اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : اشرف خرمی راد آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بهداشت جامعه 2
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: مفهوم خانواده ، انواع خانواده و ساختار خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف در این زمینه به درستی تعریف کند
2 خصوصیات کلی و مشترک خانواده ها را بطور جامع توضیح دهد
3 انواع متفاوت خانواده را از لحاظ ساختار با هم درست مقایسه کند
4 خانواده را از دیدگاه اسلام بطور خلاصه تعریف کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: دیدگاه اسلام نسبت به خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 احادیث مربوط به ازدواج را از دیدگاه رسول اکرم حداقل 2 مورد نقل کند
2 فواید ازدواج از دید اسلام بیان کند
3 موانع ازدواج را در جامعه ما حداقل در 4 مورد تحلیل کند
4 در مورد حقوق خانواده در اسلام اظهار نظر کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: مشاوره قبل از ازدواج ، رعایت بهداشت با تأکید بر مشاوره ژنتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مشاوره ژنتیک را تعریف بطور خلاصه نماید
2 در پایان تدریس آزمایشات ضروری برای کودکان که مرده به دنیا می آیند را بطور خلاصه توضیح دهد
3 با توجه به مفاهیم تدریس شده اقدامات پیشگیری در مشاوره ژنتیک را در حداقل 4 مورد بیان کند
4 در پایان تدریس نقش پرستار را در مشاوره ژنتیک را حداقل در 4 مورد نام ببرد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: مراحل تکامل خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مراحل زندگی خانواده رااز دیدگاه دووال بطور خلاصه ذکر کند
2 در پایان تدریس علل بحران زای تولد فرزند در خانواده را بطور کامل تفسیر کند
3 با توجه به مفاهیم تدریس شده معیارهای مورد نظر در تعیین مراحل زندگی را حداقل در 4 مورد توضیح دهد
4 در پایان تدریس مفهوم والدینی را بطور جامع توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: وظایف خانواده در هر مرحله تکاملی و نیازهای هر مرحله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس حداقل 4 مورد از نیازهای کودک نوپا و وظایف تطابقی خانواده را در این مورد ذکر کند
2 در پایان تدریس جنبه های مورد توجه در نوجوانی را ذکر کند
3 با بحث و تبادل نظر در کلاس پدیده فلات را اصولی تفسیر کند
4 در پایان تدریس حداقل 4 مورد از فقدانهای شایع سالمندان را ذکر کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: ساختار نقش ، ارتباط ، قدرت و ارزش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس واژه نقش را در دو سطر تعریف کند
2 كاملامنطبق‌ با اصول‌ ذكر شده‌ از كتابهاي‌ مرجع‌ نقشهای غیر رسمی را در یک خانواده را درست توضیح دهد
3 طبق اصول تدریس شده ساختار قدرت در خانواده را بطور جامع توضیح دهد
4 در پایان تدریس درست عملکردهای مهم خانواده را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: فرایند پرستاری در خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس روشهای جمع آوری اطلاعات در خانواده را بطور خلاصه شرح دهد
2 طبق درس داده شده اثرات تأکید بر توانایی های خانواده را كامل تفسیر کند
3 در پايان تدريس اهداف و مراحل بازدید منزل رابه نفسیر توضیح دهد
4 مشکلات یک خانواده فرضی را به ترتیب اولویت بندی نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بحران در خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس بحران را با تأکید بر اثر آن بر خانواده توضیح دهد
2 طبق درس داده شده چگونگی مداخله در بحران را با تاکید بر اهداف آن به درستي بیان کند
3 در پايان تدريس فرایند پرستاری را در حل بحران را بطور كامل بکار گیرد
4 طبق اصول آموزش داده شده مراحل بحران و واکنش در مقابل آن را درست بیان کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: خانواده های آسیب پذیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بر اساس اصول آموزش داده شده و بطور صحیح مراحل طلاق و وظایف تکاملی زوجین را در این مراحل ذکر کند
2 پایان تدریس خصوصیات خانواده های فقیر را از دیدگاه فرید من بصورت دسته بندی شده توضیح دهد
3 پایان تدریس عمده ترین مشکلات خانواده فقیر را صحیح توضیح دهد
4 پایان تدریس نکات قابل توجه در خانواده با بیمار مزمن را صحیح ذکر کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: سوء رفتار در خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس تاریخچه سوء رفتار با کودکان را درست بیان کند
2 در پایان تدریس انواع سوء رفتار با کودکان را بطور خلاصه طبقه بندی کند
3 برحسب نوع مشکل سوء رفتار با زنان را درست تعریف کند
4 با استفاده از تئوری چرخه ای واکر در مورد سوء رفتار با زنان بطور مناسب بحث کند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: پویایی گروه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروه را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرد
2 مزایا و دلایل تشکیل گروه را توضیح دهد
3 تضاد در گروه را شرح دهد
4 پویایی گروه و عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اقتصاد بهداشت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس حوزه های مورد مطالعه در اقتصاد بهداشت را به درستي بیان کند
2 طبق درس داده شده تفاوتهای اقتصاد بهداشت و اقتصاد کالا را به درستي بیان کند
3 در پايان تدريس برابری و اثربخشی و کیفیت را در ارتباط با هم كامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده ارتباط بین مدیریت و اقتصاد بهداشت را در فرایند توسعه را درست تعیین کند
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: معضلات مربوط به سوء مصرف مواد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس نگرش فردی در مورد معضلات مصرف مواد را به درستی تجزیه و تحلیل کند
2 طبق درس داده شده بین اصطلاحات سوئ مصرف و وابستگی و اعتیاد به درستي تمایز قایل شود
3 در پايان تدريس نقش پرستار را در انواع پیشگیری ها در مبحث سوء مصرف مواد بطور کامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده ویژگی های داروی های مختلف مورد سوء مصرف را درست تعیین کند
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: سلامت کودکان و نوجوانان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس ویژگی های مهم تکامل جسمی روانی و اجتماعی را به درستي بیان کند
2 طبق درس داده شده در مورد مشکلات عمده سلامتی کودکان و نوجوانان به درستي بحث کند
3 در پايان تدريس مخاطرات محیطی و درمان های مکمل و تاثیر آنها بر سلامتی را بطوركامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده نقش پرستار را در سلامت کودکان در معرض خطر درست تعیین کند
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: سلامت زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس مفهوم سلامت زنان را به درستي بیان کند
2 طبق درس داده شده عللی را که منجر به مرگ زنان می گردد به درستي بیان کند
3 در پايان تدريس مقوله سلامتی را بین گروههای مختلف زنان كامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده اختلاف سلامتی بین گروههای ویژه زنان را درست تعیین کند
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: سلامت مردان و سلامت سالمندان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پايان تدريس عوامل تاثیر گذار بر سلامت مردان را به درستي بیان کند
2 طبق درس داده شده چگونگی تاثیر سبک زندگی بر سلامت مردان به درستي بیان کند
3 در پايان تدريس تغییرات جمعیت شناختی سالخوردگان را كامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده اجزای یک ارزیابی جامع از سلامتی سالمندان را درست تعیین کند


رفرنس ها :