اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا خانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فارماکولوژی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : فارماکولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
کوییز و شرکت در پرسش و پاسخ های کلاسی:25درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور شرکت در امتحانات (کوییز های هر جلسه- امتحان پایان ترم) شرکت در پرسش و پاسخ های کلاسی
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با انتی بیوتیکها (پنی سیلین ها و سفالوسپورینها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پنی سیلین ها و اشکال دارویی انها را نام ببرد.
2 واکنش های انافیلاکسی نسبت به پنی سیلین ها را شرح دهد.
3 کاربرد بالینی و طیف اثر نسل های مختلف سفالوسپورین ها را شرح دهد.
4 عوارض جانبی و تداخلات دارویی سفالوسپورین ها را بیان کند.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با امینوگلیگوزیدها- ماکرولیدها- تتراسیکلین ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی ، طیف اثر و عوارض جانبی داروهای امینوگلیکوزیدی راشرح دهد.
2 کینتیک اختصاصی داروهای امینوگلیکوزیدی را بیان کند.
3 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض و طیف اثر داروهای ماکرولیدی را بیان کند.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی ، عوارض ، طیف اثر و موارد منع مصرف تتراسیکلین ها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد قارچ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، طیف اثر و عوارض جانبی داروهای ضد قارچ راشرح دهد.
2 کاربرد بالینی ضد قارچ ها در بیماری زنان را شرح دهد
3 اشکال دارویی و نحوه تجویز انها را شرح دهد
4 نکات مهم قابل توصیه به بیمار در زمان تجویز هر دارو را بیان کند
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرآورده های مختلف انسولین را شرح دهد و نحوه تزریق، زمان شروع اثر و طول اثر آن ها را بیان کند.
2 موارد مصرف و عوارض جانبی انسولین را شرح دهد.
3 دسته های داروهای ضد قند خون خوراکی را نام ببرد.
4 مکانیسم عمل ، موارد مصرف و عوارض جانبی مهم هر یک از دسته های داروهای ضد قند خوراکی را شرح دهد.
5 داروهای مورد استفاده در دیابت بارداری را شرح دهد
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: اشنایی با هورمون های گنادی و مهار کننده های انها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای استروژنی و پروژسترونی را شرح دهد.
2 فواید و مضرات ضد بارداریها را فهرست کند.
3 انتاگونیستهای هورمون های جنسی و موارد کاربرد انها را نام ببرد.
4 اثرات سمی استروئید های انابولیک را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اشنایی با داروهای درمان نازایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم اثر و کاربرد بالینی داروهای القای تخمک گذاری را شرح دهد
2 نحوه تجویز ذاروهای ناباروری در رژیم های مختلف درمان ناباروری را شرح دهد.
3 عوارض شایع پروتوکل های درمان ناباروری را بیان کند
4 نحوه مونیتورینگ عوارض داروهای ناباروری را شرح دهد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اشنایی با داروهای سقط جنین، حاملگی نابجا، اکلامپسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای سقط تهدیدی و عود کننده را نام ببرد
2 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای حاملگی نابجا را نام ببرد
3 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای اکلامپسی و پره اکلامپسی را نام ببرد
4 موارد منع مصرف داروهای سقط اور را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با داروهای توکولیتیک و زایمان زودرس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای پیشگیری کننده از زایمان زودرس را نام ببرد
2 داروهای توکولیتیک جدید را شرح دهد
3 موارد منع مصرف داروهای توکولیتیک را شرح دهد
4 داروهای توکولیز نگهدارنده و کارایی انها را شرح دهد
5


رفرنس ها :
Basic and Clinical Pharmacology Bertram G.Katzung اصول کاربردی داروهای زنان - دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا