اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سیدیاسر فروغی قمی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، شفاهی نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
حضور به موقع در کارورزی با تایید استاد و آموزش مرکز:10درصد
انجام صحیح مراقبت های پرستاری و تعامل با بخش :10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و بحث گروهی همراه باپرسش و پاسخ- حضور دربالین بیمار استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع در کارورزی با تایید استاد و آموزش مرکز- انجام صحیح مراقبت های پرستاری و تعامل با بخش
کتاب
ویدئو پروژکتور
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتاب
ویدئو پروژکتور
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتاب
ویدئو پروژکتور
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با اصول نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شروع و پایان مصاحبه ، معاینه فیزیکی بیمار و نگارش صحیح پرونده بیمار را در حضور استاد انجام دهد .
2 معاینه بیمار را باتوجه به شکایت اصلی بیمار و رعایت نکات مهم در معاینه در حضور استاد اجرا کند.
3 نشانه و علایم مهم و حیاتی در بیماران بد حال را شناسایی و اقدامات اورژانسی در مدیریت مراقبتی آن هار ا در حضور استاد به طور صحیح و عملی اجرا کند.
4 چگونگی برخورد صحیح با بیمار و همراه بیمار را اجرا نماید .
5 شرح حال گیری و معاینه فیزیکی را بطور صحیح انجام دهد .
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی باانواع مسمومیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات اولیه و پایه پرستاری در بیماران دچا رمسمومیت را انجام دهد .
2 مراحل پایدار سازی بیمار دچار مسمومیت شامل A-B-C را به طور صحیح انجام دهد .
3 مراقبت های پرستاری بیما ردچا رمسمومیت که کاندید دریافت آنتی دوت (شامل دوز آنتی دوت و زمان تزریق ان ) می باشد را انجام دهد.
4 مراقبت های جانبی شامل حمایت های روانپزشکی در مراقبت از بیماران دچار مسمومیت را شناخته و انها را اجرا نماید .
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران دچار سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات اولیه در بیماران دچار سوختگی شامل مراقبت از راه هوایی را انجام دهد .
2 اقدامات لازم در بیماران دچار سوختگی های استنشاقی را شناخته و انها را انجام دهد .
3 اقدامات لازم در بیماران دچار سوختگی های الکتریکی را شناخته و ان ها را انجام دهد .
4 موارد و مراقبت های لازم جهت اعزام بیماران دچار سوختگی را شناخته و انهارا در بیماران کاندید اعزام اجرا نماید .
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماران دچار آسیب های محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات پرستاری اولیه در بیماران دچار گزیدگی ها را انجام دهد .
2 اقدامات پرستاری لازم در بیمار ان دچار غرق شدگی ، سرما زدگی ، گرما زدگی را انجام دهد .
3 اقدامات پرستاری لازم در بیماران دچار مسمومیت با مونواکسید کربن را انجام دهد .
4 اقدامات پرستاری لازم در بیماران دچار ارتفاع زدگی را انجام دهد .
5 اقدامات پرستاری لازم در بیماران دچار آسیب های ناشی از برخوردبا گیاهان سمی را انجام دهد .
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشخیص های رایج پرستاری در دستگاه عصبی را بطور کامل با ذکر مثال در کلاس درس شرح دهد.
2 علل کاهش سطح هوشیاری را شناخته و اقدامات پرستاری لازم در بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری راانجام دهد.
3 علایم بیمار دچار ضریه سر را شناخته و مراقبت های پرستاری را در این بیماران اشرح داده و اجرا کند
4 نشانه های افزایش فشار داخل جمجمه را شناخته و مراقبت های پرستاری را در این بیماران انجام دهد.
5 علایم حوادث عروقی مغز مانند انوریسم مغزی ، سکته های مغزی را شناخته و مراقبت های پرستاری را اجرا کند..
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم کلیه و مجاری ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی کلیه ومجاری ادراری را به طور کامل توضیح دهد
2 ارزیابی های پرستاری در بیماران دارا ی اختلال کلیه و مجاری ادراری با نگاه خاص در بخش مراقبت های ویژه رااجرا کند.
3 نارسایی حاد کلیه (ARF )را با ذکر علت و عوامل ایجادکننده و علایم شرح دهد و مراقبت های پرستاری را در این موارد انجام دهد.
4 نارسایی مزمن کلیه (CRF)را با ذکر علت و عوامل ایجادکننده و علایم شرح دهد و مراقبت های پرستاری را در این موارد ارائه نماید
5 علایم بالینی اختلالات الکترولیتی ناشی از بیماری های کلیوی راشناخته ومراقبت های پرستاری را در این موارد انجام دهد.
6 مراقبت های پرستاری لازم درتروما به کلیه و مجاری ادراری را شرح داده و به طور صحیح اجرا نماید
7 مراقبت های پرستاری درمان های جایگزین کلیه از قبیل دیالیز صفاقی، همودیالیز ،CRRT و پیوند را به طور صحیح انجام دهد.
8 مراقبت های پرستاری در جراحی های اورژانسی کلیه و مجاری ادراری را شرح داده و اارائه نماید.
9
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم غدد درون ریز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 غدد درون ریز از قبیل تیروئید و ...را به طور صحیح بررسی و معاینه نماید .
2 علائم پرکاری و کم کاری تیروئید و پاراتیروییدرا شناخته و نتایج آزمایشگاهی را تفسیر نماید.
3 علایم بیماری دیابت را شناخته و اقدامات لازم دراورژانس های دیابت از قبیل هیپوگلیسمی و DKA را انجام دهد .
4 اقدامات لازم را درموارد اورژانسهای تیرویید وپاراتیرویید را به طور صحیح ا جرا نماید
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های پرستاری بالینی ویژه بیماران قلبی را درحضور استاد ابه طور کامل بیان کند .
2 ارزیابی های پرستاری در بیماران قلبی را با نگاه ویژه در موقعیت اورژانس را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس لیست نماید.
3 انواع انژین های قلبی را شناخته و مراقبت های پرستاری رادر هر مورد را شرح دهد.
4 بیماران نارسایی قلبی را شناخته و مراقبت های لازم را در هر مورد را به طور صحیح توضیح دهد.
5 مراقبتهای لازم در بیماران مراجعه کننده با افزایش فشار خون را درحضور استاد انجام دهد.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی بابیماری های سیستم تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ارزیابی های پرستاری در بیماران تنفسی با نگاه خاص در بخش مراقبت های ویژه در اورژانس را اجرا کند.
2 مراقبت های پرستاری در بیماران دچار نارسایی حاد تنفسی را به طور کامل نجام دهد.
3 مراقبت های پرستاری در بیماری های مزمن انسدادی ریه را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
4 مراقبت های پرستاری در بیماران دچار حمله حاد آسم را در بالین بیمار بیان و اجرا کند.
5 مراقبت های پرستاری را در بیماران دچار انواع پنومونی را الیست نموده و نجام دهد.
6 علایم بالینی آمبولی ریه را بطور کامل شناخته و مراقبت های پرستاری لازم را در این بیماران انجام دهد
7 انواع بدخیمی های ریه را شناخته ومراقبت های پرستاری لازم را در این بیماران به طور صحیح انجام دهد.


رفرنس ها :
1. Blaber,A., Emergency nursing made incredibly easy, Lippincott Williams and Wilkins, Latest edition. 2. Daily, E,& Powers, R.. International disaster nursing. Latest edition. 3. Mcquillan, K, A., Makic, M. B. F. & Whalen, E,. Trauma Nursing: From resuscitation through rehabilitation, Saunders. Latest edition. 4. Proehl, J. A.. Emergency nursing procedures, Saunders. Last edition. 5. Tener, G. & Ready, R.. Handbook for disaster nursing and emergency preparedness St Louis Mo: Mosby . Elsevier. Latest edition.