اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اورژانس بیمارستانی-داخلی
نوع درس: کارآموزی در عرصه تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 18 روز
تعداد ساعات : 102
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
آراستگی ظاهر، رفتار و انتقاد پذیری:5درصد
وقت شناسی:10درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
مهارت در برقراری ارتباط با مددجویان و تیم درمان:5درصد
صرفه جویی و نگهداری وسایل، کنترل عفونت و موارد ایمنی:5درصد
فعالیت بالینی:60درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، نمایش عملی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، انجام امور بالینی، Case study استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در تمامی جلسات و طبق زمان تعیین شده، رعایت مقررات کارآموزی و بخش، برقراری ارتباط مناسب با مددجو و تیم درمان، رعایت اصول مراقبت از بیمار، ارائه روزانه یک مورد Case study انجام پروسیجرهای بالینی تحت نظارت مربی، ارائه کنفرانس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: با ستگاه ها، تجهیزات موجود در بخش و اقدامات پاراکلینیک آشنا گردد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را به طور کامل توضیح دهد.
2 2. نحوه کار با پمپ انفوزیون را به طور کامل توضیح داده و حداقل یک مورد انفوزیون دارویی برقرار سازد.
3 3. نحوه انجام و تفسیر حداقل دو مورد اکوکاردیوگرافی را شرح دهد.
4 4. نحوه انجام و مراقبت های مربوط به اسکن هسته ای را شرح دهد.
5 5. نحوه انجام و مراقبت های مربوط به آنژیوگرافی عروق کرونر را شرح دهد.
6 6. حداقل یک مرتبه دستگاه ونتیلاتور را تنظیم نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: شناخت ریتم ها و دیس ریتمی های سینوسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مشخصات ریتم های سینوسی را شرح دهد.
2 2. مشخصات دیس ریتمی های سینوسی را شرح دهد.
3 3. تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در ECG بیمار مبتلا به دیس ریتمی سینوسی مشخص نماید.
4 4. بیمار مبتلا به دیس ریتمی های سینوسی را شناسایی نماید.
5 5. مراقبت و درمان های مربوط به دیس ریتمی های سینوسی را اجرا نماید.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: شناخت دیس ریتمی های دهلیزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1.علل، علائم و مشخصات دیس ریتمی های دهلیزی را شرح دهد.
2 2. بیمار مبتلا به دیس ریتمی های دهلیزی را شناسایی نموده و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در ECG وی مشخص نماید.
3 3. مراقبت و درمان های مربوط به دیس ریتمی های دهلیزی را اجرا نماید.
4 4. به طور صحیح و در مواقع لزوم از دستگاه الکتروشوک در درمان دیس ریتمی های دهلیزی استفاده نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: شناخت دیس ریتمی های بطنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1.علل، علائم و مشخصات دیس ریتمی های بطنی را شرح دهد.
2 2. بیمار مبتلا به دیس ریتمی های بطنی را شناسایی نموده و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در ECG وی مشخص نماید.
3 3. مراقبت و درمان های مربوط به دیس ریتمی های بطنی را اجرا نماید.
4 4. به طور صحیح و در مواقع لزوم از دستگاه الکتروشوک در درمان دیس ریتمی های بطنی استفاده نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: شناخت دیس ریتمی های جانکشنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مشخصات دیس ریتمی های جانکشنال را شرح دهد.
2 2. بیمار مبتلا به دیس ریتمی های جانکشنال را شناسایی نموده و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در ECG وی مشخص نماید.
3 3. مراقبت و درمان های مربوط به دیس ریتمی های جانکشنال را اجرا نماید.
4 4. به طور صحیح و در مواقع لزوم از دستگاه الکتروشوک در درمان دیس ریتمی های جانکشنال استفاده نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: شناخت انواع بلوک قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مشخصات انواع بلوک قلبی را شرح دهد.
2 2. بیمار مبتلا به انواع بلوک قلبی را شناسایی نموده و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در ECG وی مشخص نماید.
3 3. مراقبت و درمان های مربوط به بلوک های قلبی را اجرا نماید.
4 5. به طور صحیح و مناسب از پیس میکر استفاده و آن را تنظیم نماید.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سندرم کرونری حاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، عوامل موثر، علائم و راه های پیشگیری از ابتلا به سندرم کرونری حاد را بیان نماید.
2 2. مراقبت های مربوط به بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری را اجرا نماید.
3 3. تغییرات الکتروکاردیوگرافی مربوط به سندرم حاد کرونری را بیان نموده و حداقل در دو بیمار نشان دهد.
4 4. تغییرات آزمایشگاهی و پاراکلینیک با ذکر علت مربوط به بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری را بیان نماید.
5 5. آموزش های لازم در ارتباط با رعایت رژیم غذایی، فعالیت و مصرف دارو به بیمار قلبی ارائه دهد.
6 6. آموزش های لازم در ارتباط با مراقبت های قبل و بعد از آنژیوگرافی به بیمار کاندید این پروسیجر ارائه دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با آمبولی ریه، DVT، تامپوناد قلبی، آنوریسم و انسداد حادشریانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، عوامل موثر و علائم بیماری آمبولی ریه و DVT، تامپوناد قلبی، آنوریسم و انسداد حاد شریانی را بیان نماید.
2 2. تغییرات الکتروکاردیوگرافیک در تامپوناد قلبی و آنوریسم را بیان نموده و حداقل در یک بیمارشناسایی نماید.
3 3. حداقل یک مورد آموزش در ارتباط با مصرف دارو، فعالیت و روش های درمانی به بیمار مبتلا به آمبولی ریه ،DVT ،آنوریسم، انسداد شریانی یا تامپوناد قلبی ارائه دهد.
4 4. در مراقبت از بیمار مبتلا به آمبولی ریه ،DVT، تامپوناد قلبی، انسداد شریانی و آنوریسم همکاری نماید.
5 5. نحوه انجام پروسیج پریکاردیوسنتز و پریکاردیوتومی را بیان نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با بحران هیپرتانسیون، نارسایی حاد قلبی، ادم حاد ریه و شوک کاردیوژنیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، عوامل موثر و علائم بیماری هیپرتانسیون، نارسایی حاد قلبی، ادم حاد ریه و شوک کاردیوژنیک را بیان نماید.
2 2. حداقل یک مورد آموزش در ارتباط با مصرف دارو، فعالیت و روش های درمانی به بیمار مبتلا به هیپرتانسیون، نارسایی حاد قلبی، ادم حاد ریه و شوک کاردیوژنیک ارائه دهد.
3 3. در مراقبت از بیمار مبتلا به نارسایی حاد قلبی، ادم حاد ریه و شوک کاردیوژنیک همکاری نماید.
4 4. حداقل دو مورد مراقبت از بیمار مبتلا بههیپرتانسیون به عمل آورد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس های تنفسی(دیس پنه، COPD، پنومونی، ARDS، پنوموتوراکس و آسم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، علائم، راه های پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به اورژانس های تنفسی را شرح دهد.
2 2. حداقل دو مورد مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری اورژانسی تنفسی به عمل آورد.
3 3. در درمان حداقل دو مورد بیمار مبتلا به بیماری اورژانسی تنفسی مشارکت داشته باشد.
4 4.حداقل دو مورد آموزش های لازم را به بیمار مبتلا به بیماری اورژانسی تنفسی ارائه نماید.
5 5. حداقل یک مورد عکس رادیوگرافی قفسه سینه را به طور صحیح تفسیر نماید.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: تهیه و تفسیر آزمایش ABG
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. تست آلن را به درستی اجرا نماید.
2 2. حداقل دو مورد نمونه ABG از بیمار تهیه نماید.
3 3. حداقل دو گزارش ABG را به درستی تفسیر نماید.
4 4. حداقل از دو بیمار مبتلا به اختلال در گاز خون شریانی مراقبت نماید.
5 5. علل، علائم، درمان و مراقبت های مربوط به اسیدوز و آلکالوز تنفسی و متابولیک را شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های مختلف تهویه و کنترل راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع روش های برقراری راه هوایی مصنوعی را نام ببرد.
2 2. در برقراری راه هوایی حداقل دو بیمار همکاری نماید.
3 3. از انواع روش های اکسیژن درمانی با توجه به شرایط بیمار استفاده نماید.
4 4. یک مورد دستگاه ونتیلاتور را برای بیمار ست نماید.
5 5. بر اساس علائم بالینی و نتیجه آزمایش ABG یک مورد تنظیمات دستگاه ونتیلاتور را اصلاح نماید.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: شناخت انواع سطوح هشیاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. سطح هشیاری بیمار را بر اساس مقیاس GCS تعیین نماید.
2 2. سطح هشیاری بیمار را بر اساس علائم بالینی تعیین نماید(استئوپور، لتارژیک، کما، ابتانداسیون و...)
3 3. سطح هشیاری بیمار را بر اساس مقیاس Four تعیین نماید.
4 4. حداقل دو مورد مراقبت از بیمار مبتلا به کاهش سطح هشیاری را اجرا نماید.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با خونریزی ها و تومور های مغزی و افزایش ICP
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، انواع، علائم، مراقبت و درمان های مربوط به تومورهای مغزی را شرح دهد.
2 2. حداقل یک مورد مراقبت از بیمار مبتلا به تومور مغزی به عمل آورد.
3 3. علل، انواع، علائم، مراقبت و درمان های مربوط به خونریزی های زی را شرح دهد.
4 4. حداقل دو مورد سی تی اسکن مغزی مربوط به تومور و یا خونریزی را به درستی تفسیر نماید.
5 5. حداقل یک مورد مراقبت از بیمار مبتلا به افزایش ICP را اجرا نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با درد های حاد شکمی(آپاندیسیت، پریتونیت، کله سیستیت، انسداد گوارشی، پانکراتیت، خونریزی گوارشی، گاستریت، بیماری التهابی لگن)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع دردهای حاد شکمی، علل، علائم، مراقبت و درمان مربوط به آنها را شرح دهد.
2 2. حداقل دو مورد مراقبت از بیمار مبتلا به درد های حاد شکمی به عمل آورد.
3 3. حداقل یک مورد شستشوی معده به عمل آورد.
4 4. حداقل دو مورد سوندگذاری معده را به درستی انجام دهد.
5 5. حداقل یک مورد مراقبت از بیمار پس از جراحی شکمی به عمل آورد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با هیپوگلایسمی، هیپرگلایسمی و کمای دیابتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، علائم، روش های تشخیصی، مراقبت پرستاری و درمان های مربوط به هیپوگلایسمی، هیپرگلایسمی و کمای دیابتیک را شرح نماید.
2 2. حداقل دو مورد مراقبت از بیمار مبتلا به هیپوگلایسمی، هیپرگلایسمی و کمای دیابتیک را به درستی اجرا نماید.
3 3. حداقل دو مورد آموزش به بیمار مبتلا به هیپوگلایسمی یا هیپرگلایسمی در ارتباط با رژیم غذایی و دارویی،فعالیت و علائم بیماری ارائه دهد.
4 4. حداقل دو مورد تزریق انسولین همراه با آموزش نحوه تزریق آن به بیمار را اجرا نماید.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با CVA
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، علائم، روش های تشخیصی، درمان و مراقبت های مربوط به سکته های مغزی را شرح دهد.
2 2. حداقل در درمان دو بیمار مبتلا به سکته ایسکمیک و هموراژژیک مشارکت داشته باشد.
3 3. حداقل دو مورد سی تی اسکن مربوط به سکته ایسکمیک یا هموراژیک را تفسیر نماید.
4 4. مراقبت های لازم جهت جلوگیری از عوارض بی حرکتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی را به عمل آورد.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با انواع تشنج، صرع و اختلالات ستون فقرات و کمردرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع، علل، تظاهرات، روش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به صرع یا تشنج را شرح دهد.
2 2. حداقل یک مورد مراقبت از بیمار مبتلا به تشنج به عمل آورد.
3 3. حداقل یک مورد آموزش های لازم در ارتباط با عوارض داروها، رژیم، بارداری و... به بیمار مبتلا به صرع ارائه نماید
4 4. علل، تظاهرات، روش های تشخیصی و درمان مربوط به اختلالات ستون فقرات را شرح دهد.
5 5. حداقل یک مورد مراقبت از بیمار مبتلا به لامینکتومی به عمل آورد.
6


رفرنس ها :
1. اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی(میانی)-جلد دوم، ترجمه دکتر مهدی اباذری و همکاران، 1386، تهران: انتشارات سیمین دخت 2. کاسپر، فولی و همکاران.اصول طب داخلی هاریسون:بیماری های قلب و عروق، ترجمه دکتر مسعود خدایی، دکتر پریناز طیبی،2015، انتشارات ارجمند:چاپ نوزدهم 3. جانیس ال.هینکل، کری اچ.چیویر. داخلی جراحی برونر و سودارث: قلب و عروق.مترجم:ملاحت نیکروان مفرد،حلیمه امینی،سید مسلم مهدوی شهری،ژاله محمد علیها، 2014، انتشارات جامعه نگر-سالمی: ویرایش سیزدهم 4. مراقبت های ویژه پرستاری تلان،مترجم:میترا خوبی، مریم تمیمی، مجید احمدی هدایت، ندا اظهری 1391، انتشارات حکیم هیدجی، چاپ اول 5. ضروریات پرستاری مراقبت ویژه AACN، ترجمه فروزان آتش زاده شوریده،امیرحسین پیشگویی، مرجان سیدمظهری،رضا نوروززاده. 1390، نشر سالمی