اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تعریف کردن و آشنایی با حفاظت و ایمنی و بهداشت، خطر و ریسک ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند در انتهای تدریس ایمنی، بهداشت و مفاهیم وابسته را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی به درستی فرایند ارزیابی ریسک را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی به درستی فرایند ارزشیابی ریسک را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی انواع مختلف ریسکهای ایمنی و بهداشتی موجود در آزمایشگاه را بیان نماید
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با طبقه بندی عوامل عفونت زا، هودها و اطاقک های ایمنی بیولوژیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی سطوح چهارگانه ایمنی زیستی را همراه با مثال شرح دهد.
2 دانشجو باید انواع سه گانه هودهای بیولوژیک و کاربرد و نحوه عملکرد آنها را شرح دهد.
3 بایستی شرایط اطاقک ایمنی زیستی و واقع کاربرد آن را بیان نماید.
4 دانشجو باید انواع عوامل عفونت زا را ذکر کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مقررات حفاظتی در آزمایشگاه، کمیته ایمنی در بیمارستان، دستورالعملهای اجرایی، مسئولیت کارفرما در در مقابل پرسنل و جامعه، آموزش صحیح کار با سرنگ و سوزن و اشیا برنده و نحوه دفع مواد زائد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی ایین نامه و مقررات ملی و بین المللی در زمینه ایمنی ازمایشگها را بشناسد.
2 دانشجو بایستی ترکیب اعضا کمیته ایمنی در بیمارستان و یا آزمایشگاه، و وظایف آن را بیان کند.
3 دانشجو با دستورالعملهای اجرایی استاندارد و منابع آن، GMP و تکنیکهای آن، آشنا میگردد.
4 مسئولیت کارفرما در در مقابل پرسنل و جامعه را شرح میدهد.
5 دانشجو با نحوه صحیح کار با وسایل برنده و نوک تیز همچون سوزن آشنا میگردد.
6 دانشجو قادر خواهد بود اصول دفع مواد زائد و روشهای سترون کردن و از بین بردن آنها را شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مقررات کار در آزمایشگاه های میکروبیولوژی، اصول ایمنی ساختمان آزمایشگاه، اصول حمل و نقل بسته های حوادی مواد پاتولوژیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با مقررات و دستورالعملهای اجرایی استاندارد کار در ازمایشگاه های سطح 1 اشنا میگردد.
2 دانشجو با مقررات و دستورالعملهای اجرایی استاندارد کار در ازمایشگاه های سطح 2 اشنا میگردد.
3 دانشجو با مقررات و دستورالعملهای اجرایی استاندارد کار در ازمایشگاه های سطح 2 اشنا میشود.
4 دانشجو باید اصول ایمنی در ساختمان آزمایشگاه را بیان کند.
5 دانشجو با اصول حمل و نقل و ارسال بسته های حاوی مواد پاتولوژیک آشنا میگردد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: بیان طریقه نگداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه، علائم اختصاری، هشدارهای ایمنی R , S
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با تقسیم بندی مواد شیمیایی خطرناک آشنا می شود.
2 دانشجو با برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) آشنا میگردد.
3 دانشجو بایستی مواد ناسازگار را بشناسد.
4 علائم اختصاری مواد شیمیایی را بشناسد.
5 تفاوت هشدارهای ایمنی R و S را بیان نماید.
6 نحوه واکنش در برابر حوادث شیمیایی را بداند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آزمون میان ترم- آشنایی با ایمنی مواد رادیو اکتیو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در انتهای تدریس باید انواع اشعه های خطرناک را بشناسد.
2 اثرات مواد رادیواکتیو بر بدن انسان را برشمارد.
3 با اصول ایمنی در برابر پرتوها و مواد راکتیو آشنا شود.
4 قوانین و استانداردهای مرتبط با پرتوها و ایمنی مواد رادیواکتیو را برشمارد.
5 دانشجو بایستی حدود مجاز پرتوگیری را بیان کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی ایمنی حریق و روشهای مقابله با حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت ایمنی حریق و خسارات ناشی از آنرا شرح دهد.
2 مفاهیم مهم در شیمی حریق (تعریف حریق، نقطه اشتعال، نقطه آتش گیری) را توضیح دهد.
3 عوامل مؤثر بر گسترش حریق را بیان کند.
4 اصول پیشگیری از حریق را شرح دهد.
5 انواع تجهیزات اعلام و اطفا دستی حریق را بشناسد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ایمنی برق و راه های مقابله با خطرات برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در انتهای تدریس دانشجو با اهمیت ایمنی برق و پیامدهای حاصل از آن آشنا میگردد.
2 دانشجو بایستی انواع الکتریسیته و ویژگی های هر یک را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی مفاهیم اصلی در ایمنی برق را به درستی تعریف نماید.
4 دانشجو بایستی انواع خطرات ناشی از برق را توضیح دهد.
5 دانشجو بایستی انواع وسایل حفاظتی برق را همراه با بیان عملکردشان ذکر کند.
6 دانشجو با راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از برق آشنا می شود.


رفرنس ها :