اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : مدیریت صنعتی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.75 تعداد جلسه 6
تعداد ساعات : 12
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:65درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، و پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس - رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال در پرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی- پروژه کلاسی- شرکت در جلسات آزمون
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با سازماندهی و تقسیم کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مفهوم سازماندهی را به درستی شرح دهد.
2 دانشجو باید بتواند روشهای مختلف سازماندهی و تقسیم کار را تمیز دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند روشها و ابزارهای سنجش سازماندهی کار را نام ببرد.
4 دانشجو باید بتواند به درستی انواع سلسله مراتب سازمانی را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ساختار سازمانی، اجزا و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ساختار سازمانی را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو باید اجزا مختلف ساختار سازمانی را همراه با تفاوتهایشان شرح دهد.
3 دانشجو باید انواع ساختارهای سازمانی را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی بتواند نقش ساختار سازمانی در ارتقا ایمنی و بهداشت را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل، پایش و ممیزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی تفاوت میان کنترل، پایش و ممیزی را توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند اصول کنترل و پایش را توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی انواع کنترل، پایش و ممیزی را بیان کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: پایش میزان فراگیری دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند به درستی فعالیتهای اصلی مدیریت را توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند به درستی تفکر سیستمی را شرح دهد.
3 دانشجو باید قادر باشد به درستی تفاوت انواع چهارچوب های سازمانی را شرح دهد.
4 دانشجو باید بتواند به درستی اجزا ساختار سازمانی را شرح دهد.
5 دانشجو باید بتواند به درستی جایگاه ساختار سازمانی در ایمنی و بهداشت شغلی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با کلیات OHSAS18000
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی لزوم اجرای OHSAS را بیان کند.
2 دانشجو بایستی اصول OHSAS را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی کاربرد OHSAS در صنعت را بیان نماید.
4 دانشجو بایستی اصول مدیریت تغییر و جایگاه آن در ایمنی را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی مهندسی مجدد و مدیریت تغییر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید مدیریت تغییر را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی مراحل مدیریت تغییر را به درستی نام ببرد.
3
4 دانشجو بایستی ارتباط میان مهندسی مجدد و مدیریت تغییر را به درستی شرح دهد.
5 دانشجو باید بتواند رویکردهای جهت تغییرات کوچک در سازمان را شرح دهد.


رفرنس ها :
1- سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، دکتر ایرانی نژاد پاریزی 2- مدیریت رفتار سازمان، استیفن رابینز 3- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، پیرس و رابینسون