اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : اشرف خرمی راد آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بهداشت جامعه 1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با درس تاریخچه بهداشت جامعه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به بحث کلاس تاریخچه ای از پیدایش بهداشت را بطور خلاصه بیان کند
2 در پایان تدریس مهمترین اقدام بهداشتی صورت گرفته در دوره قرون وسطی را به درستی بیان کند
3 بعد از ارائه درس مشکلات بهداشتی در قرون مختلف را با تاکید بر عملکرد پرستاری در هر دوره توضیح دهد.
4 با توجه به مطالب تدریس شده حداقل سه مورد از مسئولیت های بهداشت عمومی در قرن بیست و یکم را شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: مفاهیم و تعاریف بهداشت، سلامتی و پیشگیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به مطالب تدریس شده چهار تخصص پرستار بهداشت را بدون کمک از دوستان با هم مقایسه کند
2 در پایان تدریس طیف سلامتی را بدرستی تحلیل کند
3 در پایان جلسه در تعریف ابعاد مختلف سلامتی با علاقه در بحث گروهی مشارکت کند
4 بعد از ارائه درس در مورد جامع ترین و سطحی ترین الگوی های سلامتی به درستی تجزیه و تحلیل کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: ادامه مفاهیم و تعاریف بهداشت، سلامتی و پیشگیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بعد از ارائه درس تفاوتهای پرستار بهداشت را با پرستار بالینی حداقل در 4 مورد بیان کند
2 با توجه به مطالب تدریس شده4 تخصص پرستار بهداشت جامعه را با تاکید بر نقطه تمایز هریک مقایسه کند
3 با بحث و تبادل نظر در کلاس در یک مثال فرضی سطح پیشگیری را بطورصحیح مشخص کند.
4 با توجه به مطالب تدریس شده نقش پرستار در تیم بهداشتی را بطور مبسوط تجزیه و تحلیل کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: عوامل موثر بر سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس عوامل موثر بر سلامتی را بدرستی فهرست کند
2 بعد از ارائه درس تاثیر فرهنگ بر عملکرد پرستاری را در چند سطرو بدون راهنمایی تجزیه و تحلیل کند
3 با بحث و تبادل نظر در کلاس مسائل مرتبط به مراجعه گروه اقلیت و کاربرد عملکردهای بهداشتی فرهنگی را بطور خلاصه تحلیل کند
4 به منظور ارتقا سلامت، مداخلات پرستاری متناسب با فرهنگ را برای مددجوی فرضی با کمک گروه دوستان برنامه ریزی کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ادامه عوامل موثر بر سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به همراه دوستان نقش پرستار بهداشت را به عنوان حامی مراقبت های پرستاری متناسب با فرهنگ بطور دقیق تجزیه و تحلیل کند
2 با توجه به مطالب تدریس شده موانع عمده کسب مقبولیت فرهنگی رامتناسب با شهر قم توضیح دهد
3 در پایان تدریس مقبولیت فرهنگی را با ذکر اجزا بدون راهنمایی توضیح دهد
4 بعد از ارائه درس مهمترین عوامل در ارزیابی فرهنگی را بطور خلاصه توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: مشکلات بهداشتی عمده جوامع مهاجرات، فقر، بی سوادی و..
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم مهاجرت را با ذکر مثال بدون استفاده از کتاب توضیح دهد
2 در پایان تدریس درباره مشکلات بهداشتی ناشی از مهاجرت بدون کمک دوستان بحث کند
3 با کمک مطالب مطرح شده درکلاس، فقر را در قالب رسم چرخه فقر، با بحث و تبادل نظر در کلاس تجزیه و تحلیل کند
4 در پایان تدریس عواملی که مساله فقر را تحت تاثیر قرار می دهد بطور خلاصه توصیف کند
5 در پایان تدریس اثرات فقر را بر روی سلامت و رفاه افراد، خانواده ها و جوامع را مفصلا مورد بحث قرار دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: ادامه مشکلات بهداشتی عمده جوامع مهاجرات، فقر، بی سوادی و..
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مفهوم بی خانمانی را از زوایای مختلف به درستی تجزیه و تحلیل کند
2 بعد از ارائه درس در باره گروههای آسیب پذیر در بی خانمانی متعهدانه بحث کند
3 با توجه به مطالب تدریس شده در باره مداخلات پرستاران در مورد افراد بی خانمان با علاقه بحث کند
4 با بحث و تبادل نظر در کلاس اثرات بی خانمانی بر روی سلامت جوامع و افراد تحلیل کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: فرایند پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بعد از ارائه درس مراحل فرایند پرستاری را در بهداشت جامعه با رعایت ترتیب توضیح دهد
2 در پایان تدریس نقش پرستار بهداشت جامعه را در بررسی یک جامعه بیان کند
3 با توجه به مطالب تدریس شده انواع منابع و روشهای جمع آوری اطلاعات را توضیح دهد
4 با بحث و تبادل نظر در کلاس اقدامات انجام شده در مرحله برنامه ریزی را بطور خلاصه و بدون کمک توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: PHC مراقبت های اولیه بهداشتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس منظور از مراقبتهای بهداشتی اولیه را به درستی بیان کند
2 در پایان تدریس هدف بهداشت برای همه تا سال 2010 بطور خلاصه بیان کند
3 با توجه به مطالب تدریس شده خدمات مراقبتی PHC را با ذکر بیماریهای هدف نام ببرید
4 در پایان تدریس اصول PHC را بیان کند
5 با بحث و تبادل نظر در کلاس الویت های بهداشت برای همه را در قرن بیست و یکم بطور صحیح تعیین کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: سیستم شبکه بهداشت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با بحث و تبادل نظر در کلاس منظور از سیستم شبکه خدمات رسانی و فلسفه وجودی آن را بیان کند
2 بعد از ارائه درس سطوح مختلف سیستم شبکه را با رسم نمودار نشان دهد
3 بعد از ارائه درس وظایف خانه بهداشت را نام ببرد
4 با توجه به مطالب تدریس شده ویزگی های بهورز و اعضای حاضر در مرکز بهداشتی روستایی را بیان کند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: نظام و سازمانهای عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش دولتها را در سیاستگذاری بعد از ارائه درس های بهداشتی شرح دهد
2 در پایان تدریس معاونت عمومی را بطور خلاصه شرح دهد
3 با توجه به مطالب تدریس شده نوع نظام عرضه خدمات را در ایران تشخیص و توضیح دهد
4 در پایان تدریس وظایف و مسئولیتهای سازمان نامبرده توسط مدرس را بیان کند
5 با بحث و تبادل نظر در کلاس سازمانهای ارائه کننده خدمات بهداشتی در ایران را با ذکر فلسفه وجودی آنها بیان کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: گروههای آسیب پذیر فقر و بی سوادی و تاثیر آن بر بهداشت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به مطالب تدریس شده منظور از گروه های آسیب پذیر در جمعیتها را بیان کند
2 بعد از ارائه درس اثرات عمومی افزایش جمعیت را خلاصه شرح دهد
3 با بحث و تبادل نظر در کلاس اثرات فردی ناشی از ازدیاد جمعیت را شرح دهد
4 در پایان تدریس انواع سیاستهای پیش رو در مقابل ازدیاد جمعیت را مبسوط تحلیل کند
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: جمعیت و تنظیم خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به مطالب تدریس شده عوارض و پیامدهای حاملگی و زایمان را توضیح دهد
2 بعد از ارائه درس عواقب و عوارض حاملگی با فاصله گذاری کوتاه را شرح دهد
3 با بحث و تبادل نظر در کلاس عوارض فاصله گذاری کوتاه را بر جنین و کودک قبلی تحلیل کند
4 در پایان تدریس ویژگی های یک مشاور تنظیم خانواده را مبسوط توضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آموزش بهداشت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس هدف و اهمیت آموزش بهداشت را شرح دهد
2 با توجه به مطالب تدریس شده مدلهای مختلف آموزش بهداشت را شرح دهد
3 بعد از ارائه درس مناسب ترین روش را در یک جامعه خاص با ذکر ویژگی های آن تعیین کند
4 با بحث و تبادل نظر در کلاس روشهای آموزش انفرادی ، گروهی و همگانی را با رسم نمودار نشان دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: بهداشت مدارس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس استانداردهای حرفه ای مورد انتظار از پرستاران مدارس را شرح دهد
2 با توجه به مطالب تدریس شده انواع مختلف خدمات بهداشت مدارس را شرح دهد
3 بعد از ارائه درس مراقبت های پرستاری مدارس را در سه سطح پیشگیری تجزیه و تحلیل کند
4 با بحث و تبادل نظر در کلاس چشم انداز پرستاری مدارس را تفسیر کند
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: واکسیناسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس هدف و اهمیت واکسیناسیون را شرح دهد
2 با توجه به مطالب تدریس شده انواع واکسن و نکات مورد توجه در مورد هر یک را بیان کند
3 بعد از ارائه درس موانع مصرف واکسن ها را به درستی تعیین کند
4 با بحث و تبادل نظر در کلاس موارد ویژه واکسن ها


رفرنس ها :