اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : رضا امین نژاد آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: بیهوشی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیهوشی پزشکی سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : روش بیهوشی (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 34
تعداد ساعات : 68
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی، صحیح - غلط نوع امتحان پایان ترم: تستی، صحیح - غلط
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
فعالیت کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینت پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع و شرکت در کلاس درس شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است غیبت حتی یک جلسه از درس منوط به کسب رضایت مدرس است. توجه و دقت در مباحث ارائه شده مطالعه و شرکت در بحث ها شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای ایسکمیک قلبی را شرح دهد.
2 بیماری شریان کرونری را توضیح دهد.
3 تست های تشخیصی بیماران قلبی را عنوان کند.
4 آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی قلب را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی قلب را لیست نماید.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی قلب را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی قلب را نام ببرد.
3 اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی قلب را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی قلب را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی قلب را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی قلب را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیهوشی در حضور بیماریهای دریچه ای قلب را شرح دهد.
2 اداره بیهوشی در حضور نارسایی احتقانی قلب را عنوان نماید.
3 بای پس قلبی ریوی را در جراحی قلب را توضیح دهد.
4 نحوه بیهوشی در جراحی قلب اطفال را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی قلب را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی توراکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های مزمن ریوی را توضیح دهد.
2 اداره بیهوشی در بیماری های مزمن ریوی را شرح دهد.
3 تست های تشخیصی بیماران تنفسی را عنوان کند.
4 آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی توراکس را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی توراکس را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی توراکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی توراکس را توضیح دهد.
2 اینداکشن بیهوشی در جراحی توراکس را شرح دهد.
3 نگهداری بیهوشی در بیهوشی در جراحی توراکس را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی توراکس را شرح دهد.
5 روش استفاده از لوله دابل لومن را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی توراکس را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی عمومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد شایع جراحی عمومی را عنوان نماید.
2 نحوه برخورد با بیماران شکم پر را توضیح دهد.
3 انواع روش های بیهوشی در جراحی عمومی را عنوان کند.
4 آمادگی لازم در بیهوشی در جراحی اسپلنکتومی را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی عمومی را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی عمومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پوزیشن های لازم در جراحی عمومی را عنوان نماید.
2 نحوه مونیتورینگ در جراحی عمومی را توضیح دهد.
3 نحوه برخورد با تهوع و استفراغ بعد عمل در جراحی عمومی را شرح دهد.
4 نحوه برخورد با خونریزی حین عمل در جراحی عمومی را عنوان نماید.
5 روش های کنترل درد بعد از عمل را در جراحی عمومی بیان نماید.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سنجش سطح هوشیاری را شرح دهد.
2 علایم توده های داخل جمجمه را توضیح دهد.
3 کنترل و علایم افزایش فشار داخل جمجه را بیان نماید.
4 آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پوزیشن های جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد.
2 اداره آمبولی هوای وریدی حین جراحی مغز و اعصاب را عنوان نماید.
3 نحوه اینتوباسیون در صدمه گردنی را توضیح دهد.
4 نحوه اداره پس از عمل بیمار را در جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی قلب را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی مغز و اعصاب را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پوزیشن های جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد.
2 اداره آمبولی هوای وریدی حین جراحی مغز و اعصاب را عنوان نماید.
3 نحوه اینتوباسیون در صدمه گردنی را توضیح دهد.
4 نحوه اداره پس از عمل بیمار را در جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی قلب را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی مغز و اعصاب را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی چشم را توضیح دهد.
2 رفلکس چشمی قلبی را در جراحی چشم را شرح دهد.
3 اهمیت فشار داخل چشم را در جراحی چشم را بیان نماید.
4 هیپرترمی بدخیم در جراحی استرابیسم شرح دهد.
5 تهوع و استفراغ بعد از عمل در جراحی استرابیسم شرح دهد.
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بلوک های شایع در جراحی چشم را بیان نماید.
2 اینداکشن بیهوشی در جراحی چشم را شرح دهد.
3 نگهداری بیهوشی در بیهوشی در جراحی چشم را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی چشم را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی چشم را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت اداره راه هوایی در جراحی گوش و حلق و بینی را شرح دهد.
2 عوارض تراکئوستومی را توضیح دهد.
3 اداره لارنگواسپاسم را در جراحی گوش و حلق و بینی عنوان کند.
4 خطر عفونت های تنفسی فوقانی را در جراحی گوش و حلق و بینی را شرح دهد.
5 آپنه خواب انسدادی را توضیح دهد.
6 جراحی های شایع در گوش و حلق و بینی را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را توضیح دهد.
2 اینداکشن بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را شرح دهد.
3 نگهداری بیهوشی در بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی گوش و حلق و بینی را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی گوش و حلق و بینی را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد.
2 اینداکشن بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل را شرح دهد.
3 نگهداری بیهوشی در بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی استخوان و مفاصل را عنوان نماید.
6 مونیتور عملکرد نخاع حین عمل را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مونیتور عملکرد نخاع حین عمل جراحی ستون فقرات را شرح دهد.
2 عوارض سیمان حین عمل جراحی ارتوپدی را عنوان نماید.
3 کنترل درد بعد عمل در جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد.
4 نحوه اداره تورنیکه و عوارض آن را شرح دهد.
5 ترومبوز ورید های عمقی در جراحی ارتوپدی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی پلاستیک فک و صورت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اینتوباسیون از راه بینی را توضیح دهد.
2 بیماری های شایع و مرتبط با جراحی پلاستیک فک و صورت را شرح دهد.
3 خطر فشردگی راه هوایی در بیماری ها و جراحی فک و صورت را شرح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی فک و صورت را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی فک و صورت را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی فک و صورت را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای شایع کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد.
2 داروهای شایع کلیه و مجاری ادراری تناسلی را توضیح دهد.
3 تست های تشخیصی بیماران کلیوی را لیست نماید.
4 آمادگی قبل از عمل بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد.
3 اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در پیوند اعضا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرایط دهنده و گیرنده را در پیوند اعضا توضیح دهد.
2 ارزیابی قبل عمل در جراحی در پیوند اعضا را شرح دهد.
3 تکنیک ها و اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی در پیوند اعضا را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی در پیوند اعضا را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی در پیوند اعضا را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی در پیوند اعضا را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزایا و خطرات جراحی لاپاروسکوپی را شرح دهد.
2 پنومو پریتو نئوم و پوزیشن در جراحی لاپاروسکوپی را توضیح دهد.
3 تغییرات فیزیولوژیک و ونتیلاتوری در جراحی لاپاروسکوپی را عنوان کند.
4 عوارض و درمان در جراحی لاپاروسکوپی را شرح دهد.
5 پوزیشن های جراحی لاپاروسکوپی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی را شرح دهد.
3 اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی لاپاروسکوپی را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی لاپاروسکوپی را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی لاپاروسکوپی را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سرویس های درمانی اورژانس پیش بیمارستانی را شرح دهد.
2 حمایت های احیای پایه و پیشرفته را توضیح دهد.
3 معاینه اولیه و تست های تشخیصی در بیماران اورژامسی را عنوان کند.
4 مدیریت راه هوایی در جراحی اورژانسی را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی اورژانس را بیان نماید.
6 نکنیک های بیهوشی در جراحی اورژانس را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در تروما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حمایت از سر و گردن بیمار و حفظ راه هوایی در بیمار ترومایی را شرح دهد.
2 احیاء شوک همورا‍‍ژیک را توضیح دهد.
3 معاینه و تست های تشخیصی بیماران ترومایی را عنوان کند.
4 آسیب طناب نخاعی در تروما را شرح دهد.
5 شرایط شایع ترومای نیازمند جراحی را عنوان کند.
6 داروهای بیهوشی و القاء بیهوشی در جراحی تروما را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 25
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی سوختگی را شرح دهد.
2 احیاء در سوختگی را توضیح دهد.
3 مایع درمانی در سوختگی را عنوان کند.
4 حمایت تغذیه‌ای در بیمار سوختگی را شرح دهد.
5 داروها و تکنیک های بیهوشی در سوختگی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 26
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی تکاملی اطفال را شرح دهد.
2 عوامل تعیین کننده پاسخ اطفال به داروها را توضیح دهد.
3 فارماکولوژی و فارماکودینامیک دارو در اطفال را عنوان کند.
4 انواع مپلسون را شرح دهد.
5 داروهای بیهوشی در جراحی اطفال را بیان نماید.
6 جراحی های شایع در اطفال را عنوان کند.
7
شماره جلسه: 27
اهداف کلی: ادامه آشنایی با روش بیهوشی در جراحی اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی اطفال را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی اطفال را شرح دهد.
3 اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی اطفال را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی اطفال را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی اطفال را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی اطفال را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 28
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در بیماران سرپایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فواید جراحی سرپایی را توضیح دهد.
2 ارزیابی قبل عمل در جراحی سرپایی را شرح دهد.
3 تکنیک های بیهوشی سرپایی را توضیح دهد.
4 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی سرپایی را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در جراحی سرپایی را عنوان نماید.
6 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی سرپایی را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 29
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در خارج از اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تجهیزات پایه بیهوشی در خارج از اتاق عمل را عنوان نماید.
2 مونیتورینگ بیهوشی در خارج از اتاق عمل را شرح دهد.
3 تکنیک های بیهوشی در خارج از اتاق عمل را توضیح دهد.
4 موارد شایع نیازمند بیهوشی در خارج از اتاق عمل را شرح دهد.
5 ریکاوری بیمار در بیهوشی خارج از اتاق عمل را عنوان نماید.
6
شماره جلسه: 30
اهداف کلی: آشنایی با روش های نوین بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه پیشرفت بیهوشی را شرح دهد.
2 اداره اتاق عمل را توضیح دهد.
3 مراقبت کلینیکی در محیطهای با فشار جوی بالا و پایین را عنوان کند.
4 اکسیژن هیپر باریک را شرح دهد.
5 مسایل مرتبط بیهوشی با زندگی در ارتفاعات را بیان نماید.
6 تاریخچه و سیر پیشرفت بیهوشی را شرح دهد.
7 تاریخچه و سیر پیشرفت بیهوشی را شرح دهد.
8 تاریخچه و سیر پیشرفت بیهوشی را شرح دهد.
9 تاریخچه و سیر پیشرفت بیهوشی را شرح دهد.
10
شماره جلسه: 31
اهداف کلی: آشنایی با کنترل درد بعد عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 راههای انتقال درد و نوروبیولوژ ی حس درد را شرح دهد.
2 اثرات حاد و مزمن درد بعد ازعمل را توضیح دهد.
3 تکنیکهای کنترل درد را عنوان کند.
4 داروهای کنترل را بیان نماید.
5 عوارض جانبی داروهای کنترل درد را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 32
اهداف کلی: آشنایی با روش های بلوک اعصاب محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک های لوکالیزه کردن ساختمانهای عصبی را شرح دهد.
2 آناتومی اعصاب محیطی را بیان نماید.
3 تکنیک های بلوک اعصاب محیطی را شرح دهد.
4 عوارض بلوک اعصاب محیطی را عنوان کند.
5 فواید بلوک اعصاب محیطی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 33
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی زنان و زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات فیزیولوژیک طی بارداری را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی زنان و زایمان را شرح دهد.
3 مراحل زایمان طبیعی را توضیح دهد.
4 روش های تسکین درد زایمان طبیعی را شرح دهد.
5 تاثیر داروهای بیهوشی بر جنین را عنوان نماید.
6 نحوه برخورد با عوارض حاملگی را بیان نماید.
7
شماره جلسه: 34
اهداف کلی: آشنایی با روش بیهوشی در جراحی زنان و زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات فیزیولوژیک طی بارداری را توضیح دهد.
2 تکنیک های بیهوشی در جراحی زنان و زایمان را شرح دهد.
3 مراحل زایمان طبیعی را توضیح دهد.
4 روش های تسکین درد زایمان طبیعی را شرح دهد.
5 تاثیر داروهای بیهوشی بر جنین را عنوان نماید.
6 نحوه برخورد با عوارض حاملگی را بیان نماید.
7


رفرنس ها :
basic of anesthesia (miller)2011 تکست بوک بیهوشی میلر 2015 بیهوشی و بیماری های همراه کواگزیست 2013 اصول مراقبت های ویژه فینک 2012