اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: ۲ تعداد جلسه 18
تعداد ساعات : 36
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور به موقع و مشارکت فعال:10درصد
ارائه تکالیف:10درصد
امتحان عملی:25درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. و واحد عملی در مرکز مهارت ها و با مشاهده فیلم و کار با مولاژ برگزار می گردد.استاد محور و دانشجو محور 1. حضور به موقع 2. مشارکت فعال در کلاس 3. ارائه تکالیف: ارائه یک مقاله در ارتباط با احیای قلبی ریوی از سال ۲۰۱۵ به بعد در کلاس 4. امتحان پایان ترم تئوری و عملی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مولاژ
ترالی اورژانس
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مسائل اخلاقی توصیه شده توسط انجمن قلب آمریکا و قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- مسائل و اصول اخلاقی شرایط اورژانس را بشناسد
2 1- معیارها و دستورات مربوط به عدم شروع و قطع احیای قلبی داخل و خارج از بیمارستان را توضیح دهد.
3 3- قوانین مربوط به شرایط اورژانسی در کشور ایران را بیان نماید.
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات پایه حفظ حیات در بزرگسالان1
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- آناتومی و فیزیولوژی قلب و تنفس را به طور خلاصه بیان کند.
2 2- احیای قلبی ریوی مغزی را تعریف کند
3 3- زنجیره ی بقا را نام ببرد
4 4- مراحل BLS را نام ببرد
5 5- مراحل و نحوه انجام ماساژ قلبی صحیح را شرح دهد
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات پایه حفظ حیات در بزرگسالان2
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- انواع و نحوه صحیح کنترل راه هوایی را بیان نماید
2 2- انواع، مراحل و نحوه انجام تنفس مصنوعی صحیح را شرح دهد
3 3- اقدامات اورژانسی در برخورد با بیمار با انسداد راه هوایی را شرح دهید
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات پایه حفظ حیات در بزرگسالان3 و روش های نوین CPR
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. لزوم و نحوه صحیح انجام دفیبریلاسیون را بیان کند
2 2. انواع دفیبریلاتورها و پروتکل استفاده از آن در احیای پایه را نام ببرد.
3 3. تکنیک ها و روش های نوین احیا را به طور خلاصه بیان کند.
4
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات پیشرفته حفظ حیات در بزرگسالان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. کنترل راه هوایی از طریق بگ ماسک و وسایل کمکی راه هوایی را شرح دهد
2 2. الکتروکاردیوگرام طبیعی را از غیرطبیعی بشناسد.
3 3. آریتمی ها را با ذکر علت تقسیم بندی نماید
4 4. مراقبت های درمانی در آریتمی های شایع را نام ببرد
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات پیشرفته حفظ حیات در بزرگسالان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. در ارتباط با انواع داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی و پس از آن بحث کند.
2 2. عوامل قابل اصلاح ایست قلبی را نام ببرد
3 3. انواع مانیتورینگ در حین احیا را توضیح دهد.
4 4. مسیرهای تجویز دارو حین احیا را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ایست قلبی در شرایط خاص
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی همراه با آسم را بیان نماید
2 2. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی همراه با شوک آنافیلاکسی را بیان نماید
3 3. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی در بارداری را بیان نماید
4 4. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی در آمبولی ریوی را بیان نماید
5 5. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی در سکته مغزی را بیان نماید
6 6. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی به همراه اختلالات الکترولیتی را بیان نماید
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با احیا در شرایط خاص
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی در بیماران دچار سومصرف مواد مخدر را بیان نماید
2 2. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی در بیماران با مسمومیت دارویی را بیان نماید
3 3. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی مرتبط با تروما را توضیح دهد.
4 4. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی مرتبط با هیپوترمی را شرح دهد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با احیا در شرایط خاص
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی به دنبال برق گرفتگی و صاعقه زدگی را شرح دهد
2 2. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی طی اقدامات کرونری زیرپوستی را شرح دهد
3 3. علائم و مراقبت های اورژانسی در ایست قلبی مرتبط با تامپوناد و جراحی قلبی را شرح دهد
4
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اقدامات پایه و پیشرفته حفظ حیات در اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. خلاصه ای از مراحل و نحوه انجام BLS در کودکان را بیان نمیاد.
2 2. انواع، موارد استفاده و نحوه باز نمودن راه هوایی ساده و پیشرفته در اطفال را شرح دهد
3 3. انواع، اندیکاسییون و دوز داروهای مورد استفاده در احیای اطفال را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اقدامات پایه و پیشرفته حفظ حیات در اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. موقعیت های خاص در احیای اطفال شامل شوک عفونی، شوک هیپوولمیک و تروما را به تفکیک توضیح دهد.
2 2. موقعیت های خاص در احیای اطفال شامل هیپرتانسیون ریوی، غرق شدگی و مسمومیت ها را به تفکیک توضیح دهد.
3 3. اقدامات بعد از احیای قلبی ریوی را شرح دهد
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اقدامات پایه و پیشرفته حفظ حیات در نوزادان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. خلاصه ای از مراحل و نحوه انجام BLS در نوزادان را بیان نماید.
2 2. انواع، موارد استفاده و نحوه باز نمودن راه هوایی ساده و پیشرفته در نوزادان را شرح دهد
3 3. انواع، اندیکاسییون و دوز داروهای مورد استفاده در احیای نوزادان را توضیح دهد
4 3. لزوم و نحوه انجام پالس اکسی متری را بیان نماید
5 4. مراقبت های درمانی لازم بر اساس مانیتورینگ همودینامیک بیمار را شرح دهد
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مانیتورینگ همودینامیک و تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، علائم و مراقبت های درمانی در اختلالات اسید و باز را شرح دهد
2 2. برگه آزمایش ABG را تفسیر نماید
3 4. مراقبت های درمانی لازم بر اساس مانیتورینگ همودینامیک بیمار را شرح دهد
4
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات شایع آب و الکترولیت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، علائم و مراقبت های درمانی در اختلالات پتاسیم را بیان نماید
2 2. علل، علائم و مراقبت های درمانی در اختلالات سدیم را بیان نماید
3 3. علل، علائم و مراقبت های درمانی در اختلالات کلسیمرا بیان نماید
4
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: تمرین ماساژ قلبی صحیح (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: تمرین باز نمودن راه هوایی پایه و پیشرفته (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: شناخت آریتمی ها و انجام اقدامات مناسب(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: کار با الکتروشوک(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1


رفرنس ها :
کتاب جامع CPR2015 تالیف حامدحسنی نشر جامعه نگر تازه های احیا AHA 2015 ترجمه افسانه ده بزرگی انتشارات آرتین طب کتاب جامع CPR 2015تالیف حامد حسنی