اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یلدا ارست آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: سم شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 11
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : آزمایشگاه شیمی عمومی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف و گزارش کار و پژوهش:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
:0درصد
امتحان میان ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
(سخنرانی همراه با کتاب ورفرنس، انجام آزمایشات قبل از دانشجویان و نظارت بر کسب مهارت عملی دانشجویان در تمام مراحل انجام آزمایش، پرسش و پاسخ شفاهی با دانشجویان، دریافت و امتیاز دهی تکالیف دانشجویان، مشارکت دانشجویان در آزمایشات تکمیلی در صورت تمایل دانشجویان استاد محور و دانشجو محور شرکت در آزمونهای مربوط به ّیش آمادگی در شروع هر جلسه آزمایش کسب مهارت در انجام هر یک از سرفصلهای بخش عملی سازگاری با فعالیت در قالب گروه و در عین حال توانیی انجام یک آزمایش به طور مستقل شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اینترنت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آزمایشگاه، وسایل و تجهیزات و نکات ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ظروف آزمایشگاهی و انواع وسایل شیشه ای را به درستی بشناسند و کاربرد ویژه آنها به درستی توضیح دهند
2 نام کلی دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه پیرامون رشته خود را بدانند
3 نکات ایمنی در آزمایشگاه را دقیقا فرا گیرند و توجه کنند
4 نحوه صحیح برخورد با خطرات احتمالی و استفاده از تجهیزات ایمنی آزمایشگاه را فرا گیرند
5 ظروف آزمایشگاهی و انواع وسایل شیشه ای را به درستی بشناسند و کاربرد ویژه آنها به درستی توضیح دهند
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: محلول سازی و آشنايي با واحدهای مختلف غلظت به طور عملی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محلولهای درصدی و کسر مولی را توضیح دهند
2 مولالیته، مولاریته و نرمالیته را توضیح دهند
3 واحدهای ppt, ppm ,ppb را توضیح دهند
4 بتوانند به روش استوکیومتری محلولی با ترکیب درصد مشخص بسازند
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: ادامه محلول سازی و آشنايي با واحدهای مختلف غلظت به طور عملی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محلول سازی از مایعات را انجام دهد
2 توزین صحیح جامدات را انجام دهد
3 محلول سازی از جامدات را انجام دهد.
4 بتوانند به روش استوکیومتری محلولی با غلظت مشخص بسازند
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تعیین چگالی مایعات و تعیین دمای ذوب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم چگالی را توضیح دهند
2 چگالی یک مایع را اندازه گیری کنند
3 دمای ذوب یک مایع را اندازه گیری کنند
4 مفهوم چگالی را توضیح دهند
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: تعیین حدود pH محلول ها با استفاده از شناساگرهای اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف صحیحی از اسید و باز ارائه دهد
2 نحوه کار با pHمتر در آزمایشگاه را فرا گیرد
3 pH یک نوع اسید را با شناساگر مربوطه اندازه گیری کند
4 pH یک نوع باز را با شناساگر مربوطه اندازه گیری کند
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تیتراسیون مستقیم اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون را انجام دهد
2 نقطه هم ارزی در تیتراسیون را به صورت عملی مشاهده کند
3 نقش شناساگر را در تیتراسیون صورت عملی مشاهده کند
4 توانایی انجام محاسبات تیتراسیون اسید و باز را داشته باشد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: تیتراسیون برگشتی اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون را انجام دهد
2 نقطه هم ارزی در تیتراسیون را به صورت عملی مشاهده کند
3 نقش شناساگر را در تیتراسیون به صورت عملی مشاهده کند
4 توانایی انجام محاسبات تیتراسیون اسید و باز را داشته باشد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بررسی تاثیر غلظت بر سرعت فعل و انفعالات شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش غلظت را به عنوان عامل اثر گذار در واکنشها به صورت عملی مشاهده کند
2 نقش کاتالیزور در سرعت واکنشها را به صورت عملی مشاهده کند
3 بتواند محلولهای لازم برای فرایند تعیین نقش غلظت بر واکنشپذیری را بسازد
4 جدول تغییرات سرعت نسبت به تغییرات غلظت را رسم و تفسیر کند
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: تیتراسیون اکسید و احیا )منگانومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون اکسید و احیا را انجام دهد
2 تغییرات شیمیایی هگام وقوع نقطه هم ارزی را صورت عملی مشاهده کند
3 شناساگرهای اختصاصی این نوع تیتراسیون را به کار برد
4 محاسبات مربوط به تیتراسیون اکسید و احیا را انجام دهد
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: تیتراسیون یدومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون اکسید و احیا را انجام دهد
2 مراحل آزمایش تیتراسیون یدومتری را بداند و به طور مستقل ستاپ آزمایش را انجام دهد
3 وقایع شیمیایی نقطه هم ارزی را به صورت عملی مشاهده کند
4 محاسبات مربوط به تیتراسیون اکسید و احیا را انجام دهد
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: تیتراسیون رسوبی (آرژانتومتری)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون رسوبی را انجام دهد
2 تغییرات شیمیایی هگام وقوع نقطه هم ارزی به صورت عملی مشاهده کند
3 شناساگرهای اختصاصی این نوع تیتراسیون را به کار ببرد
4 بتواند غلظت کلر در آب شهری را با تیتراسیون رسوبی محاسبه کند
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: تیتراسیون کمپلکسومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تیتراسیون کمپلکسومتری را انجام دهد
2 تغییرات شیمیایی هگام وقوع نقطه هم ارزی رابه صورت عملی مشاهده کند
3 شناساگرهای اختصاصی این نوع تیتراسیون را به کار ببرد
4 بتواند سختی آب شهری را با تیتراسیون کمپلکسومتری محاسبه کند
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: جداسازی و شناسایی کاتیونها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند با استفاده از اسید کلریدریک رسوب کلرید نقره را جدا کند
2 رسوب کلرید سرب را از سایر رسوبها جداسازی و شناسایی کند
3 با توجه به اختلاف رنگ رسوب کلرید جیوه، کاتیون جیوه را شناسایی کند
4 بتواند نموداری جهت جداسازی کاتیونها با استفاده از اسیدها و معرفهای استفاده شده رسم نماید
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: جداسازی و شناسایی آنیونها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند آنیونهای گروه 1 تا 5 را نام ببرد
2 بتواند آنیونهای کلرید، یدید وکرومات را شناسایی کند
3 بتواند آنیونهای تیوسیانید و تیوسولفات را جداسازی و شناسایی کند
4 بتواند نموداری جهت شناسایی و جداسازی آنیونهابا استفاده از معرفهای استفاده شده رسم نماید
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: کروماتوگرافی کاغذی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کروماتوگرافی و اساس آن را بتواندانجام دهد
2 تفاوت و ویژگیهای فاز ساکن و متحرک در کروماتوگرافی کاغذی را به صورت عملی مشاهده کند
3 بتواند ستاپ جداسازی یک مخلوط شیمیایی به روش کروماتوگرافی کاغذی را تهیه کند
4 بتواند محاسبه کمی بر اساس میزان حرکت فاز متحرک انجام دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: بررسی و جمع بندی گزارش کارهای ارائه شده توسط دانشجویان و رفع اشکال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آزمون پایانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1


رفرنس ها :
• شیمی عمومی مورتیمر جلد اول