اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا خانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فارماکولوژی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 10
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : فارماکولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
کوییز، حضور فعال در کلاس و پاسخ به پرسش های مطرح شده :25درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی- پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس و پاسخ به پرسش های مطرح شده. حضور در امتحانات و کوییز های برگزار شده.
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با مفهوم و شاخه های فارماکولوژی(فارماکو دینامیک)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علم فارماکولوژی را تعریف کند و اهمیت آن را در آموزش پزشکی توصیف کند
2 داروها را از نظر منشا طبقه بندی نماید و ابعاد مختلف دوز اولیه و دوز نگهدارنده داروها را بیان نماید
3 مفهوم گیرنده و مسیرهای عمده سیگنالینگ را شرح دهد
4 کارایی و قدرت دو دارو را بر اساس منحنی های دوز-پاسخ مقایسه کند
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با فارماکوکینتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علم فارماکوکینتیک را تعریف کند و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مؤثر بر عبور داروها از غشاء های بیولوژیکی را به اختصار شرح دهد
2 فرایند جذب داروها را شرح دهد و فاکتورها ی مؤثر بر آن را بیان کند
3 منحنی غلظت زمان داروها را تفسیر نماید و پارامترهای کینتیکی را شرح دهد
4 اهمیت متابولیسم داروها در بدن را شرح دهد و فازهای 1 و 2 در متابولیسم را شرح دهد.
5 محل های متابولیسم داروها در بدن را نام ببرد و سیستم متابولیسمی سیتوکروم 450 را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: اشنایی با داروهای موثر سیستم پاراسمپاتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعمال ناشی از تحریک گیرنده های سیستم های اعصاب پاراسمپاتیک را شرح دهد.
2 مکانیسم اثر داروهای آگونیست گیرنده های کولینرژیک را شرح دهد و آگونیست های گیرنده های موسکارینی و نیکوتینی کولینرژیک را تفکیک نماید.
3 اثرات فارماکولوزیک آگونیست های گیرنده های کولینرژیک را در بدن شرح دهد.
4 عوارض جانبی و موارد منع مصرف داروهای کولینرژیک را بیان نماید
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: شنایی با داروهای موثر روی سیستم سمپاتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل ساخت، ذخیره سازی و آزاد شدن نوروترانسمیتر های سسیتم عصبی سمپاتیک را شرح دهد
2 مکانیسم اثر داروهای آگونیست گیرنده های آدرنرژیک را شرح دهد و آگونیست های گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک را تفکیک نماید
3 عوارض جانبی و موارد منع مصرف داروهای آدرنرژیک را بیان نماید
4 آنتاگونیست های گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک را تفکیک نماید و اثرات فارماکولوژیک انها را در بدن شرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: اشنایی با داروهای مورد استفاده در هیپر تانسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هیپرتانسیون را تعریف کند
2 داروهای ضد فشار خون بالای شریانی را طبقه بندی کند
3 مکانیسم عمل هر کدام از گروه های دارویی ضد فشار خون را بیان کند
4 عوارض و موارد منع مصرف و اقدامات پرستاری هر کدام از گروه های دارویی ضد فشار خون را بیان کند
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اشنایی با داروهای مورد استفاده در آنژین صدری و نارسایی احتقانی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آنژین صدری و انواع آن را تعریف کند و مکانیسم پیدایش آن را شرح دهد.
2 دسته های دارویی مورد استفاده در درمان آنژین صدری را نام ببرد
3 نارسایی احتقانی قلب را تعریف کند و مکانیسم های جبرانی را در بیماری نارسایی احتقانی قلبی شرح دهد.
4 گروه های دارویی مورد مصرف در نارسایی قلبی، مکانیسم اثر و عوارض جانبی و اقدامات پرستاری انها را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد اریتمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروه های دارویی ضد آریتمی را نام ببرد
2 کاربردهای بالینی و عوارض جانبی هر دارو را را بیان کند.
3 علایم مسمومیت با داروهای ضد آریتمی و راه های درمان آن را بیان کند.
4 تداخلات مهم دارویی داروهای ضد آریتمی را بیان کند
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرآورده های مختلف انسولین را شرح دهد و نحوه تزریق، زمان شروع اثر و طول اثر آن ها را بیان کند.
2 موارد مصرف و عوارض جانبی انسولین را شرح دهد.
3 دسته های داروهای ضد قند خون خوراکی را نام ببرد.
4 مکانیسم عمل ، موارد مصرف و عوارض جانبی و اقدامات پرستاری مهم هر یک از دسته های داروهای ضد قند خوراکی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: اشنایی با ترکیبات انتی سپتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد مصرف دهانشویه های مختلف را لیست نماید.
2 انواع دهان شویه ها را شرح داده و نام ببرد.
3 محتویات خمیر دندان ها را توضیح و نام ببرد.
4 انواع خمیر دندان ها را نام ببرد.
5 کاربرد هر کدام از خمیر دندان ها را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد اولسر پپتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروه های دارویی مؤثر در درمان زخم پپتیک را نام ببرد.
2 مکانیسم اثر هر کدام از گروه های دارویی مؤثر در درمان زخم پپتیک را بیان کند
3 فارماکوکینتیک داروهای موثر در درمان زخم پپتیک را بیان کند
4 عوارض جانبی و تداخلات مهم دارویی داروهای موثر در درمان زخم پپتیک را بیان کند.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ارامبخش- خواب اور - ضد افسردگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای بنزودیازپینی را بر اساس طول اثر دسته بندی کند.
2 عوارض بنزودیازپین ها، تولرانس و وابستگی را شرح دهد.
3 دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی بر اساس مکانیسم اثر نام ببرد.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض دسته های مختلف ضد افسردگی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد صرع- ضد سایکوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای ضد صرع را نام ببرد.
2 نحوه مصرف داروهای ضد صرع در بارداری را شرح دهند.
3 مسیرهای مختلف دوپامین در مغز را شرح دهد.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای ضد سایکوز را بیان کند.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی- شل کننده های عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی را نام ببرد.
2 عوارض دارویی و موارد منع مصرف انها را بیان کند.
3 شل کننده های دپلاریزان و غیر دپلاریزان را نام ببرد.
4 اثرات فارماکولوژیک ، تداخل و عوارض شل کننده ها راشرح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اشنایی با انتی بیوتیکها (پنی سیلین ها و سفالوسپورینها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پنی سیلین ها و اشکال دارویی انها را نام ببرد.
2 واکنش های انافیلاکسی نسبت به پنی سیلین ها را شرح دهد.
3 کاربرد بالینی و طیف اثر نسل های مختلف سفالوسپورین ها را شرح دهد.
4 عوارض جانبی و تداخلات دارویی سفالوسپورین ها را بیان کند.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اشنایی با امینوگلیگوزیدها- ماکرولیدها- تتراسیکلین ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی ، طیف اثر و عوارض جانبی داروهای امینوگلیکوزیدی راشرح دهد.
2 کینتیک اختصاصی داروهای امینوگلیکوزیدی را بیان کند.
3 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض و طیف اثر داروهای ماکرولیدی را بیان کند.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی ، عوارض ، طیف اثر و موارد منع مصرف تتراسیکلین ها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اشنایی با داروهای تنفسی- انتی هیستامین ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رسپتورهای هیستامین را نام برده و سیگنالینگ ان را شرح دهد.
2 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای انتی هیستامین را شرح دهد.
3 دسته مختلف داروهای ضد اسم را نام ببرد.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای ضد اسم را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: اورژانس های دندانپزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای مورد استفاده در شرایط اورژانس دندانپزشکی و کاربرد بالینی انها را شرح دهد
2 اشکال دارویی و نحوه استفاده انها در اورژانس دندانپزشکی را بیان کند
3


رفرنس ها :
Basic and Clinical Pharmacology Bertram G.Katzung فارماکولوژی نوین دندانپزشکی- دکتر علی اکبر فروتنی