اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : تشریح (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2.5 تعداد جلسه 20
تعداد ساعات : 40
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
پرسش و پاسخ در کلاس:5درصد
امتحان میان ترم:45درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخاستاد محور(سخنرانی) فعالیت کلاسی حضور به موقع و شرکت در پرسش و پاسخ و کوئیز های هفتگی و شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با ستون مهره ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار ستون مهره ها را شرح دهد
2 یک مهره نمونه و قسمت های مختلف آن را نام ببرد
3 چگونگی مفصل شدن مهره ها با یکدیگر را توضیح دهد
4 مشخصات مهره های نواحی مختلف را شرح دهد
5 ساختار یک دیسک مفصلی را بیان کند.
6 اسکلت محوری را توضیح دهد
7 تفاوت مهره های بخش های مختلف را بیان نماید
8 آناتومی سطحی مهره های لندمارک را توضیح دهد
9
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با استخوان جناق و دنده ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جناغ و قسمت ها مختلف آن را نام ببرد
2 چگونگی مفصل شدن دنده ها با جناق را شرح دهد
3 قسمت های مختلف یک دنده نمونه را نام ببرد
4 ناودان دنده ای و عناصر ان را توضیح دهد
5 نحوه مشارکت دنده ها در ساخت قفسه سینه را شرح دهد
6 آناتومی رادیولوژیک قفسه سینه را توضیح دهد
7 آناتومی سطحی جناغ و زاویه جناغی را بیان نماید
8 تفاوت دنده های حقیقی و کاذب و شناور را توضیح دهد
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با عضلات قفسه سینه و پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت فاشیاهای قفسه سینه را شرح دهد
2 عضلات بین دنده ای و اتصالات ان ها را توضیح دهد
3 موقعیت پستان را در جنس مونث و مذکر بیان نماید
4 تخلیه لنفاوی پستان را شرح دهد
5 خونرسانی و عصب گیری پستان را بیان نماید.
6 خونرسانی به عضلات قفسه سینه را توضیح دهد
7 درماتوم های قفسه سینه را شرح دهد
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با عروق و اعصاب بین دنده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عروق بین دنده ای و مسیر هر یک را توضیح دهد
2 مسیر اعصاب بین دنده ای را شرح دهد
3 سیستم سیاهرگی ازیگوس را توضیح دهد
4 شاخه های جدا شده از عروق و اعصاب بین دنده ای را نام ببرد
5 ترتیب قرارگیری عناصر در ناودان دنده ای را توضیح دهد.
6 کاربرد بالینی عروق و اعصاب بین دنده ای را بیان نماید
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم و پوشش پریکاردی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بنده قفسه سینه و موقعیت مدیاستینوم را توضیح دهد
2 تقسیمات مدیاستینوم و محتویات هر یک را شرح دهد
3 موقعیت پریکارد و اهمیت ان را بیان نماید
4 عروق و اعصاب موجود در مدیاستینوم را شرح دهد
5 خونرسانی و عصب دهی محتویات مدیاستینوم را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اشنایی با قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفرات قلب را شرح دهد
2 خونرسانی و عصب گیری قلب را بیان نماید
3 عصب دهی اتونومیک قلب را شرح دهد
4 موقعیت و شاخه های هر یک از عروق کرونر را توضیح دهد
5 موقعیت سطحی قلب و دریچه های ان را نام ببرد.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اشنایی با دستگاه تنفس در قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت نای را در مدیاستینوم توضیح دهد
2 مجاورات نای و برونش ها را بیان نماید
3 موقعیت هر یک از ریه ها را شرح دهد
4 سطوح و شیارهای هر ریه را نام ببرد
5 عناصر مهم موجود در ناف ریه را شرح دهد
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با بخش های مختلف دستگاه تنفس و پرده جنب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف هر سگمان ریوی را مشخص نماید
2 پرده جنب و قسمت های مختلف ان را شرح دهد
3 عروق و اعصاب مربوط به پرده جنب را نام ببرد
4 اناتومی بالینی دستگاه تنفس را توضیح دهد
5 اناتومی سطحی ریه ها را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم بالایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان های مدیاستینوم فوقانی را شرح دهد
2 تیموس و مجاورات ان را مشخص نماید
3 قوس ائورت و شاخه های آن را بیان نماید
4 عصب واگ و فرنیک را توضیح دهد
5 غدد لنفاوی مدیاستینوم فوقانی را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم عقبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان های مدیاستینوم خلفیرا توضیح دهد
2 ائورت نزولی و شاخه های ان را شرح دهد
3 مری و مسیر ان را توضیح دهد
4 مجرای توراسیک و مسیر ان را شرح دهد
5 زنجیره سمپاتیک و شاخه های آن را تام ببرد
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشنایی با عضلات و عروق جدار شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت عضلات جدار جلو و خارج شکم را شرح دهد
2 اناتومی عضلات دیواره جلویی و خارجی جدار شکم را توضیح دهد
3 عملکرد هر یک از عضلات جدار شکم را بیان نماید
4 عروق دیواره شکم و موقعیت و مسیر هر یک را مشخص کند
5 عصب گیری عضلات شکم را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اشنایی با کانال اینگوئینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت کانال اینگوئینال را مشخص نماید.
2 محتویات کانال اینگوئینال را شرح دهد
3 لایه های تشکیل دهنده جدارهای کانال اینگوئینال را توضیح دهد
4 انواع فتق های کانال اینگوئینال را شرح دهد
5 موقعیت سطحی کانال اینگوئینال را نشان دهد.
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با صفاق و احشای حفره شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعضای داخل شکم را نام ببرد
2 پرده صفاق را شرح دهد
3 اعضای داخل صفاقی، خلف صفاقی و دارای مزو را توضیح دهد
4 امنتوم و موقعیت هر یک را شرح دهد
5 بن بست های صفاقی را نام ببرد
6 نحوه قرارگیری احشای شکم نسبت به صفاق را بیان نماید
7 خونرسانی و عصب گیری صفاق را شرح دهد
8
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اشنایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت آناتومی و مجاورات کلیه ها را شرح دهد
2 موقعیت و مجاورات عروق کلیوی را توضیح دهد
3 کالیس های کوچک و بزرگ و لگنچه کلیه را شرح دهد
4 مسیر حالب و تنگی های آن ان را بیان نماید
5 موقعیت مثانه و مجاورات و خونرسانی ان را شرح دهد
6 پیشابراه زن و مرد و تفاوت های ان ها را توضیح دهد
7 خونرسانی به کلیه هار ا توضیح دهد
8
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اشنایی با لوله گوارش و غدد ضمیمه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تقسیم بندی شکم را شرح دهد
2 موقعیت معده و خونرسانی ان را توضیح دهد
3 روده کوچک و مشخصات ان را بیان نماید
4 روده بزرگ و اپاندیس را شرح دهد
5 عروق و لنف و اعصاب لوله گوارش را توضیح دهد
6 موقعیت سطحی کبد و پانکراس و غدد بزاقی را نشان دهد
7 محتویات ناف کبد و سیستم صفراوی را شرح دهد
8
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اشنایی با لگن و محتویات ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره لگن و محتویات ان را شرح دهد
2 خونرسانی و عصب دهی عضلات جدار لگن را شرح دهد
3 دیافراگم لگنی و نحوه قرارگیری ان را بیان نماید
4 تفاوت های استخواه لگن زن و مرد را بیان نماید
5 لندمارک های سطحی استخوان لگن را نشان دهد
6 اقطار لگن را نشان دهد.
7 نحوه پلویمتری و اهمیت آن را بیان نماید
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: اشنایی با دستگاه تولید مثل زن و مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف دستگاه تولید مثل زن را نام ببرد
2 بخش های تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل مرد را شرح دهد
3 اضلاع سازنده مثلث ادراری تناسلی را توضیح دهد
4 نحوه خونرسانی و عصب گیری دستگاه تولید مثل زن و مرد را بیان نماید
5 آناتومی سطحی پرینه را توضیح دهد
6 نکات بالینی دستگاه تولید مثل زن و مرد را توضیح دهد
7
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه عصبی- کلیات و جنین شناسی اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف دستگاه عصبی را نام ببرد
2 نحوه تشکیل دستگاه عصبی را شرح دهد
3 تکامل جنینی مغز و نخاع را دقیقا بیان نماید
4 نحوه مهاجرت سلول های عصبی به بخش های مختلف را بیان نماید
5 نحوه برقراری ارتباط اعصاب محیطی با بخش های مختلف را شرح دهد
6 تفاوت اعصاب کرانیال و نخاعی و اتونوم را بیان نماید
7
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه عصبی- نخاع و ساقه مغز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان اناتومیک نخاع را شرح دهد
2 ساختارهای قابل مشاهده در مقطع عرضی نخاع را بیان نماید
3 نحوه خونرسانی نخاع را توضیح دهد
4 نحوه تشکیل شبکه های عصبی را بیان نماید
5 بخش های مختلف ساقه مغز را نام ببرد
6 اعصاب کرانیال خارج شده از ساقه مغز را نام ببرد
7 خونرسانی به بصل النخاع، پل مغزی و مغز میانی را بیان نماید
8
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه عصبی- مخ و مخچه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تلانسفال (مخ) و دیانسفال را توضیح دهد
2 شکنج ها و شیارهای مخ را نام ببرد
3 عملکرد لوب های مغزی را بیان نماید
4 خونرسانی مغز را توضیح دهد
5 ساختمان اناتومیک مخچه را توضیح دهد
6 بطن های مغزی را نام ببرد
7 نحوه تشکیل و گردش مایع مغزی نخاعی را شرح دهد
8 پرده های مننژ را توضیح دهد


رفرنس ها :
آناتومی گری برای دانشجویان 2020- جلد اول- تنه