اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی (2)
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
پرسش و پاسخ در کلاس:5درصد
کوئیز:5درصد
حضور و غیاب کلاسی:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات کلاسی تحقیق در مورد اهمیت آناتومی دستگاههای بدن حضور فعال و به موقع سر کلاس شرکت فعال در پرسش و پاسخ، شرکت فعال در کوئیز های هفتگی شرکت درامتحان میان ترم وامتحان پایان ترم
کتاب
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کامپیوتر
پاور پوینت
ویدئو پروژکتور
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی سیستم عصبی مرکزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نواحی مختلف نخاع را نشان دهد.
2 نواحی مختلف نخاع را شناسایی نماید.
3 پوشش های نخاع را شناسایی نماید
4 نحوه تشکیل اعصاب نخاعی را مشخص نماید
5 بخش های مختلف سیستم عصبی مرکزی را نام ببرد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی با آناتومی سیستم عصبی مرکزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای دستگاه عصبی را نام ببرد.
2 ساقه مغز و اعصاب آن را شرح دهد.
3 مغز و بخش های مختلف آن را توضیح دهد.
4 بطن های مغزی و نحوه گردش مایع مغزی نخاعی را شرح دهد.
5 منشا جنینی مغز و نخاع را توضیح دهد
6 پوشش های مننژ در بخش های مغزی و نخاعی را نشان دهد
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سیستم عصبی محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعصاب 12 گانه مغز را بشناسد
2 شبکه های عصبی گردنی، بازوئی، کمری و ساکرال را تعیین نماید
3 نحوه خروج اعصاب نخاعی را نشان دهد.
4 خونرسانی به نخاع را توضیح دهد
5 عملکرد نهایی و مسیر اعصاب مغزی را شرح دهد
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های سیستم گوارش شامل لوله گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف لوله گوارش را شناسایی نماید
2 خونرسانی بخشهای مختلف لوله گوارش را نشان دهد
3 محل تقریبی اعضای گوارش را شناسایی نماید
4 عصب گیری بخش های مختلف لوله گوارش را شرح دهد
5 حفره دهان و محتویات ان را شرح دهد
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: شناخت غدد ضمیمه گوارشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 غدد ضمیمه لوله گوارش را توصیف نماید.
2 کبد و پانکراس و غدد بزاقی را توضیح دهد.
3 موقعیت غدد ضمیمه گوارش را در بدن توصیف نماید.
4 موقعیت هر یک از اعضاء شکم را نسبت به اعضای دیگر توضیح دهد.
5 بخش های مختلف پانکراس را شرح دهد
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: شناخت صفاق و تقسیمات حفره شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره شکم و تقسیمات آن را توضیح دهد.
2 صفاق را شرح دهد.
3 موقعیت هر یک از اعضاء شکم را نسبت به صفاق توضیح دهد.
4 بخش های داخل شکمی سیستم گوارش را شرح دهد.
5 خونرسانی و عصب گیری صفاق را توصیف نماید
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: ادامه آشنایی با دستگاه گوارش (نکات بالینی و اناتومی سطحی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با آناتومی سطحی سیستم گوارشی اشنا شود
2 با بیماری های دستگاه گوارش اشنا شود
3 مجاورات دقیق احشای گوارشی را بیان نماید
4 کاربرد اناتومی در دسترسی به عضو جهت جراحی را بداند
5 محتویات حفره شکمی را شرح دهد
6 با بیماری های غدد ضمیمه گوارشی آشنا شود
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشتایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان کلیه ها را شرح دهد.
2 حالب ها را شرح دهد.
3 موقعیت سطحی کلیه ها و حالب را بیان نماید
4 مثانه خالی و پر را توضیح دهد.
5 پیشابراه مرد و زن را شرح دهد.
6 مجاورت کلیه ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های مختلف کیسه بیضه را مشخص نماید.
2 موقعیت و مجاورات کیسه های منوی را مشخص نماید.
3 موقعیت غده پروستات و مجاورات آن را نشان دهد
4 محتویات طناب اسپرماتیک را نشان دهد.
5 بخش های مختلف سیستم تولید مثل مرد را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تولید مثل زن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختارهای تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل زن را نام ببرد.
2 خونرسانی دستگاه تولید مثل زن را توضیح دهد.
3 تخلیه لنفاوی دستگاه تولید مثل زن را شرح دهد.
4 موقعیت قرارگیری تخمدان ها را توضیح دهد.
5 بخش های خارجی دستگاه تولید مثل زن را نام ببرد
6 ساختمان رحم و ضمایم ان را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه بینایی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان چشم و گیرنده های بینایی را توضیح دهد.
2 لایه های مختلف چشم را با هم مقایسه کند.
3 نواحی مختلف شبکیه را از نظر ساختمان با یکدیگر مقایسه کند.
4 ساختمان دستگاه اشکی را توضیح دهد
5 ساختمان پلک را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه شنوایی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با آناتومی ماکروسکوپی و سطحی گوش خارجی انسان آشنا شود
2 با آناتومی گوش میانی آشنا شود
3 با آناتومی گوش داخلی آشنا شود
4 عوارض صدمه به اجزاء مختلف بخشهای گوش را با توجه به آناتومی آنها بیان نماید
5 خونرسانی بخش های مختلف سیستم شنوایی را بیان نماید
6


رفرنس ها :
کتاب Richard Derk et al, Gray s Anatomy for Students آخرین چاپ