اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار 2
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
گزارش دهی:20درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی عینی با مفاهیم شیمی حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت تبدیل مواد سوختنی به بخار را جهت ایجاد حریق را دیده و تحلیل نماید.
2 تاثیر اتمیزه کردن(تبدیل پودر کردن) مایعات سوختی بر رسیدن به نقطه شعله زنی را دیده و تحلیل نماید.
3 تاثیر جرقه الکتریکی در ایجاد حریق را دیده و تحلیل کند.
4 تاثیر ولتاژهای پایین در ایجاد حریق را دیده و اثرات آنرا تحلیل نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی عینی با مفاهیم شیمی حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاثیر واکنش های خود به خودی در ایجاد حریق را مشاهده کرده و نحوه عملکرد آنرا شرح دهد.
2 اهمیت مخلوط مناسب هوا- سوخت را با مشاهده درک نماید.
3 مفاهیم نقاط اشتعال، احتراق، LEL و UEL را بوط عینی دریافت کرده و تفاوتهای آنها را توضیح دهد.
4 تفاوت میان نحوه اطفا حریق از طریق حذف هر یک از اجزا چهار ضلعی حریق را مشاهده و سپس بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی عملی با سامانه های خودکاراعلام حریق-آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزا سامانه خودکار اعلام حریق را شناسایی نماید.
2 نحوه عملکرد آشکارسازهای دودیاب را نشان دهد.
3 نحوه عملکرد آشکارسازهای حرارت یاب را نشان دهد.
4 آزمون میان ترم
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی عملی با سامانه های خودکاراعلام حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه عملکرد آشکارسازهای مختلف گازی را نشان دهد.
2 نحوه واکنش به آلارم های اعلام حریق را دریابد و در تابلو اعلام حریق بطور عملی نشان دهد.
3 نحوه اعلام دستی اعلام حریق در تابلو اعلام حریق بطور عملی نشان دهد.
4 نحوه اعلام خودکار اعلام حریق در تابلو اعلام حریق بطور عملی نشان دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی عملی با خاموش کننده های دستی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بطور عملی با ویژگی های ظاهری خاموش کننده های دستی حریق همچون دی اکسیدکربن و پودروگاز آشنا گردد.
2 نحوه استفاده از انواع کپسولهای اطفا حریق دستی را بطور عملی بشناسد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی عملی با خاموش کننده های دستی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی با تهیه فرمی شرایط کپسولهای اطفا حریق دستی موجود در دانشکده بهداشت را بلحاظ مناسب بودن محل نصب، تاریخ شارژ و شرایط ظاهری آنها بررسی کند.
2 نقشه جانمایی کپسولهای اطفا حریق دستی نصب شده در دانشکده بهداشت را رسم نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی عملی با سامانه های خودکار اطفاء حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزا مختلف سرپرینکلر را دیده و آنها را شناسایی نماید.
2 بطور عملی با نحوه عملکرد اسپرینکلر اشنا شود.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی عملی با سامانه های خودکار اطفاء حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء سامانه های خودکار اطفاء حریق همچون co2 را مشاهده و شناسایی نماید
2 بطور عملی با نحوه عملکرد تجهیزات خودکار اطفا حریق همچون co2 اشنا شود.


رفرنس ها :