اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : مهندسی فاکتورهای انسانی (2)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی) نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
رعایت نظم و مقررات :5درصد
گزارش کار با دستگاه ها و ابزارها:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی کار عملی/آزمایشگاهی پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی -انجام تکالیف محوله
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
پاور پوینت
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: سنجش پارامترهای حیاتی مثل ضربان قلب، نرخ تنفسی و فشار خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پارامتر حیاتی ضربان قلب را اندازه گیری نماید.
2 پارامتر حیاتی نرخ تنفسی را اندازه گیری نماید.
3 پارامتر حیاتی فشارخون را اندازه گیری نماید.
4 نتایج حاصل از اندازه گیری را تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی و کار با دستگاه های اندازه گیری توان جسمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه صحیح استفاده از دستگاه ارگومتر را فرا میگردد.
2 نحوه صحیح استفاده از دستگاه تردمیل را فرا میگردد.
3 نحوه صحیح استفاده از پله سیکونولفی را فرا میگردد.
4 نتایج حاصل از اندازه گیری توان فیزیکی با استفاده از دستگاه ها و پله را بطور صحیح تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه عملکرد و استفاده از ابزارهای آنتروپومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استودیومتر را بطور صحیح بکار گیرد.
2 کولیسها را بطور صحیح بکار گیرد.
3 دانشجویان قادر خواهند بود گونیاها را جهت اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریکی بطور صحیح بکار گیرد.
4 گزارش نتایج اندازه گیری شده را بر اساس صدک های مختلف دسته بندی نماید.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با الکتروگونیومتر و دینامومتر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از طریق دیدن فیلم آموزشی انواع الکتروگونیومتر را میشناسد.
2 از طریق دیدن فیلم آموزشی انواع دینامومتر را میشناسد.
3 از طریق دیدن فیلم آموزشی نحوه کارکرد الکتروگونیومتر را فرا میگیرد..
4 از طریق دیدن فیلم آموزشی نحوه کارکرد دینامومتر را فرا میگیرد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی و چگونگی کار با الکتروکاردیوگرام و الکترومیوگرام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از طریق دیدن فیلم آموزشی اککتروکاردیو گرام را فرا میگیرد.
2 از طریق دیدن فیلم آموزشی با الکترومیوگرام را فرا میگیرد..
3 از طریق دیدن فیلم آموزشی نحوه کارکرد الکتروکاردیوگرام را فرا میگیرد..
4 از طریق دیدن فیلم آموزشی نحوه کارکرد الکترومیوگرام را فرا میگیرد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: بکارگیری روش OWAS جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داده های مورد نیاز در OWAS را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 نتایج حاصل از OWASرا به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بکارگیری روش QEC جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در QEC را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از QEC را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر خواهد بود.
4 خواهد توانست راه کارهای مناسب مبتنی بر خروجی روش را ارائه دهد.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: بکارگیری روش OCRA جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داده های مورد نیاز در OCRA را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 نتایج حاصل از OCRA را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: بکارگیری روش RULAجهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در RULA را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از RULA را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: ارزیابی جابجایی دستی بار به کمک روش NIOSH
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در روش معادله NIOSH را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از معادله NIOSH را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های جابجایی بار خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ارزیابی ارگونومی اداری بوسیله چک لیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی ارگونومی اداری خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: سنجش پارامترهای حیاتی مثل ضربان قلب، نرخ تنفسی و فشار خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند پارامتر حیاتی ضربان قلب را اندازه گیری نماید.
2 بتواند پارامتر حیاتی نرخ تنفسی را اندازه گیری نماید.
3 بتواند پارامتر حیاتی فشارخون را اندازه گیری نماید.
4 دانشجو بایستی بتواند نتایج حاصل از اندازه گیری را تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی و کار با دستگاه های اندازه گیری توان جسمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو نحوه صحیح استفاده از دستگاه ارگومتر را فرا میگردد.
2 دانشجو نحوه صحیح استفاده از دستگاه تردمیل را فرا میگردد.
3 دانشجو نحوه صحیح استفاده از پله سیکونولفی را فرا میگردد.
4 نتایج حاصل از اندازه گیری توان فیزیکی با استفاده از دستگاه ها و پله را بطور صحیح تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با نحوه عملکرد و استفاده از ابزارهای آنتروپومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهند بود استودیومتر را بطور صحیح بکار گیرند.
2 قادر خواهند بود کولیسها را بطور صحیح بکار گیرند.
3 قادر خواهند بود گونیاها را جهت اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریکی بطور صحیح بکار گیرند.
4 قادر خواهند بود گزارش نتایج اندازه گیری شده را بر اساس صدک های مختلف دسته بندی نمایند.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: بکارگیری روش RULAجهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در REBA را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از REBA را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: ارزیابی ارگونومی اداری بوسیله چک لیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قادر خواهد بود داده های مورد نیاز در چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را به طور دقیق جمع آوری نماید.
2 قادر خواهد بود نتایج حاصل از چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را به طور صحیح تفسیر نماید.
3 قادر به ارائه مناسب ارزیابی ارگونومی اداری خواهد بود.
4 با توجه به نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد میدهد.
5


رفرنس ها :
- مطالب ارائه شده در کلاس تئوری - ماکس و مایتوس، فیزیولوژی ورزش، جلد 1 و 2 - فیزولوژی پزشکی گایتون/ها - آنتروپومتری، موعودی - چوبینه، علیرضا، شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی - Kawowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. CRC Press. - Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Taylor and Francis.