اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : افسانه مافی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 14
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی تئوری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.82 تعداد جلسه 7
تعداد ساعات : 14
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، صحیح - غلط نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، صحیح - غلط
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
کوییز های هفتگی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینت، فیلم آموزشی استاد محور و دانشجو محور حضور فعال و به موقع سر کلاس شرکت فعال در پرسش و پاسخ شرکت در کوئیز های هفتگی شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اسکلت، مفاصل و عضلات لگن، عروق و اعصاب مهم بالینی آن، اندازه گیری ابعاد لگن و تفاوتهای لگن زن و مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوان‌های تشکیل دهنده اسکلت لگن را نام برده و مشخصات هر یک را توضیح دهد.
2 مفاصل بین استخوان های تشکیل دهنده اسکلت لگن را نام برده و رباط‌های نگهدارنده هر یک را توضیح دهد.
3 عضلات جدار و کف لگن را نام برده و شرح دهد.
4 عروق و اعصاب مهم و تخلیه لنفاوی جدار لگن را توضیح دهد.
5 اندازه‌گیری اقطار تنگه فوقانی، قسمت میانی و تنگه تحتانی لگن کوچک را شرح دهد.
6 تفاوت های لگن در زن و مرد را شرح دهد
7 انواع لگن و خصوصیات آنها را در زنان شرح دهد.
8 فاشیای لگنی جداری و احشایی را شرح دهد
9 نکات آناتومی بالینی مربوط به لگن را توضیح دهد
10 آناتومی سطحی و رادیولوژیک لگن را شرح دهد.
11
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ساختار و موقعیت آناتومیک دستگاه ادراری، نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی، اناتومی سطحی و رادیولوژیک آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات، موقعیت آناتومیک و مجاورات کلیه‌هار را توضیح دهد.
2 پوشش‌های کلیه را ذکر نماید.
3 نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی کلیه را بیان کند.
4 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات حالب را شرح دهد
5 نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی حالب‌ را بیان کند.
6 خصوصیات و موقعیت آناتومیک مثانه را شرح دهد .
7 سطوح مثانه را ذکر کند.
8 مجاورات مثانه را در زن و مرد بیان کند
9 لیگامان های مثانه را شرح دهد .
10 تریگون (مثلث) مثانه را شرح دهد
11 نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی مثانه را بیان کند.
12 خصوصیات، موقعیت آناتومیک و مجاورات مجرای ادرار در زن و مرد را توضیح دهد.
13 تفاوت مجرای ادرار در زن و مرد را توضیح دهد.
14 نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی مجرای ادرار در زن و مرد را توضیح دهد.
15 نکات آناتومی بالینی مربوط به دستگاه ادراری را توضیح دهد.
16 آناتومی سطحی و رادیولوژیک دستگاه ادراری را شرح دهد.
17
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ساختار و موقعیت آناتومیک دستگاه تولید مثل مرد، نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی، اناتومی سطحی و رادیولوژیک آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات بیضه را شرح دهد
2 خصوصیات اسکروتوم را شرح دهد
3 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات اپیدیدیم را شرح دهد .
4 خصوصیات ، موقعیت آناتومیک و مجاورات مجرای دفران را شرح دهد .
5 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات اپیدیدیم را شرح دهد
6 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات و لوبهای پروستات را شرح دهد.
7 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات سمینال وزیکول را شرح دهد.
8 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات غدد کوپر را شرح دهد.
9 خصوصیات ،موقعیت آناتومیک و مجاورات طناب اسپرماتیک را شرح دهد.
10 خصوصیات، موقعیت آناتومیک، اجزاء سازنده و پوشش های آلت تناسلی مرد را شرح دهد
11 نحوه خونرسانی، اعصاب و تخلیه لنفاوی دستگاه تناسلی و کلیه ضمائم آن را توضیح دهد.
12 نکات آناتومی بالینی مربوط به دستگاه تولید مثل مرد را توضیح دهد.
13 آناتومی سطحی و رادیولوژیک دستگاه تولید مثل مرد را شرح دهد.
14
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ساختار و موقعیت آناتومیک دستگاه تولید مثل زن، نحوه خونرسانی، عصب گیری و تخلیه لنفاوی، اناتومی سطحی و رادیولوژیک آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات ، اندازه، ابعاد و موقعیت آناتومیک و مجاورات رحم را شرح دهد.
2 رباطها و عوامل نگهدارنده رحم را توضیح دهد.
3 خصوصیات ، ابعاد ، اندازه ، موقعیت آناتومیک و مجاورات تخمدان را شرح دهد.
4 خصوصیات ، ابعاد ، اندازه ، موقعیت آناتومیک و مجاورات لوله‌های رحمی را شرح دهد.
5 خصوصیات ، ابعاد ، اندازه ، موقعیت آناتومیک و مجاورات واژن را شرح دهد.
6 نحوه خونرسانی، اعصاب و تخلیه لنفاوی دستگاه تناسلی و کلیه ضمائم آن را توضیح دهد.
7 نکات آناتومی بالینی مربوط به دستگاه تولید مثل زن را توضیح دهد.
8 آناتومی سطحی و رادیولوژیک دستگاه تولید مثل زن را شرح دهد.
9
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با خصوصیات، موقعیت و محتویات پرینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت پرینیوم و محدوده آنرا شرح دهد.
2 نحوه تقسیم بندی پرینیوم را شرح دهد .
3 فضاهای پرینه آن سطحی و عمقی را تعریف نماید.
4 محتویات فضاهای پرینه آل سطحی و عمقی را ذکر نماید.
5 نحوه خونرسانی، اعصاب و تخلیه لنفاوی پرینیوم را توضیح دهد.
6 نکات آناتومی بالینی مربوط به پرینیوم را توضیح دهد.
7 آناتومی سطحی و رادیولوژیک پرینیوم را شرح دهد
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ساختار میکروسکوپی دستگاه ادراری و تولیدمثل زن و مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان بافت شناسی کلیه را شرح دهد.
2 کورتکس و مدولای کلیه را از نظر ساختمان بافتی با هم مقایسه کند
3 ساختمان لوله های پروکسیمال ، دیستال ، هنله ، و مجاری جمع کننده را با هم مقایسه کند .
4 گردش خون در کلیه را توضیح دهد
5 دستگاه جنب گلومرولی را توضیح دهد
6 ساختمان بافت شناسی حالب ، مثانه ، پیشابراه را توضیح داده و مقایسه کند .
7 در صورت بیان نکات بالینی با توجه به ساختمان بافتی اعضای مربوطه، بتواند عوارض حاصله را پیش بینی کند.
8 ساختمان بافت شناسی بیضه وتخمدان را شرح داده و آنها را با هم مقایسه کند
9 اووژنز و اسپرماتوژنز را شرح داده با هم مقایسه کند
10 ساختمان بافت شناسی مجاری تناسلی مرد شامل مجاری وابران ، اپی دیدیم، مجرای دفران و آلت تولید مثلی را توضیح داده و ساختمان بافت شناسی آنها را با هم مقایسه نماید.
11 ساختمان غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد شامل پروستات ، کیسه منی و غدد کوپر را شرح دهد و بایکدیگر از نظر ساختمان بافت شناسی مقایسه نماید
12 ساختمان بافت شناسی رحم و گردن رحم و واژن را در مراحل مختلف سیکل جنسی توضیح داده و با هم مقایسه نماید .
13 سد خونی – بیضه ای را تعریف کند.
14 دوره سیکل جنسی و چرخه تخمدانی و رحمی را در زن توضیح دهد.
15 محتویات طناب اسپرماتیک را ذکر نماید.
16
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تکوین دستگاه ادراری و تولیدمثل زن و مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منشاء و چگونگی تشکیل و تکامل ارگان های ترشحی (پرونفروز، مزونفروز و متانفروز) را شرح دهد.
2 تکامل کلیه دائمی از بافت متانفروز و جوانه حالبی را شرح دهد.
3 چگونگی تکامل مثانه و پیشابراه را توضیح دهد.
4 ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری را نام ببرد و از نظر جنین شناسی علت بوجود امدن آنها را توضیح دهد.
5 منشاء و چونگی تکامل گونادها، مجاری تناسلی و اعضاء تناسلی خارجی در هر دو جنس را شرح دهد
6 چگونگی تشکیل غدد وابسته به دستگاه تناسلی را توضیح دهد.
7 چونگی تشکیل کانال اینگوئینال، نزول بیضه ها و تخمدان ها را شرح دهد.
8 ناهنجاری های مادر زادی مربوط به دستگاه تناسلی را نام ببرد و دلایل ایجاد آنها را از نظر جنین شناسی توضیح دهد.
9


رفرنس ها :
- Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 6th edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2014. Snell RS. Clinical Anatomy by Region. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray's Anatomy for Students. 3rd edition. London: Churchill Livingstone; 2014 - Junqueira LC, Mescher AL. Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas. 13th Edition. New York: McGraw Hill; 2013. Clinical oriented Anatomy ; Keith L. Moore 1. Sadler TW.: Langman`s Medical embryology آخرین چاپ