اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یلدا ارست آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: سم شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 11
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : شیمی عمومی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف و گزارش کار و پژوهش:30درصد
امتحان میان ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
معلم محور (سخنرانی) دانشجومحور (پرسش و پاسخ،پژوهش ) استاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی -انجام تکالیف محوله - شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اینترنت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنايي با محلولها و انواع محلولها و چگونگي حل شدن و آبپوشي و اثر دما و فشار بر حلاليت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محلولها را به درستی بشناسند و انواع مختلف محلولها را با خصوصیات ویژه آنها به درستی توضیح دهند
2 عوامل مختلفی که در قدرت انحلال موثرند نام ببرند.
3 آبپوشی و انتالپی آبپوشی را توضیح دهند.
4 علت گرمازا یا گرماگیر بودن محلول را در زمان تشکیل بدانند
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنايي با واحد غلظت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محلولهای درصدی را توضیح دهند
2 کسر مولی را توضیح دهند
3 مولالیته، مولاریته و نرمالیته را توضیح دهند
4 واحدهای ppt, ppm ,ppb را بدانند
5 بتوانند مسایل مربوط به غلظت ها را حل کنند
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنايي با مفاهيم اسيد و باز و قدرت آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسید و باز را از دیدگاههای آرنیوس، برونستد، لوئیس، و سیستم حلالی تعریف نمایند
2 قدرت اسیدی و بازی را مطابق با تعریف توضیح دهند.
3 مواد آمفی پروتیک را با ذکر مثال شرح دهند.
4 الکترولیتهای ضعیف و قوی را توضیح دهند
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنايي با خواص اتم و پيوندهاي شيميايي
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندازه اتم، انرژی یونیزاسیون و الکترونخواهی و الکترونگاتیویته را بطور کامل توضیح دهند
2 دلیل تشکیل پیوندهای شیمیایی را توضیح دهند
3 حالتهای گذار بین پیوندهای کووالانسی و یونی را توضیح دهند
4 بدانند قطبیت مولکول دو اتمی و سه اتمی بستگی به چه عواملی دارد و گشتاور دوقطبی آنها ر ا محاسبه نمایند
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنايي با ساختار لوئيس، محاسبه بار قراردادي و عدد اكسايش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قاعده اکتت را بدانند
2 ساختار لوئیس تمام ترکیبات را رسم نمایند
3 بار قراردادی و عدد اکسایش اتمها را در یک مولکول حساب کنند
4 بدانند رزنانس چیست و در بین مولکولهایی که رزنانس دارند بهترین ساختمان را پیدا کنند
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنايي با اربيتالهاي هيبريدي و دافعه زوج الكتروني و شكل هندسي مولكولي
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشخیص شکل هندسی مولکول از روی نیروی دافعه زوج الکترونهای پیوندی و غیر پیوندی لایه ظرفیت
2 همپوشانی اوربیتالهای مختلف را بداند
3 شکل هندسی مولکولهای را از روی هیبریداسیون تشخیص دهند
4 ساختمان متان و اتیلن و استیلن و نوع هیبریداسیون آنها را بدانند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با گازها و خواص شیمیایی مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف علمی گاز را بداند
2 قوانین ساده گازها را توضیح دهد
3 در مورد گاز ایده آل با استفاده از معادله حالت توضیح دهد
4 نظریه جنبشی گاز را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با خواص شیمیایی مایعات وجامدات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نیروهای جاذبه مولکولی را توضیح دهد
2 آنتالپی تبخیر و تبلور مولی را توضیح دهد
3 تقسیم بندی جامدات بلوری را بداند
4 انواع ساختار بلوری را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با واکنشهای شیمیایی در محلولهای آبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محاسبه عدد اکسایش اتمها در حالت آزاد و در ترکیبات شیمیایی
2 واکنشهای کاکس را توضیح دهد
3 انواع متداول سنجشهای حجمی را بداند
4 مفهوم نرمالیته را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با سینتیک شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم سرعت واکنش را توضیح دهد
2 مرتبه واکنش را توضیح دهد
3 فرم کلی معادله سرعت برای واکنشهای مرتبه اول، دوم و صفر را به دست آورد
4 عوامل مؤثر بر سینتیک واکنش شیمیایی را نام ببرد
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با هيدروكربورها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هیدروکریورها و دسته بندی آن را توضیح دهند.
2 هیدروکربورهای اشباع شده یا الکانها را بشناسند
3 ساختمان هیدروکربورهای اشباع شده مثل متان و اتان را بدانند.
4 هیدروکربورهای اشباع شده را به روش آیوپاک نامگذاری کنند.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آزمون میانترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با آلکانها- آلکنها- آلکینها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان آلکانها- آلکنها- آلکینها را بشناسند.
2 آلکانها- آلکنها- آلکینها را نامگذاری کنند
3 خواص فیزیکی آلکانها- آلکنها- آلکینها را بدانند.
4 مکانیسم هالوژناسیون را بداند
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با الکلها و اترها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان الکلها و اترها را بشناسد
2 الکلها را دسته بندی کند
3 واکنشهای الکلها و اترها را توضیح دهد
4 مثالهایی از هر کدام ارائه دهد
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با آلدئیدها و کتونها/ اسیدهای کربوکسیلیک و استرها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان آلدئیدها و کتونها را بشناسد
2 آلدئیدها و کتونها را دسته بندی کند
3 ساختمان اسیدهای کربوکسیلیک و استرها را بشناسد
4 واکنش تهیه استرها را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با آمینها و آمیدها/اسیدهای چرب/ آمینو اسیدها و پروتئینها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان آمینها و آمیدها را بشناسد
2 در خصوص ساختمان اسیدهای چرب توضیح دهد
3 در خصوص ساختمان آمینو اسیدها توضیح دهد
4 در خصوص ساختمان پروتئینها توضیح دهد
5


رفرنس ها :
• شیمی عمومی مورتیمر جلد اول