اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : انگل شناسی پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.8 تعداد جلسه 7
تعداد ساعات : 14
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
فعالیت دانشجو:10درصد
نمره کوییز:10درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف شناختی به صورت ارائه سخنرانی توسط استاد همراه با ارائه اسلایدها و پاورپوینت های آموزشی انجام می گیرد.استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع و فعال در کلاس انجام تکالیف شرکت در بحث ها و پرسش و پاسخ های کلاسی شرکت در کوییز ها
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با کلیات انگل شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: تعریفی از انگل ارایه دهد.
2 انواع زندگی انگلی را شرح دهد.
3 چگونگی تقابل میزبان و انگل را توضیح دهد.
4 طبقه بندی انگل را شرح دهد.
5 راههای تشخیص بیماریهای انگلی را توصیف کنید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودها (فاسيولا هپاتيكا، ديكروسليوم دندريتيكوم. انواع شيستوزوماها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: مرفولوژی انگل ها را توضیح دهد
2 میزبان واسط و نهایی انگل ها را توضیح دهد.
3 چرخه زندگی انگل را شرح دهد
4 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با سستودها (تنيا ساژيناتا، تنيا سوليوم، اكينوكوكوس گرانولوزوس، هيمنولپيس نانا.)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند:مرفولوژی انگل ها را توضیح دهد
2 میزبان واسط و نهایی انگل ها را توضیح دهد.
3 چرخه زندگی انگل را شرح دهد.
4 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
5 راههای انتقال ، پیشگیری و درمان بیماری را شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتودها (آسكاريس ، اكسيور ، تريكوسفال ، كرم هاي قلابدار)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: مرفولوژی انگل ها را توضیح دهد.
2 عامل بیماریها را توضیح دهد.
3 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
4 چرخه زندگی انگل را شرح دهد.
5 شرایط انتقال هر کدام ار بیماریها را توضیح دهد.
6 راههای انتقال ، پیشگیری و درمان بیماری را شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تك ياخته هاي خونی ونسجی (بيماري مالاريا )
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: انواع مختلف عامل و ناقل بیماری را توضیح دهد.
2 چرخه زندگی انگل را شرح دهد.
3 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
4 نحوه خونگیری و تهیه گسترش خون، از بیمار مالاریایی را شرح دهد.
5 راههای انتقال ، پیشگیری و درمان بیماری را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تك ياخته هاي خونی ونسجی (بيماري توکسوپلاسما و لیشمانیا)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: عامل و ناقل بیماری سالک و توکسوپلاسما را توضیح دهد.
2 چرخه زندگی انگل لیشمانیا و توکسوپلاسما را شرح دهد.
3 انواع انگل لیشمانیا و بیماری ناشی از آنها را بشناسد.
4 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
5 نحوه نمونه برداری از زخم سالکی را شرح دهد.
6 راههای انتقال و پیشگیری و درمان بیماری شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با تک یاخته های دستگاه گوارشی و تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند: عامل بیماریها را توضیح دهد.
2 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
3 چرخه زندگی انگل را شرح دهد.
4 شرایط انتقال هر کدام ار بیماریها را توضیح دهد.
5 راههای انتقال ، پیشگیری و درمان بیماری را شرح دهد.


رفرنس ها :
1. انگل شناسی پزشکی مارکل 2. انگل شناسی پزشکی نووابرون 3. انگل شناسی پزشکی برای پرستاران