اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه نوجوان آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: طب سنتی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب سنتی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: Phd طب سنتی مقطع: Phd نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : اسباب،علل، دلائل و علامات
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
:0درصد
امتحان پایان ترم:100درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی استاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات استاد در حین درس و اول هر جلسه. تهیه خلاصه ، دسته بندی و نوشتن مطالب هر جلسه در هندبوک متعلق به خود دانشجو
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم امتلاء در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع امتلاء را نام ببرد و هر یک را تعریف نماید.
2 علائم مشترک بین انواع امتلاء را برشمارد.
3 علائم اختصاصی هر یک از انواع امتلاء را بیان نماید.
4 چالشهای مربوط به مفهوم امتلاء را تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم غلبۀ خلط در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم اختصاصی غلبۀ خلط را بیان نماید.
2 علائم مربوط به غلبۀ خلط دم را برشمارد.
3 علائم مربوط به غلبۀ خلط بلغم را ذکر نماید.
4 علائم مربوط به غلبۀ خلط صفرا را ذکر نماید.
5 علائم مربوط به غلبۀ خلط سودا را برشمارد.
6 انواع خوابهایی را که در غلبۀ هر خلط رویت می شود، تفسیر نماید.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با مفهوم سدّه و علائم آن در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرض سدّه و جایگاه آن در میان امراض را توضیح دهد.
2 علامات سدّه را در هر یک از انواع مجاری بدن بیان نماید.
3 وجه افتراق سدّه از ورم را شرح دهد.
4 علامت اختصاصی سدّه در عروق را ذکر نماید و علت بروز آن را تفسیر نماید.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم ریح و علامات دال بر ریح در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم اختصاصی ریح، بخار و دخان را شرح دهد.
2 چگونگی نقش ریح در حفظ سلامت و ایجاد مرض را توضیح دهد.
3 علائم دلالت کننده بر ریح در بالین بیمار را برشمارد.
4 چگونگی ایجاد وجع ناشی از ریح را توضیح دهد.
5 وجه افتراق نفخه از سلعه را شرح دهد.
6 فرق بین نفخه و ریح را توضیح دهد.
7 مفهوم اختصاصی اختلاج را بیان نماید.
8
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم ورم و علائم دال بر ورم در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جایگاه ورم را در میان امراض طب سنتی توضیح دهد.
2 انواع ورم را نام ببرد.
3 علائم اورام ظاهری را بیان نماید
4 علایم اورام باطنی گرم را بیان نموده و تفسیر کند.
5 علائم مربوط به اورام باطنی بلغمی را ذکر نماید
6 علائم مربوط به اورام باطنی سوداوی را شرح دهد.
7 علائم مربوط به اورام حار در اعصاب را ذکر نماید.
8 علامت اختصاصی اورام احشاء را نام ببرد.
9 تظاهرات بالینی خراج احشاء را شرح دهد.
10
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم تفرق اتصال و علائم دال بر آن در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جایگاه تفرق اتصال را در امراض طب سنتی شرح دهد.
2 علائم تفرق اتصال در اعضاء باطنی را نا ببرد و هر یک را به طور مبسوط شرح دهد.
3 انواع وجع ناشی از تفرق اتصال در اعضاء باطنی را ذکر نماید.
4 چالش تفرق اتصال در مفاصل را بیان و تفسیر نماید.
5 علائم تفرق اتصال در اعضای عصبی را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با کلیات نبض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نبض را تعریف و جایگاه آن در طب سنتی ایران را بیان نماید
2 تعریف حرکت را در اقوال مختلف حکما توضیح دهد.
3 کون و فساد را توضیح و فرق آن با حرکت را شرح دهد.
4 انواع حرکات را برشمرده و توضیح دهد.
5 حرکت نبض و جایگاه آن در میان انواع حرکات را تفسیر نماید.
6 کیفیت حرکت نبض و اقوال مختلف دربارۀ آن را شرح دهد.
7 اقوال محرک نبض را شرح دهد.
8 اقوال مختلف دربارۀ حرکت بالقسر یا بالطبع نبض را شرح دهد.
9
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اجناس عشرۀ نبض بسیط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جنس اول نبض را نام ببرد و اقسام آن را ذکر نماید.
2 جنس دوم نبض را نام ببرد و اقسام آن را توضیح دهد.
3 جنس سوم نبض را نام ببرد و اقسام آن را شرح دهد.
4 جنس چهارم نبض را نام ببرد و اقسام آن را بیان نماید.
5 جنس پنجم نبض را نام ببرد و اقسام آن را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اجناس عشرۀ نبض بسیط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جنس ششم نبض را نام ببرد و اقسام آن را ذکر نماید.
2 جنس هفتم نبض را نام ببرد و اقسام آن را بیان نماید.
3 جنس هشتم نبض را ذکر نموده و اقسام آن را توضیح دهد.
4 جنس نهم نبض را بیان نموده، اقسام آن را شرح دهد.
5 جنس دهم نبض را نام ببرد و اقسام آن را توضیح نماید.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با نبض مرکّب در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نبض مرکب را نام ببرد.
2 نبض غزالی را تعریف و اسباب آن را ذکر نماید.
3 نبض منشاری را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
4 نبض موجی را تعریف و اسباب آن را شرح دهد.
5 نبض دودی را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
6 نبض ملتوی را توضیح و اسباب آن را ذکر نماید.
7 نبض متواتر را تعریف و اسباب آن را شرح دهد.
8 نبض متشنج را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
9 نبض نملی را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
10 نبض ذنب الفار را تعریف و اقسام و دلالت هر یک را شرح نماید.
11 نبض مطرقی را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
12 نبض ذوالفتره را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
13 نبض واقع فی الوسط را تعریف نماید و تشابه و تفاوت آن را با دیگر نبضهای مرکب توضیح دهد.
14 نبض مسلی را تعریف و اسباب آن را بیان نماید.
15 نبض مرتعش را تعریف و اسباب آن را ذکر نماید.
16
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با نبض امزجه، سنین، جنس، فصل، بلد و اعراض نفسانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نبض در مردان و زنان را توضیح دهد.
2 چگونگی نبض در صبیان، شبان، کهول و شیوخ شرح دهد.
3 نبض در حوامل را توضیح دهد.
4 نبض در فصول چهارگانه را شرح دهد.
5 نبض در بلدان چهارگانه را توضیح دهد.
6 نبض در هر یک از اعراض نفسانی را به طور مبسوط توضیح دهد.
7 چگونگی نبض در اورام اعضای مختلف را بیان و هر یک را توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بول (ادرار یا تفسره) و دلالت آن بر صحت و مرض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تشکیل بول و دلالت آن بر امراض در طب سنتی ایران را شرح دهد.
2 مقدمات و اصول مربوط به اخذ و تفسیر بول در بالین را توضیح دهد.
3 الوان مختلف بول و تفسیر مربوط به هر یک را بیان نماید.
4 قوام بول و چگونگی دلالت آن بر امراض را شرح د هد.
5 صفا و کدورت بول و چگونگی دلالت آن بر امراض را شرح دهد.
6 رایحۀ بول و چگونگی دلالت آن بر امراض را شرح دهد.
7 زبد بول و چگونگی دلالت آن بر امراض را توضیح دهد.
8 مقدار بول و وجوه استدلال آن بر امراض را تفسیر نماید.
9 اقسام رسوب بول و چگونگی دلالت آن بر امراض را شرح نماید.
10 بول در سنین و جنسهای مختلف را توضیح دهد.
11
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با براز (مدفوع) و دلالت آن بر صحت و مرض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تولید براز و چگونگی دلالت آن بر صحت و مرض را شرح دهد.
2 چگونگی دلالت براز از لحاظ لون، رایحه، قراقر، هیات بر صحت و مرض را تشریح نماید.
3 رویکرد به بیمار با شکایت اسهال بر اساس مقدار، قوام و وقت خروج براز را ترسیم نماید.
4 رویکرد به بیمار با شکایت یبوست بر اساس مقدار، قوام و وقت خروج براز را ترسیم نماید.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با عرق و دلالت آن بر صحت و مرض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تولید عرق و چگونگی دلالت آن بر صحت و مرض در طب سنتی ایران را تشریح نماید.
2 دلالت مقدار، قوام، لون، رایحه، طعم و حرارت و برودت عرق بر امراض را توضیح دهد.
3 رویکرد تشخیصی به بیمار با شکایت افراط تعریق را ترسیم نماید.
4 رویکرد تشخیصی به بیمار با شکایت حبس تعریق را ترسیم نماید.
5 عرق الدم و عرق دموی را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با نفث (خلط گلو) و دلالت آن بر امراض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معنای اصطلاحی نفث، ریق، لعاب و بزاق را شرح دهد.
2 چگونگی دلالت مقدار نفث بر امراض را بیان نماید.
3 چگونگی دلالت لون نفث بر امراض را ذکر نماید.
4 چگونگی دلالت رایحه، طعم، قوام و شکل و هیأت نفث بر امراض را شرح دهد.
5 چگونگی دلالت وقت اخراج و سهولت و عسر در اخراج نفث را بر امراض توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: دانستن ضرورت حفظ صحت در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع حفظ صحت را نام برده و توضیح دهد.
2 ضرورت فناپذیری بدن انسان را شرح دهد.
3 حرارت غریزیه و رطوبت غریزیه را توضیح دهد.
4 مفسدات خارجی مغایر با حیات را شرح دهد.
5


رفرنس ها :
قانون بوعلی سینا، خلاصه الحکمه عقیلی خراسانی