اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اخوان سپهی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: نفرولوژی کودکان
رتبه دانشگاهی: دانشیار گروه آموزشی : کودکان سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : کودکان( نفرولوژی کودکان
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش


رفرنس ها :