اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عباس مقدم آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 19
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : علوم تشریح سر و گردن تئوری پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.2 تعداد جلسه 10
تعداد ساعات : 20
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، صحیح - غلط نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، صحیح - غلط
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
کوییز های هفتگی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینت، فیلم آموزشی استاد محور و دانشجو محور حضور فعال و به موقع سر کلاس شرکت فعال در پرسش و پاسخ شرکت در کوئیز های هفتگی شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نمای قدامی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوانهای تشکیل دهنده نمای قدامی را نام ببرد.
2 ویژگیهای ناحیـه پیشـانی را بیان نماید
3 محدوده کاسه چشم شامل کناره های آن را بیان نماید
4 محدوده حفره بینی شـامل اسـتخوانها درزها و مشخصـات استخوان‌هارا بیان نماید
5 مشخصات اسـتخوان فـک فوقـانی را در ایـن نمـا بیان نماید
6 ویژگیهای استخوان گونه ای را در این نما بیان نماید
7 درزهای مختلف بین استخوانها را در این نما بیان نماید
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نمای فوقانی، خلفی و طرفی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوانهای تشکیل دهنده نمای فوقانی را ذکر نماید
2 استخوانهای تشکیل دهنده نمای خلفی را ذکر نماید
3 استخوانهای تشکیل دهنده نمای طرفی را ذکر نماید
4 درزهای و ملاج های موجود در سه نمـای فوق را نام برده و توضـیح دهد.
5 واژه هـای برگما، لامبدا، آستریون و پتریون را تعریـف نمایـد و اهمیـت بالینی آنها را توضیح دهد
6 برجستگی و سوراخ آهیانه ای را نشان داده و نقطه obellion را نامگذاری نماید
7 خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی را نشان دهد
8 برجسـتگی پـس سـری خـارجی، Inion و خطـوط nucal فوقانی و تحتانی و سوراخ ماستوئید را نشان دهد.
9 قوس گونه ای jugal point و تکمه مفصلی را نشان دهد
10 سوراخ گوش خارجی مثلث وخار سوپرامئتال را مشخص نماید
11 زائده و سوراخ ماستوئید و زائده نیزه ای را در ایـن نمـا مشـخص نماید
12 حدود حفره گیجگاهی و زیر گیجگاهی را در این نما مشـخص نماید
13
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سطح برون سری نمای تحتانی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش قدامی ایـن نمـا شـامل قـوس آلوئـولار و کـام سـخت را مشخص نماید
2 ویژگیهای کام سخت شامل استخوانهای تشکیل دهنده درزهای موجود حفرات وسوراخهای آن وسایر مشخصات آن را نشان دهد.
3 محدوده بخش میانی این نما را مشخص نماید
4 کناره خلفی استخوان وومر بخش خلفی جسـم پروانـه و بخـش قاعده ای استخوان پس سری را نشان دهد
5 سوراخهای خلفـی بینـی و اسـتخوانهای تشـکیل دهنـده آن را مشخص نماید
6 کانالهای palatovaginal و vomerovaginal را مشخص نماید
7 زائده رجلی وویژگیهای آن و بال بزرگ پروانه و مشخصات آن را در این نما مشخص نماید
8 بخش پتروز بخش صماخی و بخش صدف استخوان گیجگاهی و ویژگیهای هر یک را در این نما مشخص نماید
9 محدوده بخش خلفی این نما را تعیین نماید
10 فورامن ماگنوم بخش صدف و بخـش کونـدیلار اسـتخوان پـس سری را در این نما مشخص نماید.
11 سوراخ حفره و بریدگی ژوگولار را مشخص نماید
12 زوائد ماستوئید و نیزه ای بریدگی ماستوئید شـیار شـریان پـس سری و سوراخ استیلوماستوئید را مشخص نماید
13
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با سطح درون سری نمای تحتانی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای سطح داخلی سقف جمجمه را تشـخیص داده وبیـان نماید
2 حدود حفره کرانیال قدامی را تعیین نماید
3 مشخصات استخوان پرویزنی را در این حفره مشخص نماید
4 مشخصات استخوان پروانه ای را در این حفره مشخص نماید
5 خصوصیات صفحه کاسـه چشـمی اسـتخوان پیشـانی مشـخص نماید
6 حدود حفره کرانیال میانی را تعیین نماید
7 خصوصـیات بخـش تنـه اسـتخوان پروانـه ای را در ایـن حفـره مشخص نماید
8 شکاف کاسه چشـمی فوقـانی و حـدود آن را مشـخص و بیـان نماید
9 خصوصیات بال بزرگ پروانه را در این حفره مشخص نماید
10 فورامن لسروم و حدود آن را مشخص نماید.
11 سطح قدامی پتروز و ویژگیهای آن در این حفره مشخص نماید
12 حدود حفره کرانیال خلفی را تعیین نماید
13 فورامن ماگنوم کلیووس و شیار خاره ای- پس سری را در ایـن حفره مشخص نماید
14 ویژگیهای صدف استخوان پس سری را در این حفـره مشـخص تماید
15 خصوصیات بخش کوندیلار استخوان پس سری را در این حفـره مشخص نماید
16 سوراخ ژوگولار را در این حفره مشخص و ساختمانهائی را که از آن عبور می کند را نام ببرد
17 خصوصیات بخش ماستوئید استخوان گیجگاهی را در این حفره مشخص نماید
18
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با حدود گردن، مهره‌های گردنی، تقسیمات گردن و فاسیاهای گردنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهره های گردنی را نـام ببـرد.
2 ویژگیهای مهره اول، دوم، هفتم و مهره‌های تیپیک گردنی را توضیح دهد.
3 حدود گردن را تعیین نماید.
4 تقسیمات گردن راشرح دهد.
5 مثلث‌های گردن را نام برده و حدود هر یک را تعیین نماید.
6 محتویات مثلث‌های گردن را توضیح دهد.
7 فاسیای سطحی گردن را توضیح دهد.
8 عضله پلاتیسما را شرح دهد
9 لایه سطحی فاسیای عمقی (investing fascia) را شرح دهد.
10 فاسیای جلومهره ای را شرح دهد
11 فاسیای جلونای را توضیح دهد.
12 غلاف کاروتید را شرح دهد
13 ورید ژوگولار خارجی، نحوه تشکیل و مسیر آن را شرح دهد
14 محل قرارگیری شبکه گردنی و ریشه های تشکیل دهنـده آنـرا شرح دهد
15
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با عروق و اعصاب گردنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مسیر شریان کاروتید مشترک و مجاورت آنرا شرح دهد
2 مسیر و مجاورات و شاخه های شریان کاروتید خارجی را شرح دهد
3 مسیر و مجاورات و شاخه های شریان کاروتید داخلی را شرح دهد
4 ورید ژوگولار خارجی، نحوه تشکیل و مسیر آن را شرح دهد
5 ورید ژوگولار داخلی، نحوه تشکیل و مسیر آن را شرح دهد
6 مسیر عصب واگ و گا نگلیونها و شاخه های آنرا توضیح دهد.
7 محل قرارگیری زنجیره سمپاتیک و گا نگلیونهای آنرا شرح دهد
8 گا نگلیونهای فوقانی، میانی و تحتانی گردن و شاخه های آنرا شرح دهد
9
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مثلث خلفی گردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود مثلث خلفی گردن را تعیین نماید.
2 عناصر سطحی و عمقی مثلث خلفی را شرح دهد
3 مبدا، انتها، عصب و عمل عضلات نردبانی و بالا برنده کتف را شرح دهد
4 مبدا، مسیر، مجاورات و شاخه های شریان سابکلاوین و مهره ای را شرح دهد
5 ورید سابکلاوین را شرح دهد
6 شاخه های تشکیل دهنده و محل تشکیل شبکه براکیال را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ناحیه سوپرهایوئید و اینفراهایوئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود ناحیه سوپراهایوئید را توضیح دهد
2 مبدا، انتها، عصب و عمل عضلات طبقه سطحی،میانی و عمقی ناحیه سوپراهایوئید را شرح دهد.
3 حدود مثلث ساب‌مندیبولار و محتویات آن را شرح دهد.
4 بخشهای سطحی و عمقـی غـده ساب‌مندیبولار را شـرح دهد
5 عروق و اعصاب غده ساب‌مندیبولار را شـرح دهد
6 مسیر و مجاورات مجرای وارتون را بداند.
7 رشـــته هـــای ســـمپاتیکی و پاراســـمپاتیکی گـــا نگلیـــون رشـــته هـــای ســـمپاتیکی و پاراســـمپاتیکی گـــا نگلیـــون ساب‌مندیبولار را شـرح دهد
8 حدود ناحیه اینفراهایوئید را توضیح دهد
9 مبــدا، انتهــا، عصــب و عمــل عضــلات طبقــه ســطحی و عمقی ناحیــه اینفراهایوئید را شرح دهد
10 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب غده تیروئید و غدد پاراتیروئید را شرح دهد
11 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب حنجره را شرح دهد
12 مبدا، انتها، عصب و عمل عضـلات داخلی و خارجی حنجـره را شـرح دهد
13 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب بخش گردنی نای را شرح دهد
14 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب بخش گردنی مری را شرح دهد
15
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه صورت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود صورت را مشخص نموده و آن را به دو ناحیه قدامی و طرفی تقسیم نماید.
2 ویژگیهای پوسـت، فاشـیا سـطحی و عمقـی ناحیه قدامی صـورت را بیـان نماید
3 عضلات اطراف کاسه چشم، بینی و حفره دهان را نام ببرد، مبـدا ، انتها، عصب و عمل آنها را توضیح دهد
4 عروق و اعصاب ناحیه قدامی صورت را شرح دهد.
5 حدود ناحیه ماستر را تعیین کرده و ساختمانهای آناتومیک موجود و عروق و اعصاب آن را شرح دهد.
6 عضله ماستر ، مبدا، انتها، عصب و عمل آن را شرح دهد.
7 حدود ناحیه پاروتید را تعیین کرده و ساختمانهای آناتومیک موجود در آن را شرح دهد
8 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب غده پاروتید را شرح دهد
9 مسیر و مجاورات مجرای غده پاروتید را بیان نماید
10 ساختمانهای عروقی و عصبی که از ضخامت غـده میگـذرد را توضیح دهد
11
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با حفرات بینی و اینفراتمپورال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت اناتومیک غضروف های بینی، شاخک های آن و مئاتوس ها را توضیح دهد.
2 ساختمان های موجود در هر مئاتوس را توضیح دهد
3 موقعیت اناتومیک سینوس ها را توضیح دهد
4 اهمیت های بالینی سینوس ها و حفره بینی را بیان نماید
5 حدود حفره اینفراتمپورال را مشخص نموده و محتویات آن را نام ببرد.
6 ارتباط حفره اینفراتمپورال را با حفره پتریگوپا لاتـین را بیـان نماید
7 عضلات پتریگوئید داخلـی و خـارجی را از نظـر مبـدا، انتهـا، عصب و عمل عضلات پتریگوئید داخلـی و خـارجی را شرح دهد
8 مسیر و شاخه های شریان ماکزیلاری و محلی را که هر یک خون رسانی می کنند را توضیح دهد
9 چگونگی تشکیل شبکه وریدی پتریگوئید و ورید ماکزیلاری را توضیح دهد
10 مبدا مسیر و شاخه های جانبی و انتهائی عصب تریجمینـال را شرح دهد و موارد بالینی مربوط به آن ها را بیان نماید.
11 گـانگلیون اســفنوپالاتین رااز نطـر جایگــاه و اعصــاب آوران و وابران آن شرح دهد
12


رفرنس ها :
- Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 6th edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2014. Snell RS. Clinical Anatomy by Region. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray's Anatomy for Students. 3rd edition. London: Churchill Livingstone; 2014 - Junqueira LC, Mescher AL. Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas. 13th Edition. New York: McGraw Hill; 2013. Clinical oriented Anatomy ; Keith L. Moore 1. Sadler TW.: Langman`s Medical embryology آخرین چاپ