اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سیدیاسر فروغی قمی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی طب اورژانس
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
شرح حال گیری و معاینه فیزیکی بیماران و ثبت دقیق شرح حال و تشخیصهای افتراقی در پرونده بیمار -ثبت دقیق سیر بیماری روزانه در بیماران بستری:20درصد
-مشارکت در درمان بیمار بر اساس تشخیصهای افتراقی:20درصد
حضور فعال در مورنینگ ریپورت، راند آموزشی و ....:5درصد
حضور فعال در کشیک با تأیید استاد و آموزش مرکز:10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:5درصد
ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
حضور در جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی و غیره). چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و آموزش موارد نادرست ارزیابی مهارت های بالینی و ارتباطی استاد محور و دانشجو محور ورود و خروج به موقع - توجه و دقت شرح حال گیری و معاینه فیزیکی بیماران و ثبت دقیق شرح حال و تشخیصهای افتراقی در پرونده بیمار -ثبت دقیق سیر بیماری روزانه در بیماران بستری مشارکت در درمان بیمار بر اساس تشخیصهای افتراقی حضور فعال در مورنینگ ریپورت، راند آموزشی و .... حضور فعال در کشیک با تأیید استاد و آموزش مرکز رعایت قوانین آموزشی مرکز ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش شرح حال گیری ،معاینه فیزیکی و آموزش بالینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی برخورد صحیح با بیمار و همراه را اجرا نماید.
2 شرح حال گیری را به طور صحیح و کامل انجام دهد و به رزیدنت بخش گزارش دهد
3 معاینه فیزیکی دقیق را به طور کامل انجام دهد و به رزیدنت بخش گزارش دهد
4 علت بیماری را تشخیص دهد و به رزیدنت بخش گزارش دهد
5 نحوه ارزیابی در مراجعه بعدی را اجرا نماید و به رزیدنت بخش گزارش دهد
6 نحوه کامل و صحیح ثبت پرونده بیمار را انجام دهد.
7 تشخیص افتراقی بیماری را به رزیدنت بخش گزارش دهد
8 نحوه Approch به تشخیص دقیق را اجرا نماید و به رزیدنت بخش گزارش دهد
9 نحوه برخورد با بیمار بدحال را اجرا نماید.
10
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیماران ترومایی سر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه برخورد با بیماران مولتی تروما را اجرا نماید و به رزیدنت بخش گزارش دهد
2 نحوه برطرف کردن علل بحرانی در بیمار مولتی تروما را اجرا نماید
3 موارد نیاز به اقدامات تصویربرداری را اجرا نماید.
4 نحوه تشخیص و درمان سایر سردردهای شایع را گزارش و اجرا نماید.
5 نحوه ی صحیح سونوگرافی بیمار ترومایی را اجرا نماید.
6 نحوه ی تشخیص و درمان بیمار ترومای سر را در بیماران اجرا نماید.
7 نحوه ی تشخیص و درمان کاهش سطح هوشیاری در بیماران را تحت نظارت رزیدنت انجام دهد
8
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با فرد کمایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیمار کمایی نورولوژیک از غیر نورولوژیک را تشخیص دهد.
2 استفاده از پاراکلینیک مناسب و تفسیر آنها را گزارش نماید(MRI,EMG-NCV,...)
3 نحوه Approch گام به گام بیمار کمایی را تشخیص و اجرا نماید.
4 درمان بیمار کمایی را انجام دهد.
5 خدمات جانبی و پرستاری و نگهدارنده بیمار کمایی را اجرا نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با CPR
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی صحیح ماساژ قلبی را اجرا نماید.
2 نحوه ی صحیح برقراری راه هوای را با نظارت رزیدنت اجرا نماید.
3 نحوه ی صحیح استفاده از داروها و تزریق به موقع آنها را اجرا نماید.
4 نحوه ی صحیح استفاده از دستگاه شوک و زمان انجام آن را با نظارت رزیدنت انجام دهد.
5 انواع شوک را با نظارت رزیدنت تشخیص دهد.
6 شرح حال و معاینه دقیق بیمار دچار شوک را انجام داده و به رزیدنت گزارش دهد.
7 علائم بالینی و روش درمان انواع شوک را تشخیص و با نظارت رزیدنت انجام دهد.
8


رفرنس ها :
Tintinalli 2017- Rosen