اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اخوان سپهی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: نفرولوژی کودکان
رتبه دانشگاهی: دانشیار گروه آموزشی : کودکان سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : کودکان( نفرولوژی کودکان
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اختلالات آب و الکترولیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس اصول اوليه آب و الكتروليت را بطورجامع بیان گند
2 درپایان تدریس مسائل مربوط به اختلالات آب و الكتروليت را به درستی بیان گند.
3 درپایان تدریس شايع‌ترين علل ايجاد كننده اختلالات آب و الكتروليت در کودکان شامل اسهال واستفراغ– نارسائي كليه – نارسائي قلب – و مشكلات كبدي رابطورخلاصه بیان کند
4 درپایان تدریس علائم و نشانه‌هاي هيپرناترميرا بطورخلاصه بشناسد.
5 درپایان تدریس علائم و نشانه‌هاي هيپوناترمي را بطورخلاصه بشناسد
6 درپایان تدریس علائم و نشانه‌هاي هيپوكالمي را بطورخلاصه بشناسد
7 درپایان تدریس علائم و نشانه‌هاي هيپركالمي را بطورخلاصه بشناسد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اختلالات اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس اصول اوليه اسید و بازوتعادل ان را بطورجامع بیان گند .
2 درپایان تدریس مسائل مربوط به اختلالات اسید و باز را به درستی بیان گند
3 درپایان تدریس شايع‌ترين علل ايجاد كننده اختلالات اسید و باز در کودکان رابطورخلاصه بیان کند.
4 درپایان تدریس علائم باليني و درمان اسيدوز متابوليك را بطورخلاصه بشناسد
5 درپایان تدریس علائم باليني و درمان الکالوزز متابوليك را بطورخلاصه بشناسد
6 درپایان تدریس علائم باليني و درمان درمان اسیدوزتنفسی را بطورخلاصه بشناسد
7 درپایان تدریس علائم باليني و درمان الکالوزتنفسیرا بطورخلاصه بشناسد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: عفونت ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس تعریف عفونت ادراري در كودكان را به طور کامل بداند.
2 درپایان تدریس بررسي اپیدمیولوژی عفونت ادراري در كودكان رابه درستی بداند.
3 درپایان تدریس شايعترين عوامل عفونت ادراري در كودكان را به طورکامل بیان کند.
4 درپایان تدریس راه شناسايي و تشخيص عفونت ادراري در كودكان را به طور خلاصه بیان کند..
5 درپایان تدریس درمان عفونت ادراري در كودكان را به طور کامل بیان کند
6 درپایان تدریس راه پيشگيري از بروز عفونت ادراري در كودكان به طور خلاصه برای والدین بتواند توضیح دهد.
7 درپایان تدریس عوارض عفونت ادراري در كودكان به طور خلاصه بداند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: گلومرولونفریت حاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس تعریف واژه ادم وعلل ایجاد ان را به درستی بداند.
2 درپایان تدریس آزمايشات لازم تشخیص واقدامات اوليه درماني ادم را به طور کامل توضیح دهد.
3 درپایان تدریس براساس شرح حال و معاينه تشخيص هاي افتراقي مناسب ادم رادرست بداند.
4 در كودكي كه با تغيير رنگ ادرار مراجعه كرده است بر اساس شرح حال و معاينه تشخيص هاي افتراقي به طور جامع را بداند.
5 درپایان تدریس تعریف کامل هماچوری وعلل ایجاد ان را بداند
6 درپایان تدریس آزمايشات لازم تشخیص واقدامات اوليه درماني هماچوری را به طور کامل توضیح دهد.
7 . درپایان تدریس براساس شرح حال و معاينه تشخيص هاي افتراقي مناسب هماچوری را به درستی توضیح دهد.
8 درپایان تدریس بر اساس شرح حال ومعاينه در كودك مبتلا ، گلومرولونفريت حاد را تشخيص داده وعلل ایجاد ان را به درستی توضیح دهد .
9 درپایان تدریس آزمايشات لازم برای تشخیص واقدامات اوليه درماني لازم را جهت پايدار شدن بيمار مبتلا به گلومرولونفريت را به طور کامل توضیح دهد .
10 درپایان تدریس براساس شرح حال و معاينه تشخيص هاي افتراقي مناسب گلومرولونفريت را به درستی بداند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: سندرم نفروتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در كودك مبتلا به سندرم نفروتيك , بر اساس شرح حال ومعاينه تشخيص را مطرح نموده و آزمايشات لازم جهت تشخيص را بداند.
2 درپایان تدریس آزمايشات لازم برای تشخیص واقدامات اوليه درماني در كودك مبتلا به سندرم نفروتيك را به طور کامل توضیح دهد.
3 در كودك مبتلا به سندرم نفروتيك , تشخيص هاي افتراقي مناسب جهت تشخيص را بداند.
4 در كودك مبتلا به سندرم نفروتيك , تاييد اصول درمان و پروگنوز را به طور کامل بداند.
5 در كودك مبتلا به سندرم نفروتيك , درموردعوارض بیماری والدين را درست ،راهنمايي كند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: هیپرتانسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف فشار خون بالا را به طور جامع بداند..
2 در كودك مبتلا به فشار خون بالا ، گرفتن شرح حال ومعاينه مناسب وطرز صحیح گرفتن فشار خون را به طور کامل بداند..
3 در كودك مبتلا به فشار خون بالا،تشخيص هاي افتراقي راکامل بداند، بر اساس شرح حال ومعاينه تشخيص مناسب رابه درستی مطرح کند.
4 در كودك مبتلا به فشار خون بالا ،اقدامات مناسب ولازم را جهت كنترل ودرمان بيمار بداند..
5 در كودك مبتلا به به فشار خون بالا , درموردعوارض بیماری والدين را ساده ،راهنمايي كند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: مسائل خاص دستگاه ادراری وتناسلی نوزادان وکودکان با تأکید بر دستگاه تناسلی مبهم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دستگاه ادراری وتناسلی نرمال درنوزادان وکودکان بشناسد .
2 آمبیگوس ژنیتالیا وناهنجاريهاي مادرزادي شايع دستگاه تناسلي و ادراری را به طور جامع بداند.
3 . در كودك مبتلا به شناخت ناهنجاريهاي مادرزادي شايع دستگاه تناسلي و ادراری ، طرز صحیح گرفتن شرح حال ، را بداند.
4 در كودك مبتلا به شناخت ناهنجاريهاي مادرزادي شايع دستگاه تناسلي ا،تشخيص هاي افتراقي راکامل بداند
5 در كودك مبتلا ،اقدامات لازم را جهت كنترل ودرمان بيمار بداند.
6 در كودك مبتلا , درموردعوارض بیماری والدين را ساده ،راهنمايي كند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف بیماری آرتریت روماتوئید را به طور جامع بداند.
2 کرتریاهای تشخیص، آرتریت روماتوئید را بر اساس شرح حال ومعاينه ، به طور کامل بداند.
3 در كودك مبتلا به آرتریت روماتوئید ،اقدامات لازم را جهت كنترل سیربیماری و درمان‌هاي رايج بيمار به درستی مطرح کند .
4 در كودك مبتلا به آرتریت روماتوئید ،تشخيص هاي افتراقي به درستی مطرح کند .
5 در كودك مبتلا , درموردعوارض بیماری کودک و والدين را درست ،راهنمايي كند
6 تعریف بیماری لوپوس را به طور جامع بداند .
7 کرتریاهای تشخیص، لوپوس را بر اساس شرح حال ومعاينه وپاراکلینیک، به طور مبسوط بداند.
8 در كودك مبتلا به لوپوس ،اقدامات لازم را جهت كنترل سیربیماری و درمان‌هاي رايج بيمار به درستی بیان کند .
9 در كودك مبتلا لوپوس ،تشخيص هاي افتراقي رابه درستی مطرح کند .
10 در كودك مبتلا به لوپوس, درموردعوارض بیماری کودک و والدين را ساده ،راهنمايي كند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی
2 تقسیم بندی عفونت‌ها ی دستگاه تنفسی فوقانی کودکان شامل رینیت-فارنژیت -نازفارنژيت- سرماخوردگي –فارنگوتونسيليت- سينوزيت حاد و مزمن را به طورکامل بداند .
3 اپیدمیولوژی وسن شیوع عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی کودکان را جامع بشناسد .
4 در كودك مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی شايع ، طرز صحیح گرفتن شرح حال ، را کامل بداند.
5 علائم شايع عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی را به طور صحیح بداند.
6 علائم عفونت شدیددستگاه تنفسی فوقانی( علائم دیسترس تنفسی) را به طور کامل بداند
7 موارد بستری درعفونت دستگاه تنفسی فوقانی را به طور کامل بیان کند.
8 در عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی ،سیر بيماری را به طورصحیح بشناسد .
9 در كودك مبتلا ،اقدامات لازم را جهت كنترل ودرمان بيمار را به طور جامع بشناسد.
10 عوارض بیماری فارنژيت بصورت آبسه رتروفارنكس – لترال و پري تونسيلار – اوتيت رابه طور کامل بیان کند.
11 در كودك مبتلا , درمورد بیماری والدين را به طورساده،راهنمايي كند.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعريف آناتوميكال دستگاه تنفسی تحتانی کودکان و نيز كوچك بودن راههاي هوائي در كودكان که مي‌تواند منجر به ايجاد مشكل جدي تنفسي شود را جامع بشناسد .
2 تقسیم بندی عفونت‌ها ی دستگاه تنفسی تحتانی کودکان شامل اپیگلوتیت-لارنژیت - تراکئییت -برونشيت- لارنگوتراکئو برونشيو ليت- برونشيو ليت - پنومونی را به طورکامل بداند .
3 اپیدمیولوژی وسن شیوع عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی کودکان را جامع بشناسد .
4 در كودك مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی شايع ، طرز صحیح گرفتن شرح حال ، را کامل بداند.
5 برای تشخيص زودرس ،علائم شايع عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی را به طور صحیح بداند.
6 علائم عفونت شدیددستگاه تنفسی تحتانی ( علائم دیسترس تنفسی) را به طور کامل بداند.
7 موارد بستری درعفونت دستگاه تنفسی تحتانی را به طور کامل بیان کند
8 در عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی ،سیر بيماری را به طورصحیح بشناسد .
9 در كودك مبتلا، ميكروارگانيسم احتمالي مولد ،اقدامات لازم را جهت كنترل ودرمان بيمار ودرمانهاي حمايتي جهت پيشگيري از نارسائي تنفسي را به طور جامع بشناسد.
10 عوارض بیماری فارنژيت بصورت آبسه رتروفارنكس – لترال و پري تونسيلار – اوتيت رابه طور کامل بیان کند.
11 در كودك مبتلا , درمورد بیماری والدين را به طورساده،راهنمايي كند


رفرنس ها :