اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : مهارت پرستاری
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
آراستگی ظاهر، رفتار و انتقاد پذیری:5درصد
وقت شناسی:10درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
مهارت در برقراری ارتباط با مددجویان و تیم درمان:5درصد
صرفه جویی و نگهداری وسایل، کنترل عفونت و موارد ایمنی:5درصد
فعالیت بالینی:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی نمایش عملی بحث گروهی پرسش و پاسخ انجام مهارت های بالینی تحت نظارت مربی Role Playاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در تمامی جلسات و طبق زمان تعیین شده، رعایت مقررات کارآموزی و بخش، برقراری ارتباط مناسب با مددجو و تیم درمان، رعایت اصول مراقبت از بیمار، انجام پروسیجرهای بالینی تحت نظارت مربی، ارائه کنفرانس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیمارستان، بخش، تجهیزات موجود در بخش، پرونده و کاردکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- واحدهای اصلی بیمارستان را به صورت کامل و بدون کمک مربی نام ببرد.
2 2- شماره اتاق و تختهای بیماران تحت مراقبت خود را به طور صحیح و بدون کمک دیگران بازگو کند.
3 3- مکان وسایل و تجهیزات بخش را به طور کامل و بدون کمک مربی بازگو کند.
4 4- با مسئول و پرسنل بخش، مدجو و همراهان بطور صحیح و مناسب ارتباط برقرار کند.
5 5- علاقمندی و اشتیاق خود را در انجام امور محوله نشان دهد.
6 6- حداقل گزارش یک بیمار بستری با مطالعه دقیق پرونده و کاردکس وی ارائه نماید.
7
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با روشهای حفاظت فردی، احتیاطات ایمنی و کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- نسبت به شستن دستها و روشهای حفاظت فردی به طور صحیح بدون کمک مربی اقدام نماید.
2 2- شستن دستها را با روش صحیح قبل و بعد از انجام هر پروسیجر بدون کمک مربی انجام دهد.
3 3- وسایل آلوده و نوک تیز را به صورت صحیح و بدون کمک مربی دفع نماید.
4 4- تفکیک زباله عفونی از غیر عفونی راکاملامستقل بطور صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با اندازه گیری علائم حیاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- محدوده طبیعی علائم حیاطی را بیان نماید.
2 2- حداقل 5 مورد علائم حیاتی را به درستی اندازه گیری نماید.
3 3- چارت مربوط به اندازه گیری علائم حیاتی را به صورت صحیح با کمک مربی تکمیل کند.
4 4- حداقل سه مرتبه موارد غیر طبیعی علائم حیاتی را بدرستی گزارش نماید.
5 5- اقدامات مناسب را برای کنترل علائم حیاتی درموارد غیر طبیعی بعد از اجرای مربی با ذکر دلیل انجام میدهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با مراقبت قبل و بعد از عمل، پذیرش، ترخیص و انتقال (به خصوص اتاق عمل)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- بیمار را با نظارت مربی با ر عایت اصول صحیح برای عمل آماده کند.
2 2- مراقبتهای بعد از اتاق عمل را بعد از اجرای مربی بدرستی انجام دهد.
3 3-احتیاطات مربوط به ایمنی مددجو را (نرده کنار تخت، ویلچیر...)بعد از عمل بطور صحیح و بدون کمک مربی انجام دهد.
4 4- آموزشهای قبل و بعد از عمل را با علاقه و به طور صحی به بیمار ارائه دهد.
5 5- حداقل سه مورد بیمار را به طور صحیح به اتاق عمل تحویل داده و از اتاق عمل تحویل بگیرد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با نحوه جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی و تفسیر یافته های آزمایشگاهی روتین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- حداقل یک مرتبه در جمع آوری نمونه خون، ادرار و مدفوع مشارکت می نماید.
2 2- یافته های آزمایشگاهی را % 90 صحت و با کمک مربی تفسیر میکند.
3 3- موارد غیر طبیعی آزمایشات معمول بیمار را به طور کامل و بدون کمک مربی شرح میدهد.
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با مراقبت از زخم و پانسمان و پیشگیری از عوارض بی حرکتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- حداقل سه مورد مراقبت از زخم وپانسمان را با رعایت اصول صحیح و با کمک مربی انجام دهد.
2 2- پانسمان بیمار را با روش صحیح و اصولی با کمک مربی تعویض نماید
3 3- قبل از تعویض پانسمان با بیمار به صورت صحیح و بدون کمک مربی ارتباط برقرار کند
4 4- ست پانسمان را بعد از استفاده به صورت صحیح و بطور مستقل پگ نموده و برای مرکز استریل ارسال نماید.
5 5- بیمار بی حرکتی را به تغیر وضعیت در محدوده حرکتی تشویق نماید.
6 6- تمرینات تنفسی را برای بیمار بی حرکت اجرا می نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با نیازهای دفع مدفوع و ادرار بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- نیازهای دفع مدفوع از راه طبیعی را بدون خطا و بدون کمک مربی انجام دهد .
2 2- آموزشهای لازم را در مورد ملین ، مسهل، و داروی ضد اسهال را بدون کمک مربی به صورت صحیح به بیمار ارائه دهد.
3 3- اقدامات پرستاری را به نحو صحیح با نظارت مربی در برقراری دفع طبیعی انجام دهد.
4 4- اقدامات پرستاری در بی اختیاری و احتباس ادرار را بعد از اجرای مربی به طور صحیح انجام دهد.
5 5- حداقل در اجرای یک مورد سونداژ مثانه همکاری نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با روشهای مختلف دارو درمانی و اکسیژن تراپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- حداقل 5 مورد محاسبه صحیح دوز دارویی را انجام داده و دستورات دارویی را به روشهای مختلف( خوراکی، موضعی، استنشاقی، تزریقی) با کمک مربی اجرا نماید.
2 2- در آماده کردن داروها با دقت بدون نظارت مربی عمل کند
3 3- در دادن داروها شرایط استریل را بدرستی رعایت کند
4 4- عوارض جانبی داروها را در بیمار به طور کامل بدون کمک مربی کنترل کند
5 5- لزوم استفاده از انواع سیستم های اکسیژن درمانی را شرح دهد.
6 6- حداقل یک مورد به طور صحیح و بر اساس شرایط بیمار از وسایل اکسیزن درمانی استفاده نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با درمان داخل وریدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- مقدار سرم در یک شیفت و تعداد قطرات آن را را بدون کمک مربی حداقل برای 3 بیمار محاسبه کند.
2 2- سرعت انفوزیون مایعات وریدی را حداقل برای 3 بیمار بدون کمک مربی کنترل کند.
3 3- حداقل 3 مورد میکروست را بدون کمک مربی به طور صحیح آماده نماید.
4 4- اقدامات لازم را برای پیشگیری از فلبیت بدرستی بدون کمک مربی انجام دهد.
5 5- حداقل یک مورد مسیر وریدی برقرار نماید.


رفرنس ها :
موسوی، ملیحه سادات.، عالیخانی، مریم. روش های پرستاری بالینی. تهرات:انتشارات شهرآب،1393 تایلور، اصول پرستاری تیلور، ترجمه افسانه افتخاری منش و همکاران. جلد 2-1 تهران: نشر بشری، 1387 نوبهار، منیره. اصول و فنون پرستاری، تهران: نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1386 پوتر و پری،اصول و فنون پرستاری، ترجمه صدیقه سالمی و طاهره نجفی، ویرایش ششم، تهران: نشر سالمی، 1386