اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد حیدری آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: داخلی ارولوژی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: دانشیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 11
سابقه تدریس درس مورد نظر : 14
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی ارولوژی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 12
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، Case based discussion (آزمون تحلیل مورد بالینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:50درصد
مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی،راند، گراند راند، کنفرانس و ژورناال کلاب:10درصد
حضور فعال در درمانگاه :10درصد
ورود و خروج به موقع و رعایت قوانین آموزشی مرکز:5درصد
شرکت فعال در کشیک ها:5درصد
حضور فعال در کلاس های نسخه نویسی و بخش و درمانگاه،راندهای آموزش:10درصد
انجام امور خواسته شده از طرف استادو همچنین انجام مهارت های حرفه ای در بخش :10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های بالینیاستاد محور و دانشجو محور - مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی،راند، گراند راند، کنفرانس و ژورناال کلاب - ورود و خروج به موقع و رعایت قوانین آموزشی مرکز - حضور فعال در درمانگاه -شرکت فعال در کشیک ها - حضور فعال در کلاس های نسخه نویسی و بخش و درمانگاه،راندهای آموزش - انجام امور خواسته شده از طرف استادو همچنین انجام مهارت های حرفه ای در بخش
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
اینترنت
پاور پوینت
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش بالین بیمار سرپایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماران تومور دستگاه ادراری طبقه بندی کند.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماران تومور دستگاه ادراری انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را با بیمار مبتلا به بیماری تومور دستگاه ادراری و همراهان آن را به درستی انجام دهد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماران تومور دستگاه ادراری دستور می دهد.
5 رفتار حرفه ای مناسب با بیمار، همراه بیمار، کادر درمانی را انجام دهد.
6 با نظارت استاد Order نویسی صحیح برای بیمار را انجام دهد.
7 تحت نظارت استاد قوانین و امور مشاوره و ارجاع بیمار را مشاهده و در صورت امکان انجام دهد.
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیمار اورژانسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیمار مبتلا فوریت های ارولوژی طبقه بندی کند.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیمار مبتلا به فوریت های ارولوژی را انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را با بیمار مبتلا به فوریت های ارولوژی و همراهان آن را به درستی انجام دهد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار به مبتلا به فوریت های ارولوژی دستور می دهد.
5 با نظارت استاد امور پاراکلینیکی بیمار را به طور صحیح مشاهده و انجام دهد.
6 آزمایشات مورد نیاز بیمار را نوشته و جواب آن را به درستی تفسیر نماید.
7 گراف ها، CT Scan ، MR های لازم را برای بیمار تحت نظارت استاد درخواست نموده و جواب را تفسیر و توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران بستری در بخش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیمار مبتلا ناهنجاری مادرزادی طبقه بندی کند.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیمار مبتلا ناهنجاری مادرزادی را انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را با بیمار مبتلا به ناهنجاری مادرزادی و همراهان آن را به درستی انجام دهد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار مبتلا ناهنجاری مادرزادی دستور می دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با بیماری پروستات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماری پروستات طبقه بندی کند.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماری پروستات انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را با بیماران مبتلا به بیماری پروستات و همراهان آن را به درستی انجام دهد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماری پروستات دستور می دهد.
5


رفرنس ها :
-لارنس