اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : شیما محمدیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: زنان و زایمان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : زنان و زایمان سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی زنان و زایمان
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال در کشیک ها با تأیید آموزش30:30درصد
حضور فعال در درمانگاه و بخش:20درصد
حضور فعال در گزارش صبحگاهی،کنفرانس،راند و گراند راند آموزشی:20درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:10درصد
شرکت فعال در پرسش و پاسخ در طول دوره:10درصد
امتحان پایان ترم:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ کلاسهای روزانه حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی) چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های بالینی و ارتباطی آموزش گرفتن زایمان و اپیزیوتومیاستاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال دربخش و درمانگاه - شرکت فعال در کشیک ها - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش بالینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری بیمار را انجام دهد.
2 Order نویسی صحیح را انجام دهد.
3 معاینه فیزیکی وازینال را به طور صحیح انجام دهد.
4 درمان های رایج خونریزی واقدامات لازم در اورژانس و برخورد با آن را اجرا نماید.
5 نحوه برخورد صحیح و مهارت های ارتباطی با بیمار و همراهان بیمار را اجرا نماید.
6 نحوه برخورد صحیح و مهارت های ارتباطی با پرسنل را اجرا نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه آموزش در درمانگاه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرح حال گیری صحیح را از بیمار سرپایی بگیرد.
2 اقدامات تشخیصی در برخورد با بیماری های مختلف را انجام دهد.
3 تشخیص علائم فیبرم رحمی معاینه بالینی و اقدامات درمانی آن را انجام دهد.
4 نحوه برخورد صحیح با حامله ومحاسبه EDC را اجرا نماید.
5 NST reactive را از nonreactive شناسایی نماید.
6 تست های تشخیصی سلامت جنین را درخواست نماید.
7 نحوه برخورد و مهارت های ارتباطی بالینی را به طور صحیح با بیماران انجام دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه واژینال و سمع قلب جنین را در بیمار حامله انجام دهد..
2 اقدامات اولیه در برخورد با بیمار حامله با درد زایمانی را انجام دهد.
3 در بیماران با پارگی کیسه امنیوتیک در سنین مختلف حاملگی دستورات لازم را درخواست نماید..
4 نحوه برخورد و انجام اقدامات با افت قلب جنین و تفسیر NST را انجام دهد.
5 معاینه لئوپولد از روی شکم را به طور صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با نحوه صحیح استریلیزاسیون اتاق عمل آشنا شده و انجام دهد.
2 سوچور زدن صحیح را انجام دهد.
3 روش هاس صحیح پانسمان زخم را بر حسب نیاز انجام دهد.
4 با وسایل جراحی در اتاق عمل آشنا شده و در عمل بیمار از آنها تحت نظارت استاد استفاده نماید.


رفرنس ها :
دنفورث