با ذکر نمونه در دن انسان بیان نماید.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: تشریح محاسبات تک محوری اندام های حرکتی و ستون فقرات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدلهای یک، دو و سه بعدی را توضیح دهد.
2 محاسبات تک بعدی حرکات اندام ها را بتواند بکار گیرد.
3 بایستی ساختار ستون فقرات را بیان نماید.
4 فرمول های موجود جهت برآورد میزان فشار وارده به ستون فقرات را بنویسد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: بیان نحوه اعمال نیرو در بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نیروها را با ذکر مثال بیان نماید.
2 مدلهای بیومکانیکی اعمال نیرو آرا توضیح دهد.
3 با نقش بخش های مختلف بدن در تعدیل میزان نیروی وارده آشنا میگردن.
4 نحوه محاسبه نیروها و گشتاورهای حاصل و صدمات احتمالی آنها را ذکر میکند.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: توضیح انواع روشها و تکنیک های حمل دستی بار MMH
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جابجایی دستی بار carrying و مؤلفه های اجرای ارگونومیک آن را شرح میدهد.
2 بلند کردن دستی بار Lifting و مؤلفه های اجرای ارگونومیک آن را شرح میدهد.
3 هل دادن/کشیدن دستی بار Pulling/pushing و مؤلفه های اجرای ارگونومیک آن را شرح میدهد.
4 پایین گذاشتن دستی بار Lowering و مؤلفه های اجرای ارگونومیک آن را شرح میدهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: توضیح مدلهای بیومکانیکی جابجایی دستی بار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نیروهای وارده به ستون فقرات در حمل دستی بار را ذکر میکند.
2 بایستی مدل بیومکانیکی میامی را در خصوص حمل دستی بار شرح دهد.
3 با استفاده از فرمول های موجود بین روشهای حمل بار به لحاظ میزان فشار وارده به ستون فقرات تفاوت قائل شود.
4 بایستی حمل دستی بار ساده و پیچیده را بلحاظ نیروهای وارده تفکیک نماید.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شرح روشهای ارزیابی حمل دستی بار همچون معادله NIOSH ، اتحادیه اروپا و جدول SNOOKو MAC
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی محدودیتهای روش NIOSH را بدرستی بیان کند.
2 بایستی حدود مجاز توصیه شده وزنی بار و شاخص بلند کردن بار از دیدگاه NIOSH را به درستی تعریف و تفسیر کند.
3 قادر خواهد بود جدول Snook را بطور صحیح و دقیق استفاده نماید.
4 قادر خواهد بود از روش MAC بطور صحیح و دقیق استفاده نماید.
5 قادر خواهد بود از روش اتحادیه اروپا جهت ارزیابی MMH بطور صحیح و دقیق استفاده نماید.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بیان اهمیت اختلالات اسکلتی عضلانی، و ریسک فاکتورهای دخیل در آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی سیستم اسکلتی-عضلانی را توضیح دهد.
2 بایستی اختلالات اسکلتی عضلانی را با ذکر مثال شرح دهد.
3 برخی بیماریهای رایج دستگاه اسکلتی- عضلانی را بدرستی شناسایی نماید.
4 بایستی ریسک فاکتورهای دخیل در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را بیان نماید.
5 بایستی راهکارهای پیشگیری و کنترل اختلالات اسکلتی عضلانی WRMSD را بطور صحیح ذکر کند.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با انواع تکنیک های ارزیابی پوسچر مانند OWAS, RULA, REBA, QEC, OCRA
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی پوسجر، پوسچر طبیعی و پوسچر غیرارگونومیک را بدرستی شرح دهد.
2 روش ارزیابی پوسچر OWAS را شناخته و بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
3 روش ارزیابی پوسچر OCRA را شناخته و بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
4 روش ارزیابی پوسچر QEC را شناخته و بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
5 روش ارزیابی پوسچر RULA را شناخته و بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
6 روش ارزیابی پوسچر REBA را شناخته و بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: لیست کردن ریسک فاکتورهای ارگونومیک محیط های اداری و اصول کار با VDU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی موجود در محیط کار اداری را لیست نماید.
2 باید شرایط ارگونومیک تجهیزات اداری همچون نمایشگر، صفحه کلید، میز و صندلی را بدرستی شرح دهد.
3 باید شرایط قابل قبول فاکتورهای محیطی مانند روشنایی و دما در محیطهای اداری از نقطه نظر ارگونومی را بدرستی بیان کند.
4 روش ارزیابی پوسچر کارهای اداری (ROSA) را شناخته و قادر خواهد بود بطور صحیح و دقیق بکار گیرد.
5 بایستی ورزش های مفید در حین کار با کامپیوتر و راههای کاهش عوارض اسکلتی- عضلانی را بیان کند.
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: شرح کاربرد ارگونومی در حوزه رانندگان، و کار در معدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در انتهای تدریس باید عوارض ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مانند ارتعاش در حرفه رانندگی را بیان کند.
2 بایستی راهکارهای ارگونومیک جهت ارتقای سطح راحتی و ایمنی رانندگان را شرح دهند.
3 بایستی قادر به بیان فاکتورهای ارگونومیکی موجود در حرفه معدنکاران باشد.
4 بایستی در انتهای تدریس اقدامات کنترلی و اصلاحی ارگونومیکی صحیح را در حوزه معدن توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: بیان ویژگی های ابزارها از لحاظ مناسب بودن از منظر ارگونومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی ریسک فاکتورهای ارگونومیک در خصوص کار با ابزارهای دستی را بیان نماید.
2 باید ویژگی های آنتروپومتریکی کاربردی در طراحی ابزارهای دستی را بیان نماید.
3 باید نحوه ارزیابی چکونگی بکارگیری ابزار دستی توسط اپراتور را شرح دهد.
4 باید نحوه صحیح ارزیابی عوامل ایجاد کننده اختلالات ارگونومیک حین کار با ابزار دستی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: بیان مفاهیم اساسی ارگونومی کلان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود ارگونومی کلان را تعریف نماید.
2 بایستی در انتهای تدریس تفاوت میان ارگونومی سازمانی و سیستمی را شرح دهد.
3 بایستی در انتهای تدریس مفهوم طراحی سیستم کار را بدرستی شرح دهد.
4 بایستی در انتهای تدریس مفهوم سیتم اجتماعی-فنی را بدرستی توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اصول کاربرد ارگونومی در انتقال فن آوری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی فن آوری و خصوصیات آنرا بیان نماید.
2 بایستی انواع فن آوری را ذکر کند.
3 بایستی مشکلات ناشی از عدم لحاظ کردن مسائل ارگونومی در انتقال فن آوری را شرح دهد.
4 قادر خواهد بود روش HITOP جهت بررسی انتقال فن آوری را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: تشریح چهارچوب ارگونومی مشارکتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 می تواند ارگونومی مشارکتی و مزایای آنرا شرح دهد.
2 قادر خواهد بود جایگاه ارگونومی مشارکتی در ارگونومی کلان را توضیح دهد.
3 باید فرایند و نحوه اجرا سازی ارگونومی مشارکتی را بیان نماید.
4 با چند نمونه از کارهای اجرا شده در زمینه ارگونومی مشارکتی آشنا می شود.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: بیان اصول طراحی ارگونومیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی مفهوم طراحی را بدرستی تعریف نماید.
2 بایستی در انتهای تدریس اصول طراحی ارگونومی را به درستی تشریح نماید.
3 باید چگونگی نقش داشتن حیطه های محتلف ارگونومی دخیل در طراحی (همچون آنتروپومتری، و کاربرد رنگها) را بیان کند.
4 بایستی در انتهای تدریس کاربرد فاکتورهای ارگونومیکی را در قالب فرایند کلی طراحی شرح دهد.
5


رفرنس ها :
1. هلاندر، م، مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید 2. چوبینه، علیرضا، شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 3. ماکس و مایتوس، فیزیولوژی ورزش، جلد 1 و 2 4. کاچا، چالز، ایمنی و ارگونومی ابزارهای دستی 5. سراجی، ارگونومی در طراحی ابزار دستی 6. موعودی، مهندسی آنتروپومتری 7. ارمکی، عبدلی، مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار 8. تیمونی مونگ، نوبت کاری مشکلات و رهیافت ها، ترجمه دکتر چوبینه 9. Kawowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. CRC Press. 10. Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Taylor and Francis. 11. Tayyari F., Smith S.L. (1997). Occupational Ergonomics : Principles and application. Chapman and Hall. 12. Karwowski W., Editor (2006) . International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. Taylor and Francis. 13. Bridger R.S. (2003). Introduction to Ergonomics. New York. McGraw-Hill