اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سعید مدنی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: جراح عمومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی جراحی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، تستی - تشریحی، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
ارائه گزارش صبحگاهی ، راند و گراند راند آموزشی، کنفرانس و ژورنال کلاب :10درصد
تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار:10درصد
حضور فعال در درمانگاه و بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی):10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز، حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد :10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-کلاسهای روزانه -حضور بر بالین بیمار(