اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.53 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 10
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
ارائه سمینار :10درصد
پرسش و پاسخ :5درصد
فعالیت دانشجو :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
روش سخنرانی،ارایه کنفرانساستاد محور و دانشجو محور ارایه سمینار انفرادی حضور فعال در کلاس و مباحث کلاسی شرکت در امتحانات
کتاب
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان با کلیات انگل شناسی و کلیات تک یاخته ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریفی از انگل ارائه دهد
2 انواع زندگی انگلی را شرح دهد.
3 طبقه بندی انگل ها را شرح دهد.
4 راههای تشخیص بیماریهای انگلی را توصیف کند.
5 مشخصات و کلیات تک یاخته ها و انواع آنها را بیان کند.
6 تک یاخته های مهم از نظر دندانپزشکی را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان با ساختار و اهمیت تک یاخته های آمیبی و تاژکداران روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی آمیب ها را نام ببرد.
2 خصوصیات آمیب ها را شرح دهد.
3 مرفولوژی آمیب انتاموبا ژنژیوالیس را توضیح دهد.
4 راه انتقال و پیشگیری انتاموبا ژنژیوالیس را بیان کند.
5 انواع تاژکداران را شناسایی و طبقه بندی آنها را شرح دهد.
6 تاژکداران بیماریزا را نام ببرد.
7 مرفولوژی، چرخه زندگی، راه انتقال و پیشگیری تریکوموناس تناکس را بیان کند.
8
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران خونی - بافتی (لیشمانیا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی انواع لیشمانیا را نام ببرد.
2 چرخه زندگی لیشمانیا را توضیح دهد.
3 علایم بالینی بیماری لیشمانیوز را توصیف کند.
4 راههای انتقال ، پیشگیری و درمان بیماری لیشمانیوز را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اهمیت بیماری توکسوپلاسما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرفولوژی انگل توکسوپلاسما را توضیح دهد.
2 چرخه زندگی توکسو پلاسما را شرح دهد.
3 علایم بالینی بیماری توکسو پلاسموز را بیان کند.
4 راه انتقال و پیشگیری و درمان بیماری توکسوپلاسموز را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع و اهمیت کرمهای مهم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصات و کلیات کرم ها و انواع آنها را بیان کند.
2 چرخه زندگی، مرفولوژی و بیماریزایی سستود های مهم پزشکی را بیان کند.
3 چرخه زندگی، مرفولوژی و بیماریزایی نماتودهای مهم پزشکی را توصیف کند.
4 چرخه زندگی، مرفولوژی و بیماریزایی ترماتود های مهم پزشکی را شرح دهد.
5 کرم های مهم از نظر دندانپزشکی را بیان کند.
6


رفرنس ها :
منابع درس: 1- بیماریهای انگلی در ایران(جلد اول؛ تک یاخته ها) دکتر اسماعیل صایبی 2- انگل شناسی پزشکی مارکل 3- تک یاخته شناسی پزشکی اساتید دانشکده بهداشت تهران