اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مریم معصومی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: داخلی روماتولوژی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:85درصد
حضور فعال در کلاس و مشارکت در پرسش و پاسخ کلاسی:15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی همراه با پاورپوینت - ارائه درس همراه با کیساستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال در کلاس و مشارکت در پرسش و پاسخ کلاسی -شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بیماری بهجت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماری را شرح دهد.
2 فیزیوپاتولوژی بیماری را توضیح دهد.
3 علایم بالینی بیماری را نام ببرد
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با واسکوليت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات بالینی بیماری را توضیح دهد.
2 فیزیوپاتولوژی بیماری بیماری را شرح دهد.
3 علایم بالینی بیماری را نام ببرد
4 نحوه ی درمان آن را عنوان نماید.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تب روماتیسمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اپیدمیولوژی بیماری را تفسیر نماید.
2 فیزیوپاتولوژی بیماری را بنویسد.
3 علایم بالینی بیماری را نام ببرد
4 نحوه ی درمان آن را عنوان نماید.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنايی با استيوپروزيس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماری را شرح دهد.
2 تظاهرات بالینی بیماری را توضیح دهد.
3 درمان های رایج را نام ببرد
4 موارد تیپیک بیماری بنویسد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با آرتريت عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات بالینی بیماری را شرح دهد.
2 نحوه ی برخورد بالینی را بنویسد.
3 نحوه ی درمان آن را عنوان نماید.
4 اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماری را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با معاينه ی مفاصل طبيعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی معاینه مفاصل را بطور صحیح بنویسد
2 نحوه ی معاینه بورس ها را بطور صحیح شرح دهد
3 نحوه ی معاینه هدفدار را توضیح دهد
4 تست های خاص روماتولوژی را نام ببرد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با پری آرتریت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی افتراق پری آرتریت از آرتریت را به طور کامل شرح دهد.
2 پری آرتریت های شایع را لیست نماید.
3 نحوه ی درمان آن را عنوان نماید.
4
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات روماتیسمال بیماری های سیستمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات روماتیسمال بیماریهای هماتولوژیک را نام ببرد
2 روماتیسمال بیماریهای اندوکرین را شرح دهد
3 نحوه ی درمان آن را عنوان نماید.
4


رفرنس ها :
سیسیل هاریسون