اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن رضایی آدریانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: اخلاق پزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : اخلاق پزشکی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: جور کردنی، صحیح - غلط، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:100درصد
حضور فعال در بحث های کلاسی:0درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی ارائه موارد بالینی بحث کلاسی بر موارد بالینی مطرح شدهاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در بحث کلاس ارائه استدلال در قبول یا رد اصول و قواعد بیان شده در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با مقدمات، کلیات و تعاریف اخلاق پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قضاوت درباره دیگران را به مواردی محدود کند که قضاوت شونده در انجام یا عدم انجام آن اختیار دارد.
2 نظم در امور زندگی، به ویژه در تعامل با بیماران را رعایت کند.
3 از آلوده نمودن محیط زیست، پرهیز کند.
4 در رفتار خود با دیگران، به ویژه بیماران؛ احترام به دیگران را رعایت کند.
5 تلاش کند تا با رعایت اصول و قواعد اخلاق پزشکی، به افزایش کیفیت خدمات سلامت کمک نماید.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با فلسفه اخلاق پزشکی (غرب)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دیدگاه مکتب نتیجه گرایی را بداند.
2 دیدگاه مکتب وظیفه گرایی را بیان کند.
3 مهم ترین اصول دیدگاه فضیلت گرایی را بداند.
4 هفت وظیفه بدیهی دیدگاه مکتب وظایف بدیهی را فهرست نماید.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با چهار اصل اخلاق پزشکی فلسفه اخلاق پزشکی اسلام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چهار اصل اخلاق پزشکی را فهرست نماید.
2 در تعامل با بیمار، اصول اخلاق پزشکی (منطبق با نظریه فلسفه اخلاق اسلام) را رعایت کند.
3 در تصمیم گیری بالینی برای بیمار و جامعه مسلمان، منطبق با نظریه فلسفه اخلاق اسلام تصمیم گیری نماید
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: رضایت آگاهانه و برائت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برای انجام اقدام های تشخیصی درمانی، بیمار را از وضعیت بیماری اش به صورت صحیح و تمام، آگاه کند.
2 برای انجام اقدام های تشخیصی درمانی، از بیمار رضایت آگاهانه و آزادانه کسب کند.
3 برای انجام اقدام های تشخیصی درمانی، از بیمار برائت بگیرد.
4 در صورت عدم رضایت، رضایت شخصی درست و کامل از بیمار بگیرد.
5 مواردی که رضایت گرفتن شرط نیست را بداند و در آن موارد همه ی تلاش خود برای کمک به بیمار را به کار گیرد.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: رازداری و حقیقت گویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسرار بیماران را حفظ کند و از افشای راز آنان، ممانعت و پرهیز کند.
2 حقیقت گویی را درباره موارد مربوط به بیماری با رعایت جوانب آن به بیمار/خانواده رعایت نماید.
3
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آغاز حیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در موارد قابل قبول سقط جنین در جامعه ما، به بیمار کمک و راهمایی ارائه کند.
2 تلاش کند تا موارد غیرقابل قبول سقط جنین، متقاعد و از این کار منصرف شوند.
3 در هنگام انجام روش های کمک باروری، اصول اخلاقی جامعه مسلمان را رعایت کند.
4 در هنگام مشاوره تنظیم خانواده، اصول اخلاقی جامعه مسلمان را رعایت کند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: پایان حیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هنگام احیای قلبی ریوی بیمار ایست قلبی ریوی، تا هنگام مرگ قطعی برای نجات جان بیمار تلاش کند.
2 تمام تلاش خود برای نجات فرد خودکشی نموده را به کار ببندد.
3 هنگام احتضار، بیمار را رو به قبله نماید.
4
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: منشور حقوق بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خدمات مطلوب سلامت برای بیمار ارائه نماید.
2 اطلاعات لازم را به بیمار ارائه نماید.
3 در صورت شکایت بیمار، وی را برای بررسی و پیگیری به مراجع بیمارستانی راهنمایی کند.
4


رفرنس ها :
پزشک و ملاحطات اخلاقی، جلد اول، باقر لاریجانی، 1392، تهران، برای فردا منشور حقوق بیمار در جمهوری اسلامی ایران