اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ناهید مهران آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین : ساره باکویی, زهره خلجی نیا
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 0/75 تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)، بررسی پرونده های پزشکی، Case based discussion (آزمون تحلیل مورد بالینی)
اجزاءنمره نهائی
حضور منظم و فعال در بخش:10درصد
انجام تکالیف محوله:5درصد
انجام امور مربوط به مددجو:50درصد
امتحان پایان ترم:35درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
کار عملی در بالین بیمار پرسش و پاسخ شفاهی و عملی استفاده از آموزش همتایاناستاد محور و دانشجو محور حضور به موقع، منظم و فعال در بخش داشتن رفتار محترمانه با هم گروهی ها، پرسنل بیمارستان و بیماران فراگیری دقیق رفتارهای مربی و پرسنل رعایت منشور اخلاقی بیمار انجام تکالیف محوله از طرف مربی همکاری با هم گروهی ها و پرسنل بخش (با هماهنگی مربی)
کتاب
کامپیوتر
بیمار نما
بیمار و تجهیزات بخش
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با طرز شرح حال گرفتن از مادر باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به تنهایی شرح حال خانم باردار را در مدت حداکثر 5 دقیقه می گیرد
2 قبل از اخذ شرح حال کاملا به شرایط روحی مادر باردار توجه می کند
3 در موارد اورژانسی ، درحین انجام اقدامات ضروری ، شرح حال مفید و مختصری در حد 30 ثانیه از مادر باردار می گیرد
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مانورهای لئوپولد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انجام دقیق مانور اول لئوپولد پرزانتاسیون جنین و طول رحم را با 95% صحت تشخیص می دهد.
2 با انجام دقیق مانوردوم لئوپولد ، پشت جنین را با 75% صحت تشخیص می دهد.
3 با انجام دقیق مانورسوم لئوپولد نزول سرجنین در داخل لگن را با 80% صحت تشخیص می دهد
4 با انجام دقیق مانورچهارم لئوپولد پوزیشن جنین را 100% صحیح تشخیص می دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با معاینه واژینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قبل از معاینه ، شستشوی ناحیه تناسلی را با 100% دقت انجام می دهد.
2 تمامی موارد یک معاینه واژینال کامل را تحت نظارت مربی انجام می دهد.
3 در حین انجام معاینه واژینال ، حریم خصوصی مادر را کاملا رعایت می کند
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات زمان پذیرش مادر باردار در بخش زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در زمان پذیرش در بخش زایمان ، به صحبتهای مادر باردار ،بادقت گوش می دهد.
2 به تنهایی و در عرض 15 دقیقه برای مادر باردار ، پرونده بستری تشکیل می دهد.
3 در حضور مربی و با دقت کامل ، اقدامات مربوط به بستری مادر باردار در بخش زایمان را انجام می دهد.
4
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تستهای ارزیابی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به تنهایی ، تست NST را بدون خطا انجام می دهد.
2 بدون کمک مربی ، تست OCT خانم بارداررا بدون خطا انجام می دهد.
3 با دادن توضیحات کافی ، موجبات آرامش خاطرمادر را بطور کامل فراهم می کند.
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله اول لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با کمک مربی و با احتمال 60% موفقیت ،عمل آمنیوتومی را به دقت انجام می دهد.
2 به تنهایی و بدون خطا ، هیدراسیون مادر باردار را برقرار می کند.
3 پس از رؤیت دستورکتبی پزشک ، اینداکشن را بدون کوچکترین خطایی انجام می دهد.
4 با نظارت پرسنل وبدون خطا ، به سداسیون مادر باردار اقدام می کند.
5 پس از کمک کردن به مادر باردار دردمند ، از کار خود لذت می برد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله دوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به تنهایی و به روش کاملا صحیح ، نسبت به دادن بیحسی اپی زیاتومی اقدام می کند.
2 در زمان مناسب و بدون کمک مربی نسبت به دادن برش اپی زیاتومی کاملا صحیح اقدام می کند.
3 به تنهایی و بدون خطا ، مانور ریتگن را انجام می دهد.
4 با دیدن لبخند مادر پس از زایمان ، از کار خود لذت می برد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله سوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پس از مشاهده علائم جدا شدن جفت ، جفت و ضمائم آن را به تنهایی در عرض 5 دقیقه خارج کند.
2 پس از خروج جفت ، جفت و پرده ها را بطور کامل و با دقت معاینه کند.
3 قبل از معاینه جفت ، وضعیت انقباضی رحم را بدون مربی و بطور صحیح بررسی کند.
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله چهارم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک ساعت اول پس از زایمان ، علائم حیاتی مادر را هر یک ربع بگیرد.
2 شرح زایمان مادر را بطور کامل و با کمک پرسنل در پرونده اوبنویسد.
3 معاینات اورژانسی و اولیه نوزاد را در اتاق زایمان وبا حداکثر 10% خطا انجام دهد.
4 یک ساعت اول پس از زایمان ، وضعیت انقباضی رحم را به تنهایی هر یک ربع چک کند.
5 در طول یک ساعت اول پس از زایمان ، وضعیت مثانه مادر را بدون مربی حداقل یک بارچک کند.
6


رفرنس ها :
- راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان - بارداری و زایمان ویلیامز - اصول و فنون مامایی - مهارتهای مامایی در اتاق زایمان