اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد بطحائی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : داخلی جراحی 4(چشم و گوش)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با آناتومي و فيزيولوژي چشم و تستهاي تشخيصي و معاینات فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومي و فيزيولوژي چشم را شرح دهد
2 روشهاي بررسي و شناخت و انجام معاینات فیزیکی در بيمار مبتلا به مشكلات بینائی را شرح دهد
3 تست های تشخیصی مربوط به دستگاه بینائی را تفسیر کند
4 افتالموسکوپی و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آن را شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با بيماريهاي چشم (کره چشم پلک غدد اشکی قرنیه شبکیه) اورژانس های چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، بيماريهاي چشم (کره چشم) را شرح دهد
2 درمان و مراقبت هاي پرستاري بيماريهاي چشم (کره چشم پلک غدد اشکی قرنیه شبکیه) را شرح دهد
3 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري تومورهای چشمی را شرح دهد
4 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري اورژانس های چشم را شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با اختلالات انکساری چشم گلوکوم و کاتاراکت و مراقبت های پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري گلوکوم و کاتاراکت را شرح دهد
2 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري اختلالات انکساری چشم(دوربینی نزدیک بینی و ....) را شرح دهد
3 مراقبت پرستاري از بيماران پس از عمل جراحی گلوکوم و کاتاراکت را شرح دهد
4 مراقبت پرستاري از بيماران داراي لنز داخل چشمی را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با آناتومي و فيزيولوژي گوش و تستهاي تشخيصي و معاینات فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومي و فيزيولوژي گوش راشرح دهد
2 روشهاي بررسي و شناخت و انجام معاینات فیزیکی در بيمار مبتلا به مشكلات شنوائی را شرح دهد
3 تست های تشخیصی مربوط به دستگاه شنوائی را تفسیر کند
4 اتوسکوپی و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آن را شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های گوش خارجی و گوش میانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري بيماريهاي گوش خارجی (زخم خراش) را شرح دهد
2 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري بیماری های گوش داخلی (سندرم منیر و ...) را شرح دهد
3 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي گوش میانی(اوتیت و...) را شرح دهد
4 درمان و مراقبت هاي پرستاري گوش میانی(اوتیت و...) را شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با بیماری های گوش داخلی و انواع ناشنوائی و ماستوئیدیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت پرستاري از بيماران داراي سمعک را شرح دهد
2 مراقبت پرستاري از بيماران پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی را شرح دهد
3 تظاهرات، بررسي و يافته هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي پرستاري انواع ناشنوائی و ماستوئیدیت را شرح دهد
4 برایcase های معرفی شده با بیماری های مختلف سیستم شنوائی فرایند پرستاری تهیه کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنائی با مفهوم معلولیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معلولیت (ژنتیکی ناشی از صوانح)را نام ببرد
2 تفاوت انواع معلولیت (ژنتیکی ناشی از صوانح) راشرح دهد
3 عقب ماندگي به علت عوامل ارثي را توضیح دهد
4 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی را بیان کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنائی با اصول و فلسفه بازتوانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول و فلسفه بازتوانی را تفسیر کند
2 انواع بازتوانی را نام ببرد
3 اصول توانبخشی را شرح دهد
4 تجهیزات و امکانات و کاربرد آنها در رفع مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی را شرح دهد


رفرنس ها :